Osnovni pokazatelji

Home / Privreda / Osnovni pokazatelji

Prema rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, na području grada Banje Luke, odnosno na površini od 1.239 kvadratna kilometra, bilo je 180.053 stanovnika (M-86.510; Ž-93.543), iz čega slijedi da je prosječna gustina naseljenosti iznosila 145,32 stanovnika na kvadratni kilometar. Prema istom izvoru, oktobra 2013. godine, na području grada je popisano 65.010 domaćinstava (Ø broj članova domaćinstva 2,76) i 87.644 stana.

Republički zavod za statistiku izvršio je procjenu broja stanovnika za 2018. godinu, prema kojoj je na području grada Banje Luke 184.257 stanovnika, a time je i gustina naseljenosti u 2018. godini na području Banje Luke 148,71 stanovnik na kvadratni kilometar.

Broj i struktura zaposlenih radnika

Na osnovu provedenih anketa o radnoj snazi tokom marta i septembra 2019. godine, Republički zavod za statistiku utvrdio je da je u 2019. godini na području grada Banjaluke prosječan broj zaposlenih iznosio 71.584 radnika (mart 2019. godine 70.354 radnika i septembar 2019. godine 72.814 radnika).

Prema registru Poreske uprave RS za opštine i gradove, na dan 31.12.2019. godine na području Banjaluke bilo je zaposleno 73.490 radnika (osnovna djelatnost, sjedište u Banjaluci). Posmatrajući prema poslovnim subjektima, u ukupnom broju zaposlenih na području grada Banjaluke na kraju 2019. godine (73.490 radnika), 65.107 radnika bilo je zaposleno kod pravnih lica, a 8.383 radnika kod samostalnih preduzetnika. Pri tom je ukupno bilo 17.020 aktivnih poslovnih subjekata (8.861 pravno lice i 8.159 preduzetničkih radnji).

Nakon razvrstavanja i obrade podataka iz registra Poreske uprave RS, Odjeljenje za privredu je utvrdilo da u ukupnom broju zaposlenih radnika u 2019. godini (73.490 radnika), 59,26% čine zaposleni u privrednim djelatnostima (43.550 radnika), a 40,74% zaposleni u neprivrednim organizacijama, ustanovama i institucijama (29.940 radnika). Posmatrano prema oblastima privređivanja, najveći broj radnika u 2019. godini (deset prvorangiranih) bio je zaposlen: u oblasti trgovine (12.803 radnika ili 17,42%), u javnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju (9.031 radnik ili 12,29%) i u prerađivačkoj industriji 7.672 radnika (10,44%), a zatim slijede zaposleni u zdravstvu i socijalnom radu (6.711 radnika, odnosno 9,13%), u oblasti saobraćaja i skladištenja 6.005 radnika (8,17%), u obrazovanju 5.367 radnika (7,30%), u finansijskim djelatnostima i osiguranju 4.166 radnika (5,67%), u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima 4.007 radnika (5,45%), u djelatnosti informacija i komunikacija 3.588 radnika (4,88%) i u oblasti građevinarstva 3.430 radnika (4,67%). U ostalih devet privrednih i neprivrednih djelatnosti bilo je zaposleno 10.710 radnika, odnosno 14,58% ukupnog broja zaposlenih.

Stopa zaposlenosti na području grada Banjaluke u 2019. godini iznosila je 39,9% (odnos broja zaposlenih i broja stanovnika, kojeg je procijenio Republički zavod za statistiku).

Računajući stopu nezaposlenosti kao odnos aktivne ponude radne snage i zbira nezaposlenih i zaposlenih (administrativna stopa nezaposlenosti), na području grada Banjaluke zabilježeno je smanjenje stope nezaposlenosti, sa 11,3% decembra 2018. godine, na 9,1% decembra 2019. godine.

Prema izvješajima Poreske uprave RS, na području grada Banjaluke porast zaposlenosti nastavljen je i u 2019. godini. U poređenju sa stanjem zaposlenosti na kraju 2018. godine, broj zaposlenih sa stanjem 31.12.2019. godine iznosio je 73.490 i povećan je u odnosu na isti izvor na kraju 2018. godine za 1.681 radnik ili 2,3%.

Odnos broja penzionera i zaposlenih lica ilustruje podatak da je decembra 2019. godine, kao prethodne tri godine, na području grada Banjaluke na svakih deset zaposlenih radnika bilo šest penzionera.

