Multifunkcionalna dvorana

konkurs

Home / Multifunkcionalna dvorana

 

OBAVJEŠTENJE UČESNICIMA O KONKURSA

Nakon završetka odabira najboljeg konkursnog rada, Komisija je pristupila otvaranju svih koverti, te ustanovila da za radove sa sljedećim šiframa:
„24379AA“, „74895WZ“, „31978AM“, „19793SR“, „140404AP“, „18621PA“, „78000TX“, „KO96117“, „RK47091“, „90904WS“ i  „99271SS“
nisu pristigle koverte. Mole se autori konkursnih radova pod navedenim šiframa da na elektronsku adresu maja.smiljanic@banjaluka.rs.ba, najkasnije do 17.08.2020.godine, dostave sljedeće podatke:

 • Korištenu izabranu šifru od pet arapskih brojeva i dva slova;
 • Ime/imena autora;
 • Izjavu autora/lica ovlašćenog za zastupanje o ispunjavanju konkursnih uslova navedenih u poglavlju 4.) Svojim potpisom potvrđuju autorstvo konkursnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog, da prema uslovima konkursa imaju pravo učešća.
 • Elektronsku adresu za dostavljanje odluke komisije;
 • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;

OBAVJEŠTENJE UČESNICIMA O NOVOM ROKU ZA OBJAVU REZULTATA KONKURSA

Obavještavaju se učesnici da će konačni rang konkursnih radova i Odluka o dodjeli nagrada biti donesena do 10.08.2020. godine.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli nagrada od strane investitora/ugovornog organa, Raspisivač će odmah, obavijestiti autore nagrađenih radova o rezultatima konkursa (slanjem Odluke), te o tome obavijestiti javnost i ostale učesnike objavljivanjem rezultata u medijima kao što je poslovna štampa, novine i internet portali, najkasnije 15 dana od donošenja odluke.

MEĐUNARODNI OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA MULTIFUNKCIONALNE DVORANE/ KONGRESNOG CENTRA (JN br. 03-404-659/19)

Ideja da Banja Luka dobije jedan multifunkcionalni prostor gdje bi se povezale pomenute namjene jeste upravo jedan korak u strateškoj viziji grada. Njegova funkcija i kapaciteti treba da zadovolje, pored lokalnih, i šire, regionalne potrebe za ovom vrstom djelatnosti. Kulturna ponuda se ovim sadržajem proširuje, pa se stvaraju optimalni uslovi za razvoj koncertne, baletske i operske umjetnosti, jer su postojeći kapaciteti u gradu odavno prevaziđeni u tehnološkom i parametarskom aspektu.

Pored kulturne ponude, budući kompleks će poslužiti i za kongresnu djelatnost, koja u sebi objedinjuje fenomene razmjene naučnih saznanja, nauke i obrazovanja. Pomenute sadržaje prate i izlagačka djelatnost, ugosti telj stvo, poslo va ­nje, administracija i ostale neophodne namjene. 

Koncept multifunkcionalnog­hibridnog sadržaja ima za cilj da racionalizuje korištenje prostora bez redukcije komfora upotrebe i tehnologije predviđenih namjena. Najzad, savremena pokretljivost korisnika i neprekidno ubrzavanje ritma života, te razvoj novih potreba ukazuje i na to da će budući kompleks doprinijeti i razvoju turističke ponude grada.

Prijava

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u digitalnom formatu, a detaljna uputstva za pravilno formiranje i imenovanje dokumenata detaljno je opisan u folderu 1 – Raspis konkursa, poglavlje 3, a koji možete preuzeti klikom na dugme “Konkursna dokumentacija“.

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na jednom od zvaničnih jezika BiH.

Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave dokumentaciju detaljno definisanu u folderu 1 – Raspis konkursa, poglavlje 2.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 21.05.2020. godine do 23:59 časova (GMT+1).

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran.

Za provjeru da li je rad uspješno zaprimljen provjerite listu sa šiframa “Pristigli radovi“. Spisak pristiglih radova ažurira se svaki radni dan u 15.00 časova. Ukoliko vašu šifru ne pronađete u listi pristiglih radova poslije ažuriranja prvog sljedećeg radnog dana nakon slanja rada, pokušajte poslati ponovo rad sa istom šifrom.

Prijavi se

Rok za prijavu radova je 21.05.2020.g do 23:59 časova (GMT+1). Pristigli radovi biće objavljeni na ovoj stranici (dio „Pristigli radovi„) prvi naredni radni dan do 15.00 časova. Ukoliko je veličina vašeg rada veća od 30MB, animaciju možete poslati kao odvojenu .zip datoteku pod istom šifrom, ali drugim nazivom (npr. 12345DS-animacija.zip).

Postavi pitanje

Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na ovoj stranici (dio „Pitanja i odgovori„) u roku od pet dana.

 

Nekompletni radovi (nedostaje zip sa osnovnim dokumentima)

Nijedan rad nije prijavljen.

Nekompletni radovi (nedostaje animacija)

Nijedan rad nije prijavljen.

Oštećeni radovi (pokušajte ponovo)

Nijedan rad nije prijavljen.

Pitanja i odgovori

Nijedno pitanje nije posatvljeno.

Molim Vas da li ste proverili da ovo sve što piše u projektnom zadatku može stati na ovoj lokaciji?

U Izvodu iz urbanističko tehničkih uslova, folder 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD, dat je grafički prilog 3_3_1_PLAN_PROSTORNE_ORGANIZACIJE, na kojem je data maksimalna bruto građevinska površina 35 000 m2.

Da li je uslov za učestvovanje na konkursu posedovanje neke licence?

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane ovim konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost, a licence nisu uslov za učešće.

Koliko košta registracija (preuzimanje dokumentacije)?

Registracija odnosno preuzimanje dokumentacije je besplatno.

Može li se povećati parcela?

Parcela za izgradnju objekta je definisana Urbanističko-tehničkim uslovima, folder 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD.

Gdje je moguće pronaći kompletnu listu potrebnih prostora sa površinama koje je potrebno zadovoljiti?

Projektni zadatak sa svim zahtjevanim sadržajima, kao i kapacitetima definisan je Programom konkursa, folder 2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA.

Da li se zadržava organizacija postojećeg parkinga sa sjeveroistočne strane predmetne parcele, s obzirom na to da nije u obuhvatu parcele kongresnog centra, ili se organizacija tog parkinga može mijenjati?

Parking na sjeveroistočnoj strani parcele treba da zadovolji dio potreba za parkiranje za budući objekat, a organizacija parking mjesta nije obavezujuća.

Da li je neophodno planiranje podzemne garaže, ili se parkiranje može rješavati u nivou okolnih saobraćajnica, bez ukopavanja i izgradnje podrumskih etaža?

Potrebe za brojem parking mjesta su definisane u Programu konkursa, a učesnicima se ostavlja sloboda da ih riješe na neki od odgovarajućih načina.

Da li se parking prostor treba rezervisati za dvoranu?

Da.

Pitam se da li je potrebno registrovati se za učešće u konkursu? Kako dobiti šifru za registraciju?

Nije potrebno izvršiti registraciju. Učesnici mogu dokumentaciju preuzeti na www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Šifru za registraciju kreira učesnik prilikom predaje rada u digitalnom obliku. Šifru čini odabranih pet arapskih brojeva i dva slova koja je ičesnik odabrao kao oznaku rada.

Da li se može dobiti preciznija tabela koja definiše potrebne kvadrate za svaku funkciju, tj. ″svaka funkcija i veza za potrebnom kvadraturom″?

Funkcije u objektu su definisane u Programu i uslovima konkursa, folder 2. Sadržaji i kapaciteti su definisani brojem korisnika, a učesnici trebaju definisati raspored i površine.

Da li je animacija obavezna?

Da.

Da li je namjera organizatora konkursa da, osim idejnog rješenja, razrađuje neki od predloženih projekata učesnika? Ukoliko je odgovor da, molim vas da objasnite konačnu proceduru završetka projekta. Šta je s pitanjem autorskih prava predloženih rješenja?

Konkurs je organizovan s ciljem da se stvori osnov za realizaciju potencijala grada Banje Luke u vezi sa unapređenjem kulturne ponude grada i regiona, odnosno da se ide u dalju razradu i realizaciju prvonagrađenog rješenja u skladu sa preporukama konkursne komisije. Dalja procedura pribavljanja tehničke dokumentacije definisana je Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Prava i obaveze raspisivača i autora  definisane su u poglavlju 9. Raspisa konkursa (folder 1), kao i odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine.

Koliko objekat može biti visok?

Visina objekta nije ograničena. Urbanistički parametri na lokaciji su definisani u Programu konkursa, strana 14. Učesnicima se ostavlja sloboda da u okviru zadatih parametara definišu konačan horizontalni i vertikalni gabarit.

Da li je potrebno da imamo formiran tim 15. aprila?

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 15.04.2020.godine do 23:59 časova (GMT +1). Osim konkursnog rada potrebno je dostaviti i kovertu čiji je sadržaj definisan Raspisom konkursa, poglavlje 3.2., strana 8.

Možete li pojasniti na šta se odnosi „koeficijent izgrađenosti“? (str. 14, Program i uslovi konkursa)?

Koeficijent izgrađenosti predstavlja odnos ukupne bruto građevinske površine svih nadzemnih etaža objekata i ukupne površine građevinske parcele.

Koliko je kancelarija potrebno u dijelu vezanom za radne prostore filharmonije?

Na str. 21, Program i uslovi konkursa definisane su potrebe za svaku od institucija koje se planiraju unutar objekta.

Da li Kamerne sale kako je navedeno u ″4. Pozorišna dvorana sa oko 700 mesta″ moraju biti neposredno pored Pozorišne dvorane?

Učesnici trebaju da ponude rješenje koje na funkcionalan i ekonomičan način definiše dispoziciju svake pojedinačne namjene unutar objekta.

Možete li pojasniti koliko se očekuje administrativnog osoblja za svaku od četiri institucije, te kako će biti raspoređeni unutar različitih kancelarija navedenih na str. 21 Program i uslovi konkursa?

Očekivani broj zaposlenih u svakoj instituciji pojedinačno po kancelarijama je:
direktor                                        1
tehnički sekretar                       1
umjetnički direktor                   1
marketing                                      3
male sale za sastanke
produkcija                                     2
blagajna                                         2
arhiva
personalna služba                    2

Na crtežu „Plan građevinskih i regulacionih linija“ se nalazi plava linija u sloju D_zona gradjenja. Šta ona označava? Granicu predloženog vanjskog zida objekta s pomicanjem od 5 m od granice parcele ili poziciju privremene ograde?

Plava linija u sloju D_zona gradjenja označava granicu do koje se objekat može graditi.

Možete li dati više informacija o lokaciji i objektima oko lokacije. Možda postoji neki planski dokument tog dijela grada ili bilo koja druga informacija o planiranom razvoju lokacije.

Sve informacije o lokaciji se nalaze u konkursnoj dokumentaciji.

1. Imam nekoliko pitanja vezanih za preuzimanje dokumentacije: Možete li poslati elektronskom poštom prilog 6 - grafički prikaz plakata, prilog 7 – tabelu sa informacijama o autorima, koja će biti istaknuta na plakatu na javnoj izložbi. 2. Možete li pojasniti šta ste mislili pod „Karakteristični izgledi“ (perspektive) u razmjeri 1:250 – koliko sam upoznat perspektiva nema razmjeru. Šta ste mislili pod pojmom „na liniji pogleda“? Djelimične perspektive imaju mjesto presjeka, da li to znači „na liniji pogleda“? 3. Da li je greška ili je potrebna 3D animacija?

1. Sva dokumentacija koja se traži nalazi se u „Konkursnoj dokumentaciji“ (4_GRAFICKI_PRIKAZ_PLAKATA_TEMPLATE i 5_TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA)
2. „Karakteristični izgledi“ predstavljaju prikaz fasada, a ne perspektive i zato je definisana razmjera.
3. 3D animacija u trajanju do 1 minute je obavezna.

Kad treba poslati odštampan prijedlog putem pošte? 15. aprila ili treba biti primljen do 15. aprila?

Prijedlog se ne dostavlja u štampanom obliku, već u digitalnom na http://www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana/ ili http://en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall/. Do 15. aprila treba poslati kovertu da dokumentacijom definisanom u poglavlju 3.2. Raspisa konkursa.

