Обимни послови: Преко 620.000 овјера, издато више од 155.000 извода и увјерења из матичних евиденција

 Фото илустрација

Фото илустрација

У Одјељењу за општу управу и током прошле године забиљежен је повећан обим свих врста послова и услуга.

Показатељ томе, између осталог, је и број овјера потписа, рукописа и преписа.

Тако је у Пријемној канцеларији Градске управе, услужним центрима у Борику и Старчевици, мјесним канцеларијама и на локацији шалтера за посебне намјене у Полицијској управи Бања Лука извршено је 622.060 овјера потписа, рукописа и преписа, што је за 12.026 више у односу на 2021. годину.

Такође, из надлежности Одјељења, од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, издано је укупно 155.368 извода, односно увјерења из матичних евиденција, што је показатељ да је ова врста послова у прошлој години била увећана за 1.815 у односу на 2021. годину.

Разлог повећања је, између осталог, измјена Закона о административним таксама, у складу са којом се, за издавање извода и увјерења из матичних књига, од краја 2020. године, не плаћа административна такса, те су грађани изводе тражили у повећаном броју.

Одјељење је успјешно спровело и акцију бесплатног издавања родних листова за првачиће и ученике завршних разреда основних и средњих школа.

У благовремено проведеној организованој акцији, према достављеним списковима, ученицима завршних разреда основних и средњих школа, издано је, и у школе, до краја маја 2022. године, достављен 3.571 извод из матичних књига, док је у 2021. години, за ову циљну групу, издано 2.647 извода.

Активност започета 2019. године, да се у организованој акцији бесплатно израде, и у школе доставе, и изводи из МК рођених за првачиће, ради уписа у први разред основне школе, у 2022. години реализована је на начин да је израђено, и школама достављено 1.178 извода, до краја уписног рока.

Служба правне помоћи, која такође дјелује у саставу Одјељења за општу управу, пружила је укупно 5.119 бесплатних услугa грађанима, од чега се 2.373 односи на давање усмених правних савјетa из свих области права.

Од других послова и услуга обављених током претходне године на нивоу Одјељења, издвајамо и издавање личних карата и пасоша за које су извршене 73.928 провјера података из матичних књига. Битно је истаћи да се послови провјера извршавају на дневном нивоу, унутар законског рока.

Између осталих послова, у току 2022. године, кроз јединствену картотеку предмета „ХЕРМЕС“ укупно је формирано 76.860 предмета, док је служба за отпрему поште припремила и путем ПТТ-а отпремила преко 54.400 писменa. Треба нагласити и рад курира који су, ангажовањем на терену, отпремили око 56.500 писмена разних врста.

У току 2022. године, које је била изборна, појачане су активности Центра за бирачки списак који је извршио преко 40.000 провјера бирача у бирачким списковима. Центар је извршио раподјелу око 35.000 улица, дијелова улица и кућних бројева, те бирача који користе „бб број“ у својој адреси, да би створио подлогу за израду бирачких спискова, те пружио активну помоћ Градској изборној комисији у припреми и провођењу избора за савјете мјесних заједница и Општих избора у БиХ.

У Одјељењу је организован и рад мјесних заједница на подручју града Бање Луке, у којима се одвијају послови координације са другим одјељењима Градске управе, надлежним државним органима, организацијама и установама, у циљу реализације захтјева савјета свих 57 мјесних заједница са подручја Града и појединачних захтјева грађана.

Током 2022. године, путем стручних сарадника у мјесним заједницама, одјељењима је упућено укупно 2.962 захтјева за рјешавање разних питања грађана у надлежности Градске управе.

Такође, у сарадњи са савјетима мјесних заједница, стручни сарадници посредовали су у реализацији дефинисања приједлога приоритета и потреба свих мјесних заједница на територији града за изградњу и одржавање саобраћајне и путне инфраструктуре те изградњу објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину, као и на спровођењу јавног увида и стручних презентација нацрта регулационих планова и нацрта измјена и допуна постојећих регулационих планова.

Стручни сарадници били су ангажовани и на спровођењу избора за савјете мјесних заједница у фебруару и општих избора у октобру 2022. године.

Мјесне заједнице посебно су биле активне на пословима израде и достављања спискова домаћинстава за допремање питке воде што је, током ванредног стања, проглашеног усљед суше у љето 2022. године, била интензивна активност, а радиле су и на ажурирању базе података водова цивилне заштите опште намјене и спискова повјереника заштите и спашавања у мјесним заједницама.

Стручни сарадници редовно су обилазили и терен са представницима Центра за социјални рад ради дефинисања потреба и корисника за додјелу једнократне помоћи и туђе његе, те дистрибуције пакета хуманитарне помоћи корисницима Центра у просторијама мјесних заједница.

У оквиру овог дијела Одјељења за општу управу такође се издају сагласности за уступање простора мјесних заједница и друштвених домова, којих је у 2022. години издато укупно 329.