Broj zaposlenih u gradu

Pogledaj

Uporedni pokazatelji zaposlenosti

Pogledaj

Samostalno preduzetništvo

Prema jedinstvenom registru preduzetnika Gradske uprave Banjaluka, broj aktivnih samostalnih preduzetnika na području grada Banjaluke iznosio je 31.12.2019. godine 4.418, što je 4,3% više, u odnosu na 31.12.2018. godine (4.234), odnosno više za 184 samostalna preduzetnika. Pri tom je tokom 2019. godine u Odjeljenju za privredu izdato je 685 odobrenja za rad samostalnih preduzetnika, a odjava i gašenja samostalnih djelatnosti 590.

Prema šiframa djelatnosti, Odjeljenje za privredu je utvrdilo da je krajem 2019. godine najviše bilo aktivnih trgovinskih radnji 1.147 (25,96%), ugostiteljskih radnji 843 (19,08%), u oblasti ostalih uslužnih djelatnosti 639 (14,46%), u oblasti prerađivačke industije 399 (9,03%), preduzetnika u oblasti stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti 383 (8,67%), u oblasti saobraćaja i skladištenja 338 (7,65%), u oblasti građevinarstva 235 preduzetnika (5,32%), u oblasti informacija i komunikacija 165  preduzetnika (3,73%), dok su s učešćem manjim od 2% poslovali preduzetnici u oblasti administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (74 preduzetnika-1,67%), u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije (63 preduzetnika-1,43%), u oblasti obrazovanja (39 preduzetnika-0,88%), u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 37 preduzetnika  (0,84%), u poslovanju nekretninama 33 preduzetnika (0,75%), u finansijskim djelatnostima i osiguranju 19 preduzetnika ili 0,43%, a po 2 preduzetnika u zdravstvu i socijalnom radu i u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom i parom, odnosno s učešćem od po 0,05% ukupnog broja samostalnih preduzetnika.

Prema podacima Poreske uprave RS, sa stanjem 31.12.2019. godine, na području grada Banjaluke bilo je aktivno 8.159 preduzetničkih radnji (u ovaj broj, koji publikuje Poreska uprava RS, uključeni su i preduzetnici, kojima odobrenja za rad izdaju republički i drugi organi), kod kojih su ukupno bila zaposlena 8.383 radnika (u preduzetničkoj djelatnosti, ukuljučujući i poslodavca, prosječno je prijavljen-zaposlen 1,03 radnik). U odnosu na izvještaj Poreske uprave RS za 31.12.2018. godine, na kraju 2019. godine zabilježeno je povećanje broja preduzetničkih radnji 1,8%, odnosno za 148 radnji, dok je broj zaposlenih u preduzetništvu na kraju 2019. godine veći za 100 radnika, odnosno 1,2%, u odnosu na kraj 2018. godine.

Samostalni preduzetnici - stanje

Pogledaj

Investicije

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku o realizovanim investicijama, koji se publikuju oktobra tekuće godine za prethodnu godinu, u 2019. godini na području grada Banjaluke vrijednost realizovanih investicija iznosila je 685.107.000 KM i 12,0% je veća, u odnosu na 2018. godinu (611.621.000 KM), a učešće investicija Banjaluke u ukupnim investicijama Republike Srpske u 2019. godini iznosilo je 38,3%.

S aspekta karaktera izgradnje, na izgradnju novih kapaciteta odnosilo se 80,8% (554.159.000 KM), na rekonstrukciju, modernizaciju i proširenje 11,9%, a na održavanje postojećih kapaciteta 7,3%. Sa stanovišta tehničke strukture, najveće učešće od 60,3% imale su investicije u građevinske objekte (413.116.000 KM), zatim u mašine, opremu i transportna sredstva (32,4%), dok se na ostale investicije odnosilo 7,3% vrijednosti ukupnih investicija u 2019. godini.

Posmatrajući kretanje vrijednosti investicija, realizovanih na području grada Banjaluke u posljednje četiri godine, uočava se da je naročit rast zabilježen u 2016. godini (u odnosu na 2015. godinu rast od 26,3%, uz istovremeno povećanje učešća vrijednosti investicija grada Banjaluke u investicijama Republike Srpske (u 2015. godini od 24,6%, a u 2016. godini od 48,3%). Međutim, u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, vrijednost investicija grada Banjaluke smanjena je za 24,7%, a njeno učešće u investicijama Republike Srpske u 2017. godini iznosilo je 37,6%. Počev od 2018. godine, vrijednost realizovanih investicija na području Banjaluke bilježi rast, u 2018. godini od 0,8%, a u 2019. godini od 12,0%, u odnosu na prethodnu godinu. Učešće vrijednosti investicija s područja Banjaluke, u ukupnim investicijama Republike Srpske, u 2019. godini iznosilo je 38,3% (u 2018. godini 32,5%).