Nadamo se da nas možete provesti kroz proces registracije u želji da učestvujemo na ovom konkursu.

Konkurs je osmišljen kao MEĐUNARODNI, OPŠTI, JAVNI, PROJEKTNI i ANONIMNI. Ne postoji proces registracije, već je preuzimanje konkursne dokumentacije besplatno i dostupno svim potencijalnim učesnicima na linku http://www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana/ ili http://en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall/. Na istim linkovima se predaje rad do definisanog roka.

Vezano za višenamjensku/kongresnu dvoranu i pozorište, da li auditorijumi imaju ravan pod ili pod nagibom?

Autorima je ostavljena mogućnost izbora rješavanja poda (ravan ili pod nagibom), a očekuje se da se poštuju pravila akustike i ostvarivanja vidljivosti.

Uz dužno poštovanje sastavljačima projektnog zadatka moram dati kritiku da ispada da je Banja Luka recimo Tokijo, Hong Kong ili New York i da pati od građevinskog zemljišta. Toliko sadržaja na jednoj maloj lokaciji da je to prosto neverovatno. Još kada ste dodali da tu treba dodati finansijski centar RS kao i berzu to je bio vrhunac. Ceo konkurs deluje neozbiljno. I još da dodam da ste u žiri pozvali Borisa Podrecu ja ne mogu da verujem. Za ovako ozbiljan konkurs kome bi pozavideli i veliki svetski centri sve podatke dajete opisno bez tabela sadržaja po sektorima.

Konkursna komisija na predhodno nije našla pitanje na koje bi mogla dati odgovor.

Lokalitet je oivičen sa svih strana putevima, parkiralištima, objektima itd. Prema Programu potrebno je obezbediti 2-3 prilaza do određenih građevinskih cjelina. Da bi se to postiglo, gore navedeni planirani elementi trebaju biti modifikovani, npr. otvoriti put između planiranih stabala, presjeći liniju parkirališta ili zelenih površina. Da li je dozvoljeno unošenje takvih promjena u određenoj mjeri?

Autorima se ostavlja na raspolaganje da u okviru površina namjenjenih za saobraćaj definišu drugačiji raspored parkiranja i pristupe budućem kompleksu. Nije dozvoljeno otvaranje novih kolskih ulaza iz Bul. Olimpijskih pobjednika.

Koja je maksimalna visina objekta? Koliko etaža?

Visina objekta nije ograničena. Urbanistički parametri na lokaciji su definisani u Programu konkursa, strana 14. Učesnicima se ostavlja sloboda da u okviru zadatih parametara definišu konačan horizontalni i vertikalni gabarit.

Šta se podrazumeva pod komunikacionim prostorom za muzičare? (navedeno je kao prostor za simfonijski orkestar, hor)?

Pod komunikacionim prostorom se misli na prostore kojim se obezbjeđuje pristup muzičarima u orkestarski prostor ispod gledališta, kao i pristup na scenu.

Da li je koncept za prostor ispod poda sale za ubacivanje vazduha kroz difuzore na podu i prostor iznad enterijerskog plafona sale za izvlačenje vazduha obavezujući za konkursno rješenje?

Da.

Da li prostorije za individualne i kolektivne vježbe muzičara moraju biti odvojene za navedene kategorije ili mogu biti u okviru jednog prostora koji se ne koristi istovremeno?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Koji broj učesnika sinfonijskog orkestra odnosno filharmonije se okvirno očekuje?

Simfonijski, odnosno filharmonijski, orkestar obično u sastavu ima oko 80 učesnika.

Na osnovu čega se definiše potreba i ideja da se u okviru ovog prostora formira finansijski centar Republike Srpske, kao i berza? Da li je obavezujuće pomenutim sadržajima (se mogu) dodati kancelarijski kapaciteti za rentiranje?

U Programu i uslovima konkursa, na str. 21. je navedena obaveza projektovanja određenih administrativnih sadržaja, dok je mogućnost smještanja finansijskog centra Republike Srpske, odnosno berze, ostavljeno opciono.

Da li prostori za grupne garderobe za izvođače i to po oblastima: hor, balet, opera i drama moraju biti zasebno ili mogu da se koriste u okviru zajedničkog bloka garderoba?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Da li kafeterija u pozorištu ima namjenu i pristup za eksterne goste ili je predviđena za internu (pozorište) upotrebu? (odvojeni ulazi i izlazi za pozorište i kafeteriju?)

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta. Obavezni odvojeni ugostiteljski sadržaji su definisani na stranama 21. i 22. Programa i uslova konkursa.

Rekli ste da udaljenost između scene i najudaljenijeg gledaoca ne smije biti više od 35 m. Da li ste mislili 35 m od početka, sredine ili kraja scene?

Udaljenost između scene i najudaljenijeg gledaoca se mjeri od otvora scene.

Da li animacija podrazumjeva snimak koji prikazuje put od arhitekture objekta do enterijera? Možemo li prikazati samo neke od dijagrama i fotografije kao video koji će prezentovati rješenje?

Animacija podrazumjeva snimak koji prikazuje od odnos objekta i okoline, arhitekturu objekta i karakteristične dijelove enterijera.

Gdje se registrujemo da bi dobili šifru za registraciju?

Nije potrebno izvršiti registraciju. Učesnici mogu dokumentaciju preuzeti na www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Šifru za registraciju kreira učesnik prilikom predaje rada u digitalnom obliku. Šifru čini odabranih pet arapskih brojeva i dva slova koja je ičesnik odabrao kao oznaku rada.

Da li se već zna ko je pobjednik na ovom konkursu?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Da li je organizatorima konkursa jasno da - s obzirom na to da objekti koji su tema konkursa spadaju u najskuplje investicije u pogledu nivoa estetike, materijalizacije i opreme - ovaj objekat nikad neće biti realizovan?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Da li možete navesti jedan svjetski primjer objekta koji vas je inspirisao za ovakav raspis konkursa, tj. jedan svjetski objekat koji sadrži sve funkcije koje su zadate ovim konkursom?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Da li je konkurs za mlade profesionalne arhitekte, studente arhitekture ili oboje?

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane ovim konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost.

Navedeno je da 3D animacija ne smije biti veća od 30 MB. Ali to je nemoguće. Možete li ovo ograničenje povećati? Ili kako možemo poslati fajl veće količine podataka?

3D animacija se može dostaviti odvojeno sa oznakom iste šifre uz dodatak riječi “animacija“ (npr. AV12345_animacija), a veličina filea se ne može povećati i ograničena je na 30 MB.

Navedeno je da bi zapremina multifunkcionalne dvorane trebala biti oko 15.000 m2. Da li ovo treba shvatiti kao kubne metre, a ne kvadratne metre, budući da se odnosi na volumen?

Na strani 17. Programa i uslova konkursa je štamparskom greškom navedeno m2 umjesto m3, odnosno 15.000 se odnosi na kubne metre, a ne na kvadratne metre.

Vezano za svesku sa tekstualnim i grafičkim prilozima, postoji li maksimalan broj strana?

Ne.

2.3.4. GRAFIČKI PRILOZI (Napomena: Grafički prilozi predaju se kao fajlovi, a ne kao formirani plakati) Možemo li još neke rendere staviti na dva izložbena plakata?

Da. Drugi izložbeni plakat učesnici su slobodni da kreiraju na način koji smatraju da najbolje prezentuju ponuđeno rješenje. Plakat je potrebno predati u rezoluciji 150 PPI, u samo jednom grafičkom sloju („lejeru“) i u CMYK sistemu boja. Na plakatu treba napisati šifru rada. Ovaj prilog takođe mora biti anoniman.

3.1.PREDAJA KONKURSNIH RADOVA „animacija“ (npr. AB12345_animacija). Mogu li znati da je konačno 12345AB_animation ili AB12345_animation?

3D animacija se može dostaviti odvojeno sa oznakom iste šifre uz dodatak riječi “animacija“. Učesnik prilikom predaje prijedloga definiše šifru, odnosno u polje „Vaša šifra“ unosi šifru kojom je obilježen cijeli prijedlog. Animaciju predaje pod istom šifrom uz dodatak riječi „animacija“.

Slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca); Ukoliko sam ja u Japanu da li vam trebam dostaviti markice ili samo obavijestiti da li su adresa e-maila ili poštanska adresa u redu?

Uz digitalnu predaju konkursnog rada, učesnik je obavezan redovnom poštom, ne putem Email,  poslati zapečaćenu kovertu koja nosi naznaku „AUTOR“, koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada. Koverta se šalje na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za prostorno uređenje, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina sa naznakom ,,NE OTVARATI – JN 03-404-659/19, Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja multifunkcionalne dvorane/ kongresnog centra.“ Na koverti ne smije pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost.

Izjavu autora/lica ovlašćenog za zastupanje o ispunjavanju konkursnih uslova navedenih u poglavlju 4.) Svojim potpisom potvrđuju autorstvo konkursnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog, da prema uslovima konkursa imaju pravo sudjelovanja. Trebamo dostaviti potpise u datoteci Microsoft Word?

Izjavu treba odštampati i potpisati, te kao odštampanu poslati u koverti uz sve ostalo definisano na strani 7 i 8 Raspisa konkursa.

Smijemo li se konzolno proširiti izvan granica parcele?

Ne.

Da li možemo napraviti pješačku pasarelu prema parku Mladen Stojanović?

Da.

Da li administrativni dio mora da kao prostorni segment biti zaseban ili je prihvatljivo da u okviru izabranog rjesenja bude dio zasebnih cjelina odnosno da kancelarijske sadržaji vezani za djelatnosti i to koncertnu, pozorišnu, filharmonijsku i kongresnu administraciju i uprave ne budu na jednom mjestu?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Na strani 21 programa, u dijelu koji opisuje administrativni dio navedeno je da se očekuju kancelarijski prostori za koncertnu djelatnost, pozorište, filharmonija i kongresni centar. Da li koncertni i kongresni centar imaju zasebne administrativne dijelove?

Imaju. Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Koliki treba da bude televizijski studio za intervjue sa pratećom režijom i pomoćnim prostorijama? Da li se parametar od 2,0 m2 po korisniku odnosi na pres salu ili za ukupni prostor?

Televizijski studio za intervjue dimenzionisati za max. 10 korisnika. Parametar od 2,0 m2 po korisniku se odnosi na svaku pojedinu cjelinu (TV studio, pres sala, režija,…)

Da li je moguće da restoranska kuhinja sa svim pripadajućim ekonomskim prostorijama bude centralna ili mora da bude zasebno za svaku tematsku cjelinu nabrojanih restorana?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Da li postoje dodatni podaci za geotermalnu energiju u okolini ili za zadanu lokaciju?

Ne.

Da li imaju posebna upustva za ″2.3.3. MALI PLAKAT ZA DIGITALNU IZLOŽBU″ gdje se na plakatu treba napisati šifru rada i da li je definisana veličina?

MALI PLAKAT ZA DIGITALNU IZLOŽBU u .jpg formatu, dimenzija 1920×1440  piksela, horizontalno orijentisan, sa ilustracijama u rezoluciji 150 PPI. Učesnici su slobodni da odaberu jedan ili više priloga za koje smatraju da su najadekvatniji za ovu svrhu. Na plakatu treba napisati šifru rada. Ovaj prilog takođe mora biti anoniman.

U poglavlju 2.3.2 (str.5) Raspisa konkura zahtjeva se predaja „Dva plakata za izložbu“ dimenzija 50x100cm. S druge strane u poglavlju 3.2. (str.7) je naveden samo jedan poster dimenzija 50x100cm. Koliko postera dimenzija 50x100cm se treba predati? Ukoliko je više od 1, da li se predaju kao odvojeni .pdf fileovi ili kombinovani u okviru jednog .pdf filea?

Predaju se „Dva plakata za izložbu“ dimenzija 70x100cm, kao odvojeni .pdf fileovi.

U kojem formatu se predaje 3D animacija?

U bilo kojem video formatu (npr. .mp4, .mov).

Nacionalni restoran i ″pjaceta″ nacionalnih kuhinja je isti prostor sa 200 mjesta ili su razdvojeni (pa imaju ukupno 400 mjesta)?

To su razdvojeni prostori, ukupno 400 mjesta.

Da li studenti imaju pravo učešća na konkursu?

Da.