Pregled realizovanih investicija

Pogledaj

Najznačajnije investicije u periodu 2013-2018. godina

Pogledaj

Tržište rada

Prema podacima Biroa za zapošljavanje Banjaluka, na dan 31.12.2019. godine aktivnu ponudu radne snage na području grada činilo je 7.367 nezaposlenih lica. Prema evidenciji Biroa, u periodu januar-decembar 2019. godine prosječan broj nezaposlenih lica iznosio je 8.155, što je manje za 1.938 lica ili za 19,2%, u odnosu na prosječan broj nezaposlenih lica u 2018. godini (10.093). Tokom 2019. godine, po osnovu zaposlenja brisano je s evidencije 7.551 lice (500 lica više, nego u 2018. godini), dok je u istom periodu evidentirano novoprijavljenih 4.938 lica, koja traže zaposlenje (2.920 lica manje, u odnosu na 2018. godinu).

U strukturi ukupnog broja aktivne ponude radne snage, nezaposlenih ženskog pola na kraju 2019. godine bilo je 55,5%, a muškog 44,5%. U starosnoj strukturi nezaposlenih lica, najveće učešće imaju nezaposlena lica životne dobi od 30 do 40 godina (24,9%), a zatim nezaposlena lica od 50 do 60 godina (24,4%). Nezaposleni životne dobi od 40 do 50 godina predstavljaju 21,9% ukupnog broja nezaposlenih, a lica životne dobi do 30 godina 20,9%.

Posmatrajući kvalifikacionu strukturu aktivne ponude radne snage, najveće učešće od 33,0% imaju nezaposlena lica tehničari srednje stručne spreme, a zatim slijede nezaposleni kvalifikovani radnici s učešćem od 25,6% i lica s visokom stručnom spremom (180 ECTS) 24,5%.

U odnosu na stanje aktivne ponude radne snage na području grada Banjaluke na isteku 2018. godine (9.156 nezaposlenih lica), krajem 2019. godine aktivna ponuda radne snage zabilježila je smanjenje od 19,5%, odnosno smanjenje za 1.789 nezaposlenih lica, u odnosu na kraj 2018. godine, što potvrđuje da je trend smanjenja evidentiranih nezaposlenih lica nastavljen i u 2019. godini.

Ugostiteljstvo i turizam

Na području grada Banjaluke u oblasti ugostiteljstva i turizma poslovala su u 2019. godini  843 samostalna preduzetnika i 109 preduzeća (952 poslovna subjekta različitih oblika organizovanja), u kojima je bio zaposlen 3.031 radnik ili 4,1% ukupnog broja zaposlenih na području grada. Prema statističkom praćenju osnovne djelatnosti, usluge smještaja na području grada u 2019. godini pružala su 52 objekata (hoteli, moteli, hosteli, pansioni i prenoćišta), koja raspolažu sa 1.029 soba i 2.220 ležajeva. Međutim, do kraja 2019. godine na području grada Banjaluke registrovano je i 250 smještajnih jedinica pod nazivom „stan na dan“, čime su kapaciteti grada za smještaj turista povećani na 3.500 ležajeva.

U 2019. godini ukupno je ostvareno 136.696 noćenja ili 3,3% više, u odnosu na broj noćenja, ostvaren u 2018. godini (132.283), od čega su 54.418 noćenja domaćih gostiju (39,8%) i 82.278 noćenja stranih gostiju (60,2%). Banjaluku je tokom 2019. godine posjetilo ukupno 88.113 turista, kojih je bilo 3,6% više, u odnosu na 2018. godinu, od čega je 35.550 dolaska domaćih turista (43,8%), a 49.563 dolaska stranih gostiju (56,2%). Pri tom je ostvaren najveći broj dolazaka stranih turista u Banjaluku iz Srbije, Slovenije i Hrvatske, što ujedno čini oko 60% ukupnih dolazaka stranih turista u Banjaluku, a zatim slijede turisti iz Italije, Austrije i Njemačke.

 

 

Podaci o radnoj snazi

Pogledaj

Plate i penzije

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna neto plata zaposlenih na području grada Banjaluke u 2019. godini iznosila je 1.024 KM (u 2018. godini 981 KM), dok je prosječna mjesečna neto plata na nivou Republike Srpske u 2019. godini iznosila 906 KM.