Kako se možemo registrovati?

Nije potrebno izvršiti registraciju. Učesnici mogu dokumentaciju preuzeti na www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Šifru za registraciju kreira učesnik prilikom predaje rada u digitalnom obliku. Šifru čini odabranih pet arapskih brojeva i dva slova koja je ičesnik odabrao kao oznaku rada.

Vezano za TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA. Naznačeno je AUTORSKI TIM I SARADNICI. Možemo upisati svoje ime i možemo li napisati neki opis o našem timu?

U tablici sa podacima autora potrebno je napisati samo imena autorskog tima i saradnika.

Na prvom posteru je naznačeno „MJESTO ZA TABLICU“. Da li je to TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA?

Na posteru se ostavlja prazno mjesto dimenzija TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA. Ni jedan grafički prilog koji se dostavlja ne smije imati naznačena imena autora da bi se sačuvala ANONIMNOST. Popunjena tablica se dostavlja u štampanom obliku u odvojenoj koverti redovnom poštom.

Vezano za template plakata za izložbu. Da li Situacija 1:1000 znači situacioni prikaz? Osnove etaža označavaju prikaz osnove etaže?

Da.

Vezano za template plakata za izložbu. Šta znači 3D MODELI? Da li to označava rendere ili neke dijagrame?

3D MODELI označavaju rendere.

Da li učesnici sami definišu vlastiti kôd za prijavu, ili ga definišu organizatori? Ako ga definišu organizatori kako možemo dobiti ovaj jedinstveni kod za prijavu?

Šifru za registraciju kreira učesnik prilikom predaje rada u digitalnom obliku. Šifru čini odabranih pet arapskih brojeva i dva slova koja je ičesnik odabrao kao oznaku rada.

Možete li da pojasnite vezano za Centralni restoran gdje tražite 1000 mjesta kao 250 stolova sa 4 mjesta? Da li je moguće kombinovati 2 stolice sa sofama ili dugačkim klupama?

Učesnici mogu organizovati sjedenje kako žele, pod uslovom da organizuju 1000 mjesta.

Centralni restoran je samo za klasičnu ponudu? Ili koliko stolova je potrebno za klasičnu ponudu, koliko stolova za bife? Treba li je potreban i koktel bar?

Sadržaj centralnog restorana je detaljno opisan na strani 21. Programa i uslova konkursa.

Molim vas recite mi koja je razmjera CAD crteža koji je nazvan ″plan prostorne organizacije″?

Razmjera je 1:1000.

Kada provjerite izgled lokacije na Google earth izgleda kao da se desno od gradskog stadiona nalazi lokacija na kojoj se gradi. Da li je nešto novo planirano na toj lokaciji? Da li je planirana izgradnja objekta uz lokaciju koja je tema konkursa?

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja multifunkcionalne dvorane/kongresnog centra je omeđena postojećim i planiranim saobraćajnicama. Na južnoj, jugozapadnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj strani planirano je ili je u izgradnji više stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, dok je zapadno i sjeverozapadno planirana rekonstrukcija gradskog parka sa dopunjavanjem sportskim sadržajima. . Više na linku http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2017/12/045-.jpg

Da li se slažete da su nagrade neadekvatne s obzirom na to da je zadatak veoma kompleksan?

Visina nagrada je definisana u tački 6 Raspisa konkursa.

Da li su riješeni imovinsko-pravni odnosi za predmetnu lokaciju, mogu li se dobiti podaci o vlasništvu nad zemljištem (kopija katastarskog plana i posjedovni list)?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Zašto nije dat tekstualni dio Urbanističko-tehničkih uslova?

Na stranama 11. do 14. Programa i uslova konkursa definisani su Urbanistički parametri koji čine izvod iz tekstualnog dijela Urbanističko-tehničkih uslova.

Može li se u širem kontekstu planirati da Ulica Gundulićeva u dijelu koji tangira park Mladen Stojanović bude u formi nadvožnjaka, kako bi se pješački povezali prostori buduće dvorane i parka?

Ne.

U tekstualnom dijelu konkursnog zadatka prilično je precizno definisan način izgradnje predmetnog lokaliteta. Zadržavanje postojeće urbane matrice sa izgradnjom slobodnostojećeg objekta u okviru parcele, kao i visinska regulacija sa značajnijim objektima (VladaRS /Euroherc) jasno formuliše koncept budućeg objekta. To će realno biti jedan prilično dobro uhranjen soliter. Da li ste sigurni da je ovo ispravan pristup raspisivanju konkursa i ispravno rješenje predmetnog lokaliteta ? Da li će odstupanje od ovog koncepta biti eliminatorno za učesnike konkursa?

Kriterijumi ocjenjivanja po kojima će Konkursna komisija vrednovati prispjele konkursne radove definisani su u tački 5 Raspisa konkursa.

Rekli ste da je pozornica koncertne sale od 1500 sedišta 250m2. Da li želite backstage za ovu dvoranu ili samo pozornicu?

Osnovnu namjenu je potrebno dopuniti pomoćnim prostorima, kao što su pristupni hol, garderobe, sanitarije i slično.

Možete li navesti maksimalne dimenzije za teretna vozila koja će opsluživati lokaciju?

Maksimalne dimenzije za teretna vozila koja će opsluživati lokaciju su 13,6 x 2,5 x 2,8 m.

Mogu li dodati dvije podzemne etaže? Jednu za potrebe objekta i drugu za potrebe parkiranja?

Da.

Da li je definisana veličina pozornice u pozorištu (150m2) veličina cijele pozornice ili veličina neposredno ″vidljive″ pozornice?

Definisana je veličina cijele glavne pozornice uz koju je potrebno planirati i dvije bočne i zadnju u istoj veličini.

Da li je prečnik od 12m dovoljan/prevelik/premal za veličinu pozornice u pozorištu?

Očekivani prečnik scene je od 11 do 15m.

Trebaju li se pozorište/opera i koncertna dvorana tretirati kao potpuno odvojene cjeline, što znači da se sadržaji za hor, orkestar, dirigenta itd. moraju smjestiti u svaki od njih?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Da li sam dobro razumio da raspisivač konkursa namjerava nastaviti/dovršiti projekt s autorom prve nagrade, ali ne želi to garantovati u ovom trenutku?

Investitor nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije. Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Raspisivač može konsultovati autore nagrađenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj mjeri.

Koja je razmjera osnova na plakatu za izložbu? Prikazana su 3 kvadrata za osnove u template-u. Ali mi imamo 6 ili 8 osnova. Kako možemo rasporediti osnove u ovom slučaju? Koje osnove da stavimo?

Razmjera osnova je 1:500. Učesnici su obavezni da predaju dva postera za izložbu tako da imaju slobodu da organizuju drugi poster kako žele. Učesnici su takođe obavezni predati sve grafičke priloge definisane u poglavlju 2.3.4. Raspisa konkursa.

Kamerne sale na stranici 20 su smještene u ″4. Pozorište 700 mjesta″, dok funkcionalni opis tih sala, koji kaže da su namijenjene održavanju ″višetematskih sastanaka″ ih vezuje za dio konferencijske/koncertne dvorane. Šta je ispravno?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja i povezivanja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Svjedoci smo da se od pojave novih arhitektonskih snaga u Banja Luci forsira koncept izgradnje visokih objekata, uzimajući u obzir raspis ovog konkursa, kao i recimo nedavno usvojeni Regulacioni plan za centralno područje Grada Banja Luka. Da li ste sigurni da je ovo pravilan pristup razvoja Banja Luke, s obzirom na to da se nalazimo u ″ćošku″ jednog Lijevča polja?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Ako su kongresni centar, koncertna dvorana i pozorište tri ustanove koje će se nalaziti u novoj zgradi. Šta je četvrta institucija?

Kompleks multifunkcionalne dvorane/kongresnog centra treba da zadovolji sljedeće namjene: Koncertnu, opersku, baletsku i pozorišnu djelatnost, ostale kulturne djelatnosti administrativnau djelatnost, komercijalnu djelatnost, ugostiteljstvo i medija centar.

Kako ćete riješiti imovinsko-pravne odnose nad zemljištem koje je u vlasništvu Ministarstva odbrane RS, a koje više ne postoji, dok prema najnovijim odlukama Ustavnog suda zemljište prelazi u isključivu nadležnost Bosne i Hercegovine?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Da li je ovo konkurs za arhitekte, ili je ovo konkurs za pisce naučne fantastike? Onaj koji je radio na sastavljanju projektnog zadatka izgleda da nije obišao Banja Luku pre toga, a nije ni planer ili arhitekta. Ovo je previše sadržaja na ovako maloj lokaciji. Prosto je neverovatno da ste ovo planirali i još objavili konkurs a da se niste posavetovali sa nekim iz arhitektonske struke. Podatke dajete opisno kao za radove u srednjoj tehničkoj školi. Sramota. Ovo deluje veoma neozbiljno.

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Da li je moguće dobiti planski dokument šireg područja u CAD, za koji je .jpg obezbijeđen ranije? Osim toga, da li je moguće dobiti verziju koja je prevedena na engleski?

Da li je planirano da se predstave nekada održavaju i istovremeno u sve tri sale - od 1.500, 700 i 200 mjesta?

Da.

Koji je maksimalan broj učesnika u autorskom timu?

Broj članova autorskog tima nije ograničen.

Da li je riječ o kompleksu (koncertna dvorana, pozorište, itd...) ili o jednom objektu sa svim namjenama zajedno (sve pod jednim krovom)?

Riječ je o jednoj lokaciji. Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja parcele sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno raspoređivanje institucija koje se trebaju izgraditi na lokaciji.

Možete li potvrditi veličinu pozorišne dvorane na 3.500 cm? Izgleda malo s obzirom da ima nešto manje od polovine mjesta u kongresnom centru i da je 1/4 volumena.?

Pozorišni sadržaj sa salom od oko 700 mjesta treba da ima minimalnu kubaturu oko 4,5 – 5,0 m3 po posjetiocu, odnosno minimalno 3500,0 m3 zapremine.

Imam pitanje o radionici filharmonije - možete li nam dati više informacija o vrstama aktivnosti koje se tamo organizuju? Da li korisnici ovog prostora trebaju direktno pristupiti kongresnom centru i pozorišnoj dvorani ili će koristiti samo pozorišnu dvoranu?

U prostorijama filharmonije je potrebno organizovati prostoriju za održavanje instrumenata, kao pomoćni prostor za korisnike cijelog objekta unutar kojih se instrumenti muzičara koji koriste objekat popravljaju i održavaju.

Možete li navesti dokumente (ili linkove do njih) na koje upućujete u ″brosura_ENG.pdf″: 1) Stranica 10: ″Programski zadatak za izradu Urbanističkog plana″; 2) Stranica 11: ″Prostorni plan grada Banja Luka″, 3) Stranica 14: ″grafički prilog ″Plan prostorne organizacije″?

Dokumentacija pod tačkom 1) nije dostupna, dok je pod tačkom 2) dostupna na srpskom jeziku na linku: http://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/dokumenti-prostornog-uredjenja, a pod tačkom 3) na linku http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2020/02/spatial_organization.zip.

Da li zapremina kongresne dvorane od 15 000 cm uključuje i pozornicu? I sadrži li volumen 3.500 cm pozorišne dvorane prostore za pozornice?

Zapremina dvorana ne uključuje pozornice.

Mogu li znati otprilike ukupnu površinu cijelog projekta, bez parkiranja?

Planirana površina parcele namenjene izgradnji multifunkcionalne dvorane/kongresnog centra je 8.508,00 m2. Parametri po važećem Regulacionom planu su:

 • koef. izgrađenosti – 4,2
 • koef. zauzetosti – 0,8
 • maksimalna nadzemna BRGP – 35.000,00 m2
 • min. zelene površine – 20%.

Da li je površina za parkiranje uključena u brutograđevinsku površinu nadzemnih etaža?

Ne.

Kako mogu poslati dokumentaciju traženu konkursom, ja sam iz Alžira?

Učesnik konkursa predaje konkursni rad digitalno na link www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall), a koji ne smije biti veći od 30MB (grafički prilozi).

Kako dobiti šifru za registraciju?

Šifru za registraciju kreira učesnik prilikom predaje rada u digitalnom obliku. Šifru čini odabranih pet arapskih brojeva i dva slova koje je učesnik odabrao kao oznaku rada.

Koji je očekivani broj muzičara koji će nastupiti u orkestrijskoj jami pozorišta sa 700 sjedišta?

Simfonijski, odnosno filharmonijski, orkestar obično u sastavu ima oko 80 učesnika.

Da li crvena linija na crtežu GEODETSKA_PODLOGA_SA_3D_I_FOTOGRAFIJAMA ima neko posebno značenje?

Crvena linija predstavlja postojeće ulice, dok crvena kružnica predstavlja lokaciju buduće Multifunkcionalne dvorane/ kongresnog centra.

Možete li nam dostaviti protivpožarne propise na engleskom jeziku?

Protivpožarni propisi su dostupni samo na srpskom jeziku, ćirilica na linku https://rzsm.org/tehprop/162-mup.

Možete li definisati pojam „piazzetta“ i dati neki primjer ili više informacija?

Mala piazza ili mali trg. Prostor koji omogućava okupljanje i boravak većeg broja ljudi.

Da li je moguće planirati etaže iznad prizemlja van granica plave linije označene lejerom D_zona gradjenja do vanjske granice linije označene lajerom mln_regulacione linije?

Ne.

Šta predstavlja “nanoteka”?

Nanoteka predstavlja prostor biblioteke koja osim analognih nudi i digitalne verzije bibliografske građe.

Da li je potrebno da u sklopu programskog sadržaja teatra i koncertne sale budu predviđeni garderoberi, vežbaonice i ormarići za instrumente za gostujuće grupe?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Šta predstavljaju “komunikacijske prostorije za muzičare”?

Pod komunikacionim prostorom se misli na prostore kojim se obezbjeđuje pristup muzičarima u orkestarski prostor ispod gledališta, kao i pristup na scenu.

Za koga su tačno namenjene prostorije za soliste?

Za pojedinačne umjetnike koji javno izvode, interpretiraju neko djelo unutar planiranog objekta.

Za koliko muzičara treba da bude predviđena orkestarska školjka?

Simfonijski, odnosno filharmonijski, orkestar obično u sastavu ima oko 80 učesnika.

Da li je planirano da se u isto vreme održavaju nastupi i u teatru i u koncertnoj sali?

Da.

Da li može jedna srazmerno dimenzionirana kuhinja da opslužuje dva restorana ili svaki restoran treba da ima svoju kuhinju?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Prema planskom dokumentu Revizija Regulacionog plana ″Centar-Aleja″, raskrsnica ulica Gundulićeve i Olimpijskih pobjednika planirana je u formi kružnog toka, dok je u grafičkom dijelu Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju kongresnog centra ista raskrsnica data kao obična ″T″ raskrsnica. Šta je ispravno? Kako je moguća ovakva neusaglašenost kada su i raspis konkursa i priprema Plana u nadležnosti istog odjeljenja u Gradskoj upravi?

Oblik raskrsnice predstavlja moguću naznaku rješavanja ukrštanja ulica u okviru planirane regulacije koja je jednaka i u regulacionom planu i u urbanističko-tehničkim uslovima i ne predstavlja temu ovog konkursa.

Zip folder treba sadržavati plakat s dimenzijama 50x100 u skladu sa tačkom 3.2. Raspisa konkursa. Da li se ovaj plakat razlikuje od dva plakata veličine 100x70 navedenih u 2.3.2.? Dakle, zip foder sadrži: 1- Sveska A3, 2- plakata (2x100 * 70 plus 1x100 * 50), 3- mali plakati za digitalnu izložbu, 4- Grafički prilozi. Da li sam u pravu?

Zip folder treba da sadrži dva plakata dimenzija 100×70cm. U tačkom 3.2. Raspisa konkursa je došlo do štamparske greške

Mogu li izvršiti neke izmjene na predloženom rješenju parking prostora ? Kao i da li mogu dodavati ulicu za pristup predloženoj zgradi?

Da. Novi pristup iz Ul. Olimpijskuh pobjednika nije dozvoljen.

Koja je površina potrebna za orkestrsku rupu u pozorištu od 700 mjesta?

80-100 m2.

Da li moramo kreirati petocifreni kod za podnošenje prijedloga?

Petocifreni kod za podnošenje prijedloga je jednak jedinstvenoj šifri od pet arapskih brojeva i dva slova, koje bira autor za označavanje rada.

Možemo li dobiti više dana ili vremena za Konkurs? Jer bi naš tim želio da da najbolje moguće rješenje.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 15.04.2020.godine do 23:59 časova (GMT +1).

Ko su članovi konkursne komisije?

Konkursna komisija je navedena u poglavlju 7. Raspisa konkursa.

Da li VIP loža mora biti fizički odvojena od drugih sjedišta, mislim staklom ili slično?

Ne.

Možete li da pojasnite šta ste mislili kada opisujete pozornice u pozorištu sa 700 mesta? Meni izgleda da ima četiri odvojene pozornice koje ne mogu da se koriste u isto vreme ali mogu da se rotiraju. Da li je to zbog toga sto je lakše namestiti scenu ili iz nekog drugog razloga?

Riječ je o jednoj pozornici koja se sactoji od glavne i tri pomoćne, a koje omogućavaju  princip klasične postavke scenskog prostora.

Molim Vas za informaciju u vezi veličine izložbene galaerije ili bar za koliko je osoba predviđena?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje veličine izložbenog prostora u zavisnosti od koncepta objekta.

Možemo li predvidjeti pješačke mostove koji povezuju lokaciju na kojoj je planirana izgradnja objekta sa susjednim neizgrađenim parcelama (park, stadion, isl.)?

Da.

Da li će prvonagrađni tim potpisati ugovor o izradi tehničke dokumentacije sa naručiocem?

Investitor nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije. Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Raspisivač može konsultovati autore nagrađenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj mjeri.

Da li „krajnji rok za slanje koverte je 15.04.2020.godine“ znači da internacionalni učesnici mogu POSLATI kovertu 15.04.2020., ili da koverta mora DOĆI DO 15.04.2020. godine na vašu adresu.

To znači da učesnici mogu poslati kovertu 15.04.2020.

Molim vas da mi objasnite da li vam moramo naknadno poslati materijale za konkurs ili ih možemo poslati samo poštom.

Konkursni  rad se predaje u zapakovanim/komprimovanim folderima na link www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Autori nagrađenih i pohvaljenih radova su u obavezi da nakon objave rezultata svoja rješenja dostave u  u formatu softverskih alata u kojima su izvorno rađena (prije svega, vektorski crteži sa izvornim grafičkim slojevima; po mogućnosti u fromatu .dwg)

Kongresni centar treba da ima oblik „shoe box“. Šta je sa pozorišnom dvoranom? Da li i ona treba biti „shoe box“ ili možemo ići sa nekim drugim formatom?

Geometrija pozorišne dvorane treba omogućiti dobro sagledavanje scene, kao i dobru akustiku dvorane.

Da li se slažete da je ovo još jedna predizborna lagarija i da ovaj objekat nikad neće biti realizovan?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Koja je kvadratura potrebna za izložbeni prostor? Stalna postavka, privremena postavka?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje veličine izložbenog prostora u zavisnosti od koncepta objekta.

Šta znači „sala mora biti povučena od fasade“?

Da bi se postigao zahtjevani kriterijum ambijentalne buke u koncertnoj sali preporuka je da obodni zidovi sale ne smiju biti u dodiru sa „bučnim“ prostorima.

Šta znači „prostor u objektu za prolazak ventilacionih kanala velikog presjeka“?

U objektu treba predvidjeti dovoljno velike prostorije za opremu mašinskog sistema kojim se sala ventilira i klimatizuje.

Možete li objasniti „prostoriju na poziciji dovoljno udalj

Da bi se postigao zahtjevani kriterijum ambijentalne buke u koncertnoj sali preporuka je da obodni zidovi sale ne smiju biti u dodiru sa „bučnim“ prostorima.

Koliki je budžet i naknada za ovaj Konkurs?

Nagrade su definisane u poglavlju 6. Raspisa konkursa.

Šta se podrazumeva pod magacin za dekor?

Magacin za dekor podrazumjeva prostor za deponovanje kulisa i elemenata potrebnih za organizovanje scene.

Da li je potrebno obezbediti parking za autobuse i ako treba za koliko njih?

Potrebno je obezbijediti pristup autobusima za potrebe gostujućih trupa, kao i grupnih posjeta.

Da li je dozvoljeno da se napravi izmena u organizaciji istočnog parkinga?

Da.

Imamo podloge u CAD formatu gde je glavna raskrsnica rešena na klasični način i podloga u nova podloga u PDF formatu gde je prikazano da na istom mestu ima kružni tok. Koja podloga treba da se uzme u obzir?

Oblik raskrsnice predstavlja moguću naznaku rješavanja ukrštanja ulica u okviru planirane regulacije koja je jednaka i u regulacionom planu i u urbanističko-tehničkim uslovima i ne predstavlja temu ovog konkursa.

Da li može da se odstrani ili premesti deo predviđenih drvoreda?

Planirani drvoredi se mogu reorganizovati, a za postojeće je potrebno nadomjestiti na samoj lokaciji svako planirano uklanjanje.

Šta predstavljaju ″check rooms″ u programskom sklopu teatra?

„Check rooms“ predstavljaju prostore koje koristi publika u pauzama predstava.

Koliko iznosi okvirna kvadratura mašinskih prostorija (grejanje, klimaticazija, voda, el. instalacije, ventilacija)?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Koliki je kapacitet (kvadratura ili broj korisnika) muzejsko-galerijskog prostora?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje veličine izložbenog prostora u zavisnosti od koncepta objekta.

Možete li detaljnije objasniti parkiranje? Koliko automobila se očekuje?

Učesnici imaju sve informacije vezane za potrebe za parkiranje u poglavlju 9 Programa i uslova konkursa.

Šta je koeficijent zauzetosti? Da li je to pokrivenost parcele? I šta je BGRP?

Koeficijent zauzetosti je odnos površine pod objektom i površine parcele. BGRP je bruto građevinska površina.

Možete li dati više informacija o izložbenom prostoru? Broj posjetioca za trajne i povremene izložbe?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje veličine izložbenog prostora u zavisnosti od koncepta objekta.

Koji je način grijanja predviđen za objekat, ako se izuzme geotermalna energija? Gas ili nešto drugo?

Gradsko daljinsko grijanje, električna energija, solarni paneli, i td.

Molim vas da objesnite šta znači približan broj 100 parkirnih mjesta, na ukupnu površine oko 3.000,00 m2.

Za potrebe parkiranja jednog vozila potrebno je oko 30 m2 uključujući i manipulativnu površinu.

100 parking mjesta ukupne površine od oko 3.000,00 m2. Da li se ovde misli na parking prostor.

Za potrebe parkiranja 100 vozila potrebno je oko 3000 m2.

Grupne sanitarije se dimenzionišu na osnovu parametra od 1 toaleta na 20 posjetioca ili izvođača. Da li se ovo odnosi na cijeli objekat ili samo na multifunkcionalnu dvoranu?

Na cijeli objekat.

Da li učestvovanje na ovom konkursu prejudicira članstvo u NATO-u ?

Na pitanja koja nisu vezana za Program i raspis konkursa Konkursna komisija ne daje odgovore.

Koje su treće nagrade na konkursu?

Predviđena je jedna treća nagrad u iznosu od 7.500,00 EUR.

Možete li pojasniti broj parkinga?

Potrebe i način parkiranja objašnjen je u poglavlju 9 Raspisa konkursa.

Molim vas da objasnite šta znači približan broj 100 parkirnih mjesta, na ukupnu površine oko 3.000,00 m2.

Za potrebe parkiranja jednog vozila potrebno je oko 30 m2 uključujući i manipulativnu površinu.

Kako mogu dobiti šifru?

Jedinstvenu šifru od pet arapskih brojeva i dva slova bira autor.

Koja je vrsta zemljišta na lokaciji?

Zemljište je šljunkoviti riječni nanos pretežno krečnjačkog sastava.

Krajnji rok za slanje koverte je 15.04.2020. Ukoliko sam ja u Japanu da li to znači da mogu poslati kovertu 15.04.2020. putem DHL-a i onda ćete je vi primiti 20.04.2020. ili je moram predati 10.04.2020. putem DHL-a da biste je vi primili 15.04.2020.?

To znači da učesnici mogu poslati kovertu 15.04.2020.