U odnosu na prosječno isplaćenu neto platu u 2018. godini (857 KM), prosječna neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj u 2019. godini iznosila je 906 KM i nominalno je veća 5,7% (realno veća 5,3%). Zaposleni u oblasti finansijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja ostvarili su najveću prosječnu neto platu u 2019. godini (1.409 KM), veću od prosjeka na nivou Republike Srpske za 503 KM, dok su najniže prosječne mjesečne neto zarade u 2019. godini ostvarene u oblasti građevinarstva (630 KM), u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije (638 KM) i ugostiteljstva i hotelijerstva (645 KM).

Prosječna mjesečna bruto plata zaposlenih na području grada Banjaluke u 2019. godini iznosila je 1.611 KM, a na nivou Republike Srpske 1.407 KM.

Na kraju 2019. godine na području grada Banjaluke bilo je 40.549 penzionera, a prosječna isplaćena penzija za decembar 2019. godine iznosila je 420,88 KM. Na nivou Republike Srpske 267.479 penzionera ostvarilo je prosječan iznos penzije za decembar 2019. godine u iznosu od 381,31 KM.

Prosječne mjesečne bruto i neto plate

Pogledaj

Rezultati procesa privatizacije banjalučkih preduzeća

Prema rezultatima procesa privatizacije državnog kapitala u preduzećima, koje publikuje Investiciono-razvojna banka RS, u okviru 185 banjalučkih preduzeća, za koja je utvrđen metod gotovinske prodaje državnog kapitala, u proteklih 18 godina privatizovana su ukupno 134 preduzeća (72,43% ukupnog broja banjalučkih preduzeća predviđenih za privatizaciju).

Prihod ostvaren prodajom državnog kapitala 134 banjalučka preduzeća iznosi 1.373.677.195,93 KM. U posljednjih šest godina rezultati privatizacije sadržani su u prihodu od prodaje akcija 9 banjalučkih preduzeća, čijim se akcijama trgovalo na Banjalučkoj berzi u redovnom berzanskom poslovanju ili putem aukcija.

Sagledavanjem pregleda neprivatizovanih preduzeća iz baze IRB RS, utvrđeno je da su u registru IRB RS 22 neprivatizovana banjalučka preduzeća, od kojih je:

-Odlukom Vlade Republike Srpske od 30.11.2017. godine, 18 preduzeća određeno preduzećima od strateškog značaja za Republiku Srpsku, čiji državni kapital do daljnjeg neće biti predmet privatizacije, a na navedenoj listi je 8 preduzeća, čije je sjedište u Banjaluci („Industrijske plantaže“ a.d., „Aerodromi Republike Srpske“ a.d., Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske“ a.d., JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o., JP „Auto-putevi Republike Srpske“ d.o.o., „Lutrija Republike Srpske“ a.d., „Vererinarsko-stočarski centar“ a.d. i „Kosmos“ a.d.),

-Planom privatizacije IRB RS za 2018. godinu, sa stanjem 31.05.2020. godine, ponuđena su na prodaju banjalučka preduzeća: „Kosmos“ a.d. (100,0% državnog kapitala-strateško) i „Krajinapetrol“ a.d. (42,27% državnog kapitala-berza),

-pet neprivatizovanih banjalučkih preduzeća je pod dugogodišnjim stečajem, a nad jednim je okončan postupak likvidacije.

Rezultati privatizacije

Pogledaj

Tabelarni pregledi rezultata privatizacije

Pogledaj

Prerađivačka industrija je i dalje jedan od nosilaca privrednog razvoja, ali s dvostruko manjim učešćem u strukturi privrede, nego prije tri decenije. Strateška opredjeljenja su da prerađivačka industrija postane ključni segment za kreiranje novih radnih mjesta i postizanje dinamičnijeg privrednog rasta, uz zamah proizvodnih aktivnosti namijenjenih izvozu. Fiksni kapital proizvodnih kapaciteta u prerađivačkoj industriji znatno je niži, u odnosu na „tešku“ industriju metalskog tipa, a radna snaga je jeftinija te je s aspekta uslova investiranja atraktivnija za strane ulagače. Međutim, znatno veće učešće ostvarile su druge privredne grane kao: trgovina, saobraćaj i skladištenje, informacije i komunikacije, građevinarstvo, finansijsko-tehničke i poslovne usluge i poljoprivreda, koje postaju nosioci privrednog razvoja.

Pregledi kretanja

Demografska slika

Pogledaj

Spoljnotrgovinska razmjena

Pogledaj

Osnovni finansijski pokazatelji

Pogledaj

Osnovni ekonomski pokazatelji

Pogledaj

Ažurirano: decembar 2020. godine