Može li podzemna garaža da pređe građevinsku liniju?

Podzemna garaža može da pređe građevinsku liniju, ali ne može da pređe granice građevinske parcele.

Za slanje dokumentacije poštom, tj. koverat sa podatcima imate dva različita odgovora, koji je tačan? 1-Do 15. aprila treba poslati kovertu da dokumentacijom definisanom u poglavlju 3.2. Raspisa konkursa. 2-To znači da učesnici mogu poslati kovertu 15.04.2020.?

To znači da učesnici mogu poslati kovertu 15.04.2020.

Da li se trebam registrovati za učešće u Konkursu?

Ne.

Kako mogu dobiti šifru za svoj rad?

Učesnici sami biraju šifre.

Na raskrsnici Bulevara Olimpijskih i Gundulićeve ulice ustanovio sam dvije različite vrste planiranih ukrštanja ulica. U odgovorima sam pronašao Planiran s kružnom raskrsnicom, ali u dokumentacije konkursa raskrsnica je linearna, koja je ispravna verzija? Pitam zato što kružna raskrsnica daje više prostora za pješake?

Oblik raskrsnice predstavlja moguću naznaku rješavanja ukrštanja ulica u okviru planirane regulacije koja je jednaka i u regulacionom planu i u urbanističko-tehničkim uslovima i ne predstavlja temu ovog konkursa.

Da li kabine za prevodioce moraju da imaju direktan pogled na glavnu salu?

Da.

Da li VIP presjednički salon za ručavanje mora da bude u sklopu nekog od restorana ili može da bude odvojen i da funkcioniše po sistemu ″Cateringa″?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Možete li pojasniti: Grafički prilozi predaju se kao fajlovi, a ne kao formirani plakati? Znači svaka osnova posebno kao jedan pdf fajl? Svaki render kao jpg. ? PDf-ovi treba da imaju šifru i tekst? To je već formiranje plakata?

Učesnicima se ostavlja na izbor kako će prezentovati rješenje uz obavezu da se download-uju svi grafički prilozi su navedeni u poglavlju 2.3.4., a isti se neće štampati za izložbu. Za izložbu se štampaju dva plakata definisana u poglavlju 2.3.2. Raspisa konkursa.

Da li su razmjere, kako je rečeno u 2.3.4. Grafički prilozi, obavezne? Naši tlocrti (osnove podova) se ne uklapaju u veličinu sveske A3 u razmjeri 1: 250.

Razmjere za grafičke priloge su obavezne, a u svesku A3 se stavljaju svi grafički prilozi (definisani u poglavlju 2.3.4.) svedeni na A3 format

Koja površina se tretira crtežom, prostor naznačen krugom ili prostor označen na crtežu 3.3.1 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE?

Potrebno je tretirati prostor naznačen na crtežu 3.3.1 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE.

Da li se ovim projektom treba prikazati hotel?

Ne.

Vezano za pozorište sa 700 mjesta. Rekli ste da je glavna pozornica površine 150 m2, a odgovorili ste da orkestarska rupa treba da ima površinu od 80-120 m2. Nije li orkestarska rupa prevelika? Obično joj je površina 1/4-1/5 površine glavne pozornice.

Orkestarska rupa je dimenzionisana za 60 muzičara.

Vezano za pozorište sa 700 mjesta. Rekli ste da je očekivani boj muzičara oko 80. Ali vaš posljednji odgovor kaže da je orkestarska rupa dimenzionisana za 60 muzičara. Šta je tačno?

Orkestarska rupa je dimenzionisana za najmanje 60 muzičara, a očekuje se do 80 muzičara.

1. Koja je razlika između situacije i kompozicionog plana navedenih u poglavlju „2.3.4. GRAFIČKI PRILOZI“? 2. Osim toga u istom poglavlju je navedeno „Karakteristični izgledi kompleksa sa obuhvatom izgleda susjednih objekata i ambijenata na trasi izgleda“, da li to predstavlja fasade objekta.

 1. Orkestarska rupa je dimenzionisana za najmanje 60 muzičara, a očekuje se do 80 muzičara.
 2. Da.

Da li je moguće da se izvrši prilagođavanje javnih zelenih površina naznačenih na 3_3_5_ PLAN_UREĐENJA_ZELENIH_POVRŠINA? Ukoliko je to moguće, da li se može promijeniti raspored na prostoru za parkiranje ili napraviti drugačiji pristup ka podzemnoj parking garaži?

Da.

Možemo li graditi pješački most/pasarelu ka perku Mladen Stojanović i Gradskom stadionu?

Da.

Možete li mi reći koja je veličina male koncertne dvorane?

Učesnicima se ostavlja mogućnost definisanja veličine pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj od 200 korisnika.

Da li je moguće prilagoditi mjerilo A3 formatu, obzirom da osnovu objekta nije moguće prikazati u mjerilu 1:250, već npr. u mjerilu 1:500?

Razmjere za grafičke priloge su obavezne, a u svesku A3 se stavljaju svi grafički prilozi (definisani u poglavlju 2.3.4.) svedeni na A3 format.

Lokacija unutra gradjevinske linije ne moze da stane na A3 format u razmjeri 1:250? Postoji li mogucnost modifikovanja na 1:300 ili neku drugu razmjeru?

Razmjere za grafičke priloge su obavezne, a u svesku A3 se stavljaju svi grafički prilozi (definisani u poglavlju 2.3.4.) svedeni na A3 format.

Veličina naših file-ova je skoro 150 MB bez animacije. Osim toga imamo animaciju koja je zapravo file veličine 180 MB. 1-Možemo li poslati 5 fileova veličine 30 MB pod istim kodom? 2- Na isti način možemo li poslati animaciju kao 6 fileova veličine 30 MB pod istim kodom?

Učesnici predaju konkursni rad digitalno na jedan od linkova konkursa, a koji ne smije biti veći od 30MB (grafički prilozi). 3D animacija se može dostaviti odvojeno sa oznakom iste šifre uz dodatak riječi “animacija“ (npr. AV12345_animacija) i takođe ne smije biti veća od 30MB.

Napisali ste da uz pozorište sa 700 mjesta postoje i sale za predavanja i sastanke za 20-100 korisnika. Da li su ovo sale samo za muzičare i glumce za vježbu? Ili su za održavanje predstava? Predlažem vam da se u salama za probe koriste kao prostori za sastanke.

Sale za 20 do 100 korisnika su kamerne sale koje su namjenjene za javnost, a u njima se osim predstava mogu održavati i predavanja, skupovi i sastanci.

Da li je dozvoljeno da se predvidi parkiranje ispod pozorišta? Koliko etaža je dozvoljeno za parkiranje?

Učesnicima je dozvoljeno da predvide parkiranje ispod cijele parcele, a broj etaža nije ograničen.

Kako je opisano u zahtjevu za izložbeni plakat naveden u tački 2.3.2, na posteru 1, osnove podova trebaju biti u mjerilu 1: 250, ali prostor dodijeljen u templateu nije dovoljan da prikaže površinu u toj razmjeri. Znači li to da osnove podova dolaze u većoj razmjeri, da se uklape u potrebnu veličinu u templateu?

Učesnicima je template dat kao prikaz rasporeda traženih podataka, a moguće ih je povećati u skladu sa razmjerom. Plakat ne smije biti veći od 70×100 cm.

Da li biste razmotrili produžetak roka za predaju zbog logističkih problema izazvanih pojavom virusa Corona u evropskim zemljama?

Ne.

Mogu li arhitektonske i / ili konzultantske grupe biti članovi više timova?

Ne.

Može li piazzeta biti dio unutrašnjeg prostora, npr. u glavnom objektu?

Da.

Da li će autobusi ostavljati turističke grupe ili izvođače, a zatim parkirati na nekom drugom mjestu dok ne bude potrebno da ih poveze - tj. autobusi neće parkirati na licu mjesta?

Da.

Da li je moguće postaviti pristup (pešački ulaz, ulaz za garažu i sl.) sa parkinga na severoistočnoj i istočnoj strani ili bi morao da ostane potpuno nepromenjen?

Moguće je.

Da li je uloga kamernih sala okupljanje javnosti iči mjesto za održavanje kongresa/sastanaka?

Primarna uloga kamernih sala je prostor za izvođenje muzike pred malim auditorijumom, ostale aktivnosti koje se mogu organizovati su dopunske.

Lokacija unutra građevinske linije ne može da stane na A3 format u razmjeri 1:250? Postoji li mogućnost modifikovanja na 1:300 ili neku drugu razmjeru? „Razmjere za grafičke priloge su obavezne, a u svesku A3 se stavljaju svi grafički prilozi (definisani u poglavlju 2.3.4.) svedeni na A3 format.″ Znaci li ovo da je razmjera 1:250 obavezna ili da je samo razmjera obavezna?

Razmjere za grafičke priloge definisani u poglavlju 2.3.4. su obavezne, a u svesku A3 se stavljaju svi grafički prilozi svedeni na A3 format.

Ako kovertu pošaljemo 15. aprila u Bosnu i Hercegovinu će stići oko 20. aprila zbog vremena otpreme. Dakle, ono što želimo znati je ako koverta može stići nakon 15. aprila, da li vam šaljem obavijest o tome ili koverta mora biti tamo do 15. aprila umjesto toga?

Koverta se treba poslati najkasnije 15.04.2020. godine bez obzira na to kad će stići raspisivaču konkursa i nije potrebno obavještavati o slanju da se ne bi narušila anonimnost.

Možete li pojasniti funkciju svrhu male koncertne dvorane? Treba li scena (uključujući glavni i bočni / zadnji dio) biti određene veličine?

Ovaj prostor koncertnu ponudu čini efikasnijom i fleksibilnijom. Namjenjena je održavanju koncerata kamerne muzike i monodrama, kao i različitih vidova recitala i performansa. Veličinu scene definišu učesnici.

Da li je orkestarska rupa potrebna u kongresno-koncertnoj dvorani?

Ne.

Vezano za pozorišnu dvoranu, zar nije premalo za održavanje operske predstave da u dvorani bude 700 mjesta? Prema osnovnoj veličini koncertne dvorane, nekada je opersko izvođenje bilo u dvorani sa najmanje 1500 mjesta. Osim toga, da li je kubatura orkestarske rupe uključena u ukupnu kubaturu od 3500 m3?

Veličina sale je definisana na osnovu procjene broja posjetioca za ovaj vid predstava. Kubatura orkestarske rupe nije uključena u ukupnu kubaturu sale.

Možete li objasniti razliku između radionice za dekor i skladišta dekora (500m2) kako ste objesnili ranije u Pitanjima i Odgovorima funkcija radionice za dekor „podrazumjeva prostor za deponovanje kulisa i elemenata potrebnih za organizovanje scene“? Možete li reći koja je okvirna površina koja se traži za radionicu za dekor?

Radionica za dekor i skladište dekora se obično nalaze u istom prostoru budući da prvi služi za deponovanje, a drugi za popravke dekora. Okvirna površina je data kao zajednička za obe namjene.

Imam pitanje u vezi s ″Traktom s nekoliko kamernih sala″. Da li ovi prostori moraju biti povezani ili blizu dvorani Pozorišta? Čini se kao da između njih ne postoji veza.Također, možete li pojasniti značenje posljednje rečenice o kamernim salama, ″ Nemaju posebne pomoćne prostore, već se u eksploataciji oslanjaju na takve prostore glavnih sadržaja.″

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika. Korisnici kamernih sala koriste zajedničke pomoćne prostorije unutar objekta (garderobe, sanitarije, kafee,…)

U delu brošure koja se tiče Pozorišta se spominju grupne garderobe izvođača i to po kategorijama: hor, balet, opera i drama. Zanima nas koliki je okviran broj umetnika iz svake od navedenih kategorija.

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta. Broj umjetnika će zavisiti od produkcije predstava, a minimalno se očekuje 30 umjetnika za svaku kategoriju posebno.

Audio-vizuelna prostorija sa bibliotekom u radnom prostoru filharmonije je namjenjena samo za zaposlene filharmonije ili je otvorena za javnost.

Otvorena je i za javnost.

Da li radni prostori filharmonije (npr. sale za probe i vjezbe, studio za snimanje) moraju da imaju prirodno osvjetljenje? Posto isti nastupaju u prirodno ne osvjetljenim prostorima?

Ne.

Sale za probe u pozorištu, koja je veličina potrebna za malu, a koja za veliku salu? Da li i balet i hor moraju da imaju odvojene sale ili mogu da koriste iste?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Sale za probe u pozorištu, koja je veličina potrebna za malu, a koja za veliku salu? Da li i balet i hor moraju da imaju odvojene sale ili mogu da koriste iste?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Ako postoji ideja da se u okviru adminstrativnog dijela formira financijski centar i berza, treba li za njih predviđeti dodatne prostore osim navedenih kancelarija?

Ovaj sadržaj nije obavezujući, te koncept korištenja i dodatnih sadržaja treba osmisliti sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

U dostupnoj dokumentaciji, RASPIS _KONKURSA postoji nešto nejasno u poglavlju 2.3.2.DVA PLAKATA ZA IZLOŽBU. Govori se o formatu (pdf) layouta (100x70cm) i obavezi da se koristi dostavljeni prikaz plakata. Ovaj prikaz plakata nije definisao razmjeru svakog crteža na njemu. Razmjera osnova i presjeka bi trebala biti u 1:500 da bi stala u definisane okvire, da li je to prihvatljiva razmjera?

Da.

U dostupnoj dokumentaciji, RASPIS _KONKURSA u poglavlju 2.3.1. SVESKA sa tekstualnim i grafičkim prilozima se traže svi grafički prilozi (definisani u poglavlju 2.3.4.) svedeni na A3 format. U poglavlju 2.3.4. stoji da sve osnove moraju biti u razmjeri 1:250, ali osnove u toj razmjeri ne mogu stati na A3 format. Šta da radimo?

Učesnici su dužni sve grafičke priloge definisane u poglavlju 2.3.4. dostaviti u traženoj razmjeri, a u okviru sveske sa tekstualnim i grafičkim prilozima iste svesti na A3 format.

Postoje li odvojeno prostori samo za odrasle umjetnike? Ili je potrebno napraviti mjesta za djecu? Redovni studij za glumu ili muziku ili prostor gdje roditelji mogu ostaviti djecu na nekoliko sati?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora sa ekonomičnog i racionalnog aspekta uz pravilno dimenzionisanje u odnosu na maksimalni broj korisnika.

Koja je uloga plitkih galerija u multifunkcionlnoj dvorani? I da li se galerije trebaju planirati kao odvojene prostorije ili otvorene ka publici?

Plitke galerije u multifunkcionalnoj dvorani imaju ulogu balkona u okviru sale i čine sastavni dio volumena dvorane, tj. otvorene su ka publici.

Da li ste pod komunikacijskim prostorima za muzičare mislili na svlačionice ili kafeterije za muzičare? Osim toga kako da procijenimo koliko muzičara treba biti u koncertnoj dvorani?

Pod komunikacionim prostorom se misli na prostore kojim se obezbjeđuje pristup muzičarima u orkestarski prostor ispod gledališta, kao i pristup na scenu. Broj umjetnika će zavisiti od produkcije predstava, a minimalno se očekuje 30 umjetnika za svaku kategoriju posebno (hor, balet, opera i drama).

Prostorije uprave navedene u ″Radnom prostoru filharmonije″ su isto što i administrativni dio filharmonije ili ima potrebe za dodatnim prostorima?

Prostorije uprave su isto što i administrativni dio.

Ukoliko strana kompanija pobjedi na Konkursu da li će moći izabrati lokalnu firmu sa kojom će sarađivati? Koje su planirane aktivnosti na implementaciji projekta?

Investitor nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije. Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Raspisivač može konsultovati autore nagrađenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj mjeri.

U projektnom zadatku ste naveli da su kamerne sale namjenjene isključivo predavanjima i skupovima, a u odgovorima navodite da su isključivo za izvođenje solista? Ima li potrebe za prirodnim osvjetljenjem istih? Ako su isključivo za predavanja onda bi trebalo, ako su isključivo za nastupe onda ne? Molim za konkretan odgovor, ne ″učesnicima se ostavlja na izbor ...″?

Primarna funkcija kamernih sala je izvođenje manjih predstava, a dopunska su predavanja i skupovi, pa samim tim te sale ne moraju biti prirodno osvjetljenje.

Da li će rok za predaju projekata biti pomjeren zbog pojave pandemije COVID-19?

Novi krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 21. maj 2020. godine do 23:59 časova (GMT +1), a svi ostali uslovi ostaju nepromjenjeni. Pitanja i zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima mogu se pogledati na linkovima: www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall).

Da li je moguće izmeniti parking na severnoj i istočnoj strani parcele, kako bi se oslobodila mesta za kolski i drugi pristup objektu (npr. pristup za garažu)?

Da.

Definisanu parcelu sa zadatim granicama regulacione i građevinske linije nije moguće prikazati u razmeri 1 : 250 na papiru formata A3. Stoga taj tehnički kriterijum nije moguće ispuniti.

Parcelu ne treba prikazati na A3 formatu u razmjeri 1:250, već prilog u razmjeri 1:250 svesti na A3 format za svesku.

Mogu li predvidjeti hostel za 3 osobe u blizini media centra? (odvojen ulaz sa ulice) To bi služilo za naučnike i druge čiji je rad vezan za arhiviranje medija ili organizacije izložbi. Praksa je pokazala da je to korisno.

Primarna funkcija objekta je definisana programom konkursa. Svi sadržaji koji dopunjavanju ovu namjenu su dozvoljeni.

Možete li pojasniti značenje kamernih sala? Da li je taj prostor sličan salama za sastanke? I da li je namjenjena javnosti ili za izvođače?

Primarna uloga kamernih sala je prostor za izvođenje muzike pred malim auditorijumom, ostale aktivnosti koje se mogu organizovati su dopunske.

Zanima me kako možete identifikovati autore prijedloga koji digitalno predaju prijedlog ako se ne traži slanje tablice sa autorima, za razliku od štampanog primjera?

Konkurs je ANONIMAN i koverta koja sadrži podatke o autoru/ima prijedloga se otvara tek nakon Komisija donese odluku o dodjeli nagrada.

Da li dva presjeka na posteru trebaju biti dva okomita presjeka (podužni i poprečni presjek) ili mogu biti dva paralelna presjeka (dva podužna presjeka)?

Autori trebaju izabrati dva karakteristična presjeka koja će omogućiti jasnije razumjevanje koncepta objekta.

Za Press centar želimo znati više o broju radnih boksova potrebnih za novinare. Na šta ste mislili sa 2 m2 po korisniku? Ukupna površina press centra je 200 m2? Ili 2 m2 po novinaru?

Broj radnih boksova za novinare je minimalno 5. Sale press centra ima 100 mjesta i dimenzioniše se sa 2m2 po korisniku.

Ako gabarit našeg objekta u nekim segmentima prekorači zonu građenja da li se rešenje automatski odbija i izbacuje iz konkursnog takmičenja?

Obavezujući uslovi, kao i preporuke, određeni su programskom osnovom, programskim smjernicama i elementima definisanim dokumentacionom osnovom.

Koliko mijestâ za istovar kamiona sa dekorom je potrebno obezbijediti na lokaciji? Da li su dovoljna 2 kamiona istovremeno parkirana? Ili koji je minimalno očekivan broj?

Na lokaciji se očekuju 2 kamiona sa dekorom jednovremeno.

Ranije je odgovoreno: „podzemna garaža može preći građevinsku liniju ali ne može preći granicu parcele.“ Da li se misli da „građevinska linija“ = građevinska linija (prilog 09) i „granica parcele“ = regulaciona linija (prilog 09)? Ili ste mislili da cijela parcela br.1636/45 (tada se može povećati površina P1(8517 m2) prikazano kao površina parcele u prilogu 10 i graditi ispod površine P2=planirana javna parking površina?

Granica parcele je jednaka regulacionoj liniji i podzemna garaža može imati površinu 8517 m2.

Da li igde postoji slika sa jasnim dimenzijama parcele?

Dimenzije i oblik parcele su precizno prikazane u grafičkim prilozima 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD u .dwg formatu.

Da li se promjenom roka za predaju radova mijenja i rok za registraciju?

Da. 

Možete li da pojasnite da li je dio vezan za administraciju predviđen za četiri institucije? Ili će svaka institucija imati svoj administrativni dio? Da li ću imati 4 administrativna dijela u objektu?

Budući kompleks će imati četiri institucije i svaka od njih treba imati svoj administrativni dio. 

„6. Karakteristični izgledi kompleksa sa obuhvatom izgleda susjednih objekata i ambijenata na trasi izgleda?“, da li ovo znači fasade objekata?

Da.

Imam pitanje vezano za poglavlje 3.2. NAČIN OZNAČAVANJA KONKURSNIH RADOVA“. Tu piše „Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu.“, da li „redni brojevi“ znače broj stranice?

Da.

Imam pitanje vezano za veličinu postera. U „2.3.2. DVA PLAKATA ZA IZLOŽBU“ piše dimenzija 100 x 70 cm. Ali u „3.2. NAČIN OZNAČAVANJA KONKURSNIH RADOVA“ piše „Poster za izložbu dimenzija 50x100 cm“. Koja je tražena veličina?

100×70 cm

Imam pitanje vezano „SVESKA dimenzija 42x29.7cm (A3)“ horizontalno orjentisan, sa tekstualnim i grafičkim prilozima, u .pdf formatu“. Razmjera grafičkih priloga, naročito osnova etaža i presjeka, bi trebala biti najmanje 1:300, da li je to prihvatljiva razmjera?

Da.

Postoji li cad file diagrama na strani 13 brosura_ENG fajla?

Fajl 3_3_1_PLAN_PROSTORNE_ORGANIZACIJE se nalazi u folderu 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD konkursne dokumentacije.

Da li je prihvatljivo da mala koncertna dvorana bude jednaka kao i velika, ali u manjoj razmjeri, sa manjim namještajem ili moramo projektovati i malu dvoranu?

Učesnici su obavezni projektovati sve sadržaje definisane Programom i uslovima konkursa.

Možete li dati očekivanu površinu u m2 koja bi trebala biti namjenjena za predložeeni finansijski centar i berzu Republike Srpske?

Obavezni sadržaji su definisani na strani 16. i 17. Programa i uslova konkursa. Učesnici mogu definisati prostor za finansijski centar i berzu Republike Srpske kao odvojen sadržaj normiran parametrom 2 m2 po korisniku.

Šta znači „organizovati zgradu tako da sala može biti dilatirana od ostatka objekta“?

Znači da bi prostor sale bi trebao biti konstruktivno odvojen od ostatka objekta zbog mogućeg prenosa zvuka i vibracija.

Možete li pojasniti šta su traženi sadržaji za Press centar? Šta su tačno „radni boksovi za novinare“ i šta su „pomoćni prostori“? U ranijim odgovorima ste naveli televizijski studio, pres sala, režija i sl. što dosta zbunjuje. Molim Vas da navedete sve prostorije i koje aktivnosti unutar njih očekujete?

Radni boksovi za novinare predstavljaju prostor u kojem je moguće organizovati radni sto sa stolicom, a koji služi izvjestiocima za rad. Prostorije koje su planirane u press centru su: sala pres centra sa 100 mjesta, radni boksovi za novinare, televizijski studijo za intervjue sa pratećom režijom, šminkeraj sa garderobom, kancelarija uprave, sanitarne grupe.

Može li ovlašteni arhitekta iz Azije, Južne Azije ili Australije da učestvuje u ovom konkursu?

Da.

Da li u minimalnu zelenu površinu od 20% mogu spadati ozelenjene prohodne krovne terase?

Da.

Rekli ste da se dva plakata za izložbu predaju kao dva odvojena PDF fajla. Kako je potrebno nazvati fajlove? ″PLAKAT 1″ i ″PLAKAT 2″?

Da.

Vezano za 4. Pozorišna sala, u programu stoji „nemoguće ga je prostorno kombinovati sa ostalim prostorima centra“. Da li ovo znači da prostori u pozadini pozorišne sale moraju biti kompletno izolovani ili mogu dijeliti prostore koji ih povezuju sa ostalim sadržajima? • Osim toga, piše da pozorišna sala mora biti organizovana tako da se broj sjedišta može redukovati sa 700 na 500 mjesta. Da li je dozvoljeno upotrijebiti orkestarsku jamu kao dodatni prostor za sjedenje kad se ista ne upotrebljava? Na primjer, broj sjedišta kad se ne koristi orkestarska rupa je 700, ali manje kad je ista u upotrebi?

 • U rješenju je potrebno predložiti organizaciju saadržaja objekta koje omogućava kontinuirane probe matičnog i gostujućih ansambala bez ometanja ostalih korisnika objekta.
 • Orkestarska jama se ne može koristiti kao dodatni prostor za sjedenje.

Zelene površine trebaju biti 20 %? Reorganizujem drveće, povećavam i mijenjam postojeće travnjake (i jedno i drugo u okviru parkinga i uz saobraćajnicu). Mogu li ovo uračunati u 20 %?

Zelene površine se računaju unutar parcele, a mogu biti i kao dio „zelenih krovova“.

Da li je timovima dozvoljeno da predaju više od jednog prijedloga?

Ne.

„RASPIS KONKURSA“ 2.3.1.SVESKA sa tekstualnim i grafičkim prilozima, specificirano je da se svi grafički prilozi (definisani u poglavlju 2.3.4.) trebaju naći u A3 formatu. Postoji li ograničenje broja A3 stranica u svesci?

Ne.

Može li se za VIP ulaz iz garaže koristiti osiguran ulaz za zaposlene? Ili trebamo organizovati poseban ulaz samo za VIP?

Ulaz za VIP mora biti odvojen od ulaza za ostale posjetioce objekta.

Da li neprohodni zeleni krovovi mogu da se računaju u 20% neophodnog zelenila u okviru parcele?

Da.

Koliko je veliki kamion?

13,6 x 2,5 x 2,8 m

Da li će šifra biti formulisana od strane učesnika prilikom predaje prijedloga?

Da.

Grafički prilozi 2.3.4. stav #2, šta predstavlja kompozicioni plan? Da li se misli na plan objekata?

Kompozicioni plan predstavlja situacioni plan sa osnovom prizemlja, a situacioni plan predstavlja prikaz krovova objekata.

Grafički prilozi #5, rekli ste linija presjeka, gdje je definisana linija presjeka? Da li je data? #6, šta znači karakterističan pogled? Da li se misli na fasadu ili pogled sa visine oko u 3D prikazu? I šta mislite pod linijom pogleda?

#5 poziciju presjeka definišu autori.
#6 pod karakterističan pogled se misli na fasade.

Vezano za koeficijent izgrađenosti... da li je dozvoljeno da je recimo 2? Postoji li neki određeni raspon izračunavanja za ovo? A procenat zelene površine da li se računa kao 20 posto od ukupne površine terena ili od ukupne površine izgrađenog kompleksa?

Koeficijent izgrađenosti je maksimalno 4,2, znači može biti manji.
Procenat zelene površine se računa u odnosu na površinu parcele.

U vezi s vašim prethodnim odgovorom ″To znači da bi prostor dvorane trebao biti konstruktivno odvojen od ostatka zgrade zbog mogućeg prenosa zvuka i vibracija.″ Misli li se time da dvorana treba biti u odvojenoj masi od ostatka kompleksa i funkcija? Ili se mislilo da treba biti samo odvojena konstruktivno?

Dvorana treba biti odvojena konstruktivno.

Šta se tačno podrazumeva pod pojmom ″Kompozicioni plan″?

Kompozicioni plan predstavlja situacioni plan sa osnovom prizemlja.

Da li je potrebno napraviti tabelu sa neto i bruto površinama?

Da. Tabelarno prikazati po zadatim segmentima.

Da li je moguće da organizatori konkursa odustanu od predaje redovnom poštom budući da očekujem da moja zemlja proglasi karantenu zbog pandemije Covid 19. Mođe li se organizovati predaja samo elektronskom poštom?

Budući da je konkurs anoniman redovnom poštom se predaje samo koverta.

Da li je dozvoljeno uraditi i dodatne grafičke priloge za koje smatramo da bi doprineli boljem sagledavanju projekta, pored onih navedenih u raspisu?

Da.

Da li je dozvoljeno predvidjeti autobusko stajalište duž ulice Olimpijskih pobjednika?

Ne.

Vidio sam link slike planskog rješenja rasporeda objekata i saobraćajnica oko lokacije konkursa, a za koji su, sudeći po google mapama, u izgradnji. Mogu li prikazati te strukture u 3D prikazu i animaciji na osnovu planskog rješenja?

Da.

Imam pitanje vezano za „SVESKA sa tekstualnim i grafičkim prilozima / u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisanih stranica“. Razmjera grafičkih priloga, a naročito prizemlje sa parcelom, bi trebalo biti najmanje 1:400 da bi stalo na A3, da li je to prihvatljiva razmjera?

Da.

U skladu sa našim konceptom, objekat nam je previsok, pa presjek da bi stao na A3 format mora biti u razmjeri 1:700, da li je to prihvatljiva razmjera?

Da.

Gdje se može naći - link slike planskog rješenja rasporeda objekata i saobraćajnica oko lokacije konkursa, a za koji su, sudeći po google mapama, u izgradnji?

Trebaju li sve razmjere na A3 biti jednake?

Ne. Sve grafičke priloge treba svesti na A3.

Da li je potrebno prirodno osvjetljenje? Ili možemo prostorije osvijetliti vještačkom rasvjetom?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora, kao i način osvjetljavanja.

Da li sobe za probu trebaju prirodno osvjetljenje?

Učesnicima se ostavlja na izbor definisanje koncepta korištenja pojedinačnih prostora, kao i način osvjetljavanja.

Da li biste mogli da obrazložite šta predstavlja audio-vizuelna prostorija?

Audio-vizuelna prostorija sa bibliotekom je radni prostor filharmonije u kojem se vrši pregled audio-vizuelnog materijala.

Da li smo obavezni da crteže postavimo unutar datih okvira ili nam okviri služe kao indikator rasporeda crteža? Naime, naši renderi nemaju vertikalnu orijentaciju kao naznačeni okviri?

Jedan plakat je potrebno predati u rezoluciji 150 PPI, u samo jednom grafičkom sloju („lejeru“) i u CMYK sistemu boja. Učesnici su obavezni da koriste pripremljeni  grafički prikaz plakata („template“) koji se nalazi u konkursnoj dokumentaciji sa uputstvima o načinu njegove pripreme. Okviri rendera su indikator rasporeda i broja prikaza. Drugi plakat su učesnici slobodni da sami dizajniraju.

Šta predstavlja korepetitor?

Preslišavalac uloge, uvježbavač operskih horova. Osoba koja sa umjetnicima uvježbava njihove dionice, odnosno uloge.

Da li mora odabrana šifra da bude odobrena prilikom registracije pre nego što se pošalju radovi i gde možemo da se registrujemo?

Šifru rada biraju autori i ona je ujedno i šifra pri registraciji, odnosno downloadu prijedloga. Za učestvovanje u konkursu nema registracije. Svaki list u svesci, plakati i svi grafički prilozi, trebaju biti označeni sa odabranom jedinstvenom šifrom od pet arapskih brojeva i dva slova, koje bira autor.

Da li tekst u booklet-u može da premaši 1000 reči?

Da.

Možemo li reorganizovati izložbeni plakat?

Učesnici su obavezni da koriste pripremljeni  grafički prikaz prvog plakata („template“) koji se nalazi u konkursnoj dokumentaciji sa uputstvima o načinu njegove pripreme. Grafički prikaz plakata („template“) je sastavni dio dokumentacije koja se dostavlja učesnicima. Za drugi plakat učesnici su slobodni da odaberu jedan ili više priloga za koje smatraju da najbolje prezentuju ponuđeno rješenje.

Možete li potvrditi da koverta sa podacima o našoj firmi mora biti POSLANA do 21.05.2020. i da je prihvatljivo da bude PRIMLJENA kasnije?

Da.

Imam pitanje vezano za grafičke priloge. Da li trebamo poslati samo A3 svesku sa tekstualnim i grafičkim prilozima ili trebamo obezbijediti A3 svesku + odvojene fileove sa grafičkim prilozima (JEDAN GRAFIČKI PRILOG = JEDAN PDF FILE)? Ne mogu naći odgovor na ovo pitanje?

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u digitalnom formatu, a obavezni prilozi su nabrojani u poglavlju 2.3., odnosno obavezni su predati: SVESKU sa tekstualnim i grafičkim prilozima, DVA PLAKATA ZA IZLOŽBU, MALI PLAKAT ZA DIGITALNU IZLOŽBU, SVE GRAFIČKE PRILOGE NABROJANE U 2.3.4. U DEFINISANIM RAZMJERAMA KAO ODVOJENE PDF FAJLOVE.

Kako mogu predati svoj rad, nisam ga dobio iz pdf-a?

Učesnik konkursa predaje konkursni rad digitalno na stranici konkursa  www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Sve pripremljene obavezne grafičke priloge je potrebno pretvoriti u pdf.

Danas sam kontaktirao DHL i ARAMEX ekspoziture u mom gradu, i rekli su mi da je nemoguće da se pošalje koverta bez imena pošiljaoca. Naročito je mi nemamo aerodrom i koristimo aerodrome drugih zemalja, a oni imaju visoke standarde bezbijednosti, pa su mi sugerisali da stavimo imena rođaka umjesto imena članova tima. Moje pitanje je: Šta raditi u ovom slučaju?

Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, moguće je  ostvariti: slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca); otvaranjem poštanskog pretinca za prijem povratnice; slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex,…) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).
To znači da možete staviti kovertu „AUTOR“ u DHL kovertu i poslati je. U našoj pošti će uništiti DHL kovertu i poslati nam samo vašu kovertu „AUTOR“. Važno je da na koverti „AUTOR“ napišete kod vašeg rada na poleđini. Na DHL kovertu možete staviti bilo koje ime koje želite jer ga mi, kao žiri, nećemo vidjeti.

S obzirom na (Covid 19) situaciju, granice većine zemalja su zatvorene, tako da se štampana verzija ne može isporučiti u Banja Luku. Jedina mogućnost su DHL i FedEx, ali kod njih se mora otkriti identitet pošiljatelja?

Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, moguće je  ostvariti: slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca); otvaranjem poštanskog pretinca za prijem povratnice; slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex,…) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).
To znači da možete staviti kovertu „AUTOR“ u DHL kovertu i poslati je. U našoj pošti će uništiti DHL kovertu i poslati nam samo vašu kovertu „AUTOR“. Važno je da na koverti „AUTOR“ napišete kod vašeg rada na poleđini. Na DHL kovertu možete staviti bilo koje ime koje želite jer ga mi, kao žiri, nećemo vidjeti.

Znači li to da trebamo napisati našu šifru na poleđini koverte?

Šifra mora biti napisana na koverti „AUTOR“ koja se nalazi unutar DHL koverte.

Prikupljate li pošiljke s pošte u pošti ili se dostavljaju na vašu adresu. Kako možete potvrditi prijem koverte?

Prijem koverte se potvrđuje u pošti ukoliko je pošiljka poslana sa povratnicom.

Kako možemo poslati naš rad, sa kojom šifrom?

Sa jedinstvenom šifrom od pet arapskih brojeva i dva slova, koje bira autor. Istom onom kojom je obilježio prijedlog.

Šta ste mislili pod prilogom 3D prikaz šeme saobraćaja? Pošto je navedena razmjera? Je li u pitanju 2 ili 3D prikaz? Sa ili bez razmjere?

3D prikaz saobraćaja pordazumjeva prikaz kretanja unutrašnjih (zaposlenih) i vanjskih korisnika unutar objekta, kao i kretanja pješačkog i kolskog saobraćaja oko objekta. Isto je potrebno prikazati u traženoj razmjeri.

Da li se grafički prilozi pod 2.3.4 moraju svesti na određeni format ili format lista za te priloge nije bitan?

Veličina formata grafičkog priloga nije bitna. Obavezna je razmjera.

Na prikazu template-a za plakat koja je razlika između šifre i mjesta za oznaku? Šifru biramo sami, ali šta je tabela?

Tabela je data kao odvojen grafički prilog – folder 5_ TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA i ona se popunjena dostavlja u koverti „AUTOR“. Učesnici ne smiju ovaj prostor ni na koji način popunjavati na plakatu, kako se ne bi narušio princip anonimnosti.

Našao sam samo jedan word dokument da popunim, šta ste mislili pod SARADNICI, mi nismo kompanija već honorarni arhitekti, i šta ste mislili pod riječ nagrada?

U tabeli se popunjavaju samo podaci o autoru. Ako niste imali saradnike polje ostavljate prazno, kao i polje nagrada budući da će isto popuniti organizator nakon donošenja odluke žirija o nagradama.

U sadržaju koverte ste napisali ovu rečenicu: Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodjele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za sva navedena lica, možete li objasniti šta ste mislili pod instrukcije za uplatu?

Instrukcije za uplatu podrazumjevaju broj bankovnog računa na koji će se izvršiti uplata  nagrade ukoliko je prijedlog nagrađen.

Nemoguće je poslati kovertu putem kurirske službe budući da ne rade tokom vanredne situacije. Moli vas omogućite drugi način za prijem iste.

Poštanske službe funkcionišu tokom vanredne situacije u svim zemljama.

Da li postoji mogućnost za objavljivanje šifri pristiglih koverti na sajtu, kako bi bili sigurni da je koverat stigao?

Da.

Poštovani, u raspisu konkursa ste naveli kako pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane ovim konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost. Znači li to da studenti arhitekture mogu sudjelovati na konkursu bez ovlaštenog arhitekta?

Da.

Mi koji smo poslali koverat sa podacima običnom poštom bez povratnice, da li možemo nekako da saznamo da li je taj koverat primljen?

Šifre pristiglih koverti će biti objavljene na siteu konkursa.

Da li se grafički prilozi numerišu redoslijedom kako su zapisani u konkursnoj dokumentaciji i da li se numerišu svi prilozi (uključujući i plakate)? Da li kod plakata postoji posebna numeracija ili se nastavlja sa priloga numerisanih prije plakata?

Plakati nemaju numeraciju, a ostali prilozi se numerišu redoslijedom kako su zapisani u konkursnoj dokumentaciji.

Koji sistem boja se primjenjuje na malom plakatu za izložbu?

CMYK.

Da li je maksimalna veličina dokumentacije definisana prije ili poslije kompresovanja?

Nakon kompresovanja.

Vezano za nagradu, može li dobitnik nagrade primiti novac putem Western union ili OMT, a ne putem banke?

Isplata nagrada može biti samo putem banke.

Da li prikaz prijedloga (eksterijer i interijer) trebaju biti u jpg ili pdf formatu?

Učesnicima se ostavlja na izbor format u kojem će prikazati prijedlog (i jpg i pdf su dozvoljeni).

Šta je kompozicioni plan?

Kompozicioni plan predstavlja situacioni plan sa osnovom prizemlja.

U Raspisu konkursa stoji da sva dokumentacija treba biti označena šifrom veličine fonta 12pt Arial. Međutim prostor određen za šifru na template-u postera je mnogo veća od toga. Da li šifra na plakatu treba biti veća?

Šifra na plakatima može biti većeg fonta.

Datum predaje koverte sa podacima AUTOR-a je 21. maj, zar ne? To znači da ne bi trebalo da je šaljem poslije 21. maja bez obzira da li će stići u roku od 3 dana ili jedne sedmice?

To znači da je 21.maj zadnji dan za slanje koverte bez obzira kad će biti isporučena.

Danas sam poslao kovertu putem DHL i rekli su da će stići 26. maja, da li je to OK?

Da.

Mogu li grafički prilozi da budu jpg fajlovi. Pdf dokumentaciju sa prilozima + prilozi svedeni na A3 je teško ukombinovati na 30MB?

Traženi grafički prilozi 2.3.4. moraju biti u pdf obliku, dok ostali mogu biti u jpg.

Da li je obrazloženje od 1000 riječi navedeno u svesci sa tekstualnim prilozima poseban tekst sa 1000 riječi ili ukupna obrazloženja raspodijeljena po fajlovima?

Poseban tekst sa 1000 riječi.

Da li je dostavljanje štampanog primjerka uslov? Zbog Covid-19 nema dostupnih usluga štampanja, a naša nacionalna poštarska služba je ograničena?

Štampano se dostavlja samo dokumentacija u koverti „AUTOR“.

Molimo Vas da nam pomognete oko nejasnoće po pitanju ″templatea″. Slična pitanja su postavljena, ali nam i dalje nije jasno da li tri prazna prostora (tri prostora koja se ne nalaze u okvirima koji su zadani template-om) se smiju koristiti kao prostori za dijagrame ili slično? Da li želite da nikako ne prelazimo liniju okvira zadanih u templateu kod prvog plakata? Možda ne bi trebali izlaziti iz okvira jer Vam je cilj da svaki plakat bude isti? U slučaju da smijemo prelaziti linije okvira i da su linije okvira ″samo orjentacija pozicija ilustracija″ da li 3D prikaz smije biti proširen ispod okvira šifre?

Template prvog plakata je definisan da bi svi plakati bili isto organizovani, te je poželjno da se autori maksimalno pridržavaju definisanog rasporeda. Tri prostora su namjenjena za 3D modele. Drugi plakat autori mogu organizovati po slobodnoj volji.

Molim Vas da nam kažete da li imate možda definisanu veličinu slova šifre? Na templateu ste ostavili okvir koji je širok 15cm. Da li bismo tekst trebali povećati od ivice do ivice okvira?

Šifra na plakatima može biti većeg fonta.

Molim Vas da nam objasnite kako ćemo znati da se naš projekat uspješno uploadovao na vaš server? Rekli ste da ćete staviti kod projekta koji je poslan u sekciji ″pristigli radovi″ na vašoj web stranici. Nas zanima da li, nakon što vidimo npr. naš kod objavljen, možemo biti sigurni da ste naš .ZIP file primili, uspješno otvorili, te da su svi fajlovi unutra ispravni i funkcionalni?

Za provjeru da li je rad uspješno zaprimljen provjerite listu na site-u sa šiframa “Pristigli radovi“, a ukoliko je „oštećen“ naveden je na istom site-u u dijelu „Oštećeni radovi (pokušajte ponovo)“ .

Nigdje se ne navode kontakt podaci o autoru, kako ćete kontaktirati dobitnike nagrada?

Kontakt podaci se dostavljaju u koverti „AUTOR“.

Ako se rad pošalje u četvrtak u 14:55h, znači li to da će već u 15h biti ažurirano i vidljiv na stranici ili se mora čekati do 22 posle 15h da se vidi?

Posljednji dan ažurirat će se pristigli radovi svaka 2 sata.

Ne mogu poslati file .rar od 28MB?

Mora biti u zip formatu.

Može li se koverat predati u BL u opštini direktno da se ne šalje poštom?

Da.

Šta ako smo kovertu poslali prije mjesec dana, oko 15. aprila, ali ne vidimo da je primljena? Treba li je ponovo poslati prije 21. maja, ili tek u slučaju da osvojimo neko mjesto? Da li izdvajate neke koverte?

Sve pristigle koverte su objavljene, ukoliko nije navedena pošaljite ponovo.

Ukoliko neko nema račun u banci kako može primiti nagradu?

Nagrada se može isplatiti isključivo na račun u banci.

Može li sveska sa opisima biti jpg? U kom formatu se predaje tekstualno objašnjenje, kao pdf, doc, jpg?

Sveska može biti u .jpg, a format tekstualnog opisa bira učesnik.

Za predaju, SVESKA uključuje sve grafičke priloge (pogl.2.3.4.). Ali u opisu se navodi obaveza da se pošalju svi grafički prilozi kao dodatne zasebne priloge. Je li to tačno? Moramo li dva puta predati grafičke priloge? (odvojeno i uključeno u svesku)?

Grafički prilozi nabrojani u poglavlju 2.3.4. se dostavljaju odvojeno u definisanim razmjerama, a umanjeni na A3 format u SVESCI.

Što mislite pod napomenom 2.3.4. grafičkim prilozima - ″Grafički prilozi dostavljaju se kao fileovi, a ne kao izložbeni plakati″? Možemo li kombinovati grafičke priloge u jedan PDF?

Grafički prilozi nabrojani u poglavlju 2.3.4. se dostavljaju odvojeno u definisanim razmjerama.

Da li je dozvoljeno posalti animaciju i plakate zajedno kao jedan fajl?

Da.

Mogu li poslati kompresovane priloge u obliku .7z to je kompresovan prilog koji softver naziva 7zip?

Ne, mora biti .zip.

Poslao sam prijedlog pod šifrom 16709HH. U kompresovanom folderu zip s odvojenim folderima sam nazvao Prilog za svesku i grafiku s pogrešnim nazivom šifre za fileove. Oba naziva fileova trebaju biti 16709HH. U oba foldera sam stavio ispravnu šifru u PDF, ali samo naziv foldera nije u redu. Da li je ime foldera važno? Poslao sam s ispravnom šifrom za zip folder. To su samo dva foldera s pogrešnom šifrom u nazivu foldera. Trebam li ponovno učitati?

Nije potrebno ponovo učitavati, bitno je da .zip ima tačan naziv šifre.

Predao sam animaciju, ali druge fileove nisam budući da se pojavila greška. Šta da radim?

Pokušajte ponovo nakon što pročitate šta je greška.

U kojoj razmeri treba da budu osnove na izložbenom plakatu?

Razmjeru određuje učesnik u zavisnosti od raspoloživog prostora.

Treba li poslati odštampan rad prije 21. maja 2020?

Ne, samo koverta „AUTOR“.

Mi smo iz Španije i pokušavamo poslati kovertu putem pošte (redovna pošta, DHK i Fed ex) ali svi su nam rekli da je poštanski saobraćaj u Bosni obustavljen i da je nemoguće isporučiti poštu. Da li imate neki drugi način za slanje koverata? Da li ste se čuli sa drugim timovima koji imaju sličan problem?

Poštanski saobraćaj u Bosni i Hercegovini radi cijelo vrijeme. Koverte se isporučuju svaki dan, kao što se vidi na sajtu.

DHL ne prima kovertu ukoliko se ne navede ime na koverti. Šta da radim u tom slučaju?

Stavite kovertu „AUTOR“ u DHL kovertu budući da se ista baca na prijemu.

Da li se imenuju prilozi na plataku 1 (zadati templejt)?

Ne.

Zbog trenutne situacije u BiH vezano za Corona virus moja država, Iran, ne šalje poštu. Da li žiri provjerava slanje koverte?

Žiri otvara koverte nakon odluke o dodjeli nagrada.

Ako vidimo našu šifru u pristiglim radovima, da li to znači da je taj rad pregledan da li sadrži sve neophodne priloge i da li ima nepravilnosti koje ga mogu diskvalifikovati

Ispunjenost uslova definisanih konkursom utvrđuje žiri nakon otvaranja radova.

Molim vas, da li je moguće poslati kovertu sljedeće sedmice. Mi ćemo najvjerovatnije upload napraviti večeras, a tad već nećemo biti u mogućnosti poslati kovertu. Hvala puno na odgovoru.

Rok za slanje koverte je 21.05.2020.

Da li je problem ako nam font šifre nije ″Arial″ nego ″Futura″?

Način označavanja je definisan u poglavlju 3.2. Raspisa konkursa.

Zaboravio sam da numerišem stranice u svesci, a već sam poslao rad. Da li moram to da prepravim pa da pošaljem opet?

Ne.

Imamo pitanje, predali smo svu dokumentaciju uspješno i vidimo našu šifru, ali prilikom jučerašnjeg slanja koverte smo zaboravili napisati šifru na poleđini koverte i samo smo napisali „autor“. Danas je sve zatvoreno u našoj zemlji. Kovertu smo stavili u pošilju, ali neće biti poslana do sutra. Predpostavljamo da to nije problem. Molim Vas potvrdite?

Nije problem.

Kad je krajnji rok za slanje koverte? U našoj zemlji zbog corona virusa se ne šalje pošta.

Krajnji rok je 21.05.2020.

Imamo nekih problema u Iranu vezano za uslove slanja međunarodne pošte i već smo poslali kovertu ali neće biti isporučena do sljedeće sedmice, da li je to ok?

Da.

Zbog corona virusa i sankcija TNT i DHL u Iranu ne mogu poslati poštu, možemo li poslati sada?

Da.

Poslali smo kovertu kako je objašnjeno ali nismo napisali šifru na poleđini koverte. Danas pošta ne radi zbog praznika...možemo li sutra poslati kovertu na ispravan način?

Nije neophodno.