Мултифункционална дворана

конкурс

Home / Мултифункционална дворана

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА О КОНКУРСА

Након завршетка одабира најбољег конкурсног рада, Комисија је приступила отварању свих коверти, те установила да за радове са сљедећим шифрама:
„24379AA“, „74895WZ“, „31978AM“, „19793SR“, „140404AP“, „18621PA“, „78000TX“, „KO96117“, „RK47091“, „90904WS“ и  „99271SS“
нису пристигле коверте. Моле се аутори конкурсних радова под наведеним шифрама да на електронску адресу maja.smiljanic@banjaluka.rs.ba, најкасније до 17.08.2020.године, доставе сљедеће податке:

 • Кориштену изабрану шифру од пет арапских бројева и два слова;
 • Име/имена аутора;
 • Изјаву аутора/лица овлашћеног за заступање о испуњавању конкурсних услова наведених у поглављу 4.) Својим потписом потврђују ауторство конкурсног рада, тј. да су овлаштени за предају истог, да према условима конкурса имају право учешћа.
 • Електронску адресу за достављање одлуке комисије;
 • Изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора;

ОБАВЈЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА О НОВОМ РОКУ ЗА ОБЈАВУ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

Обавјештавају се учесници да ће коначни ранг конкурсних радова и Одлука о додјели награда бити донесена до 10.08.2020. године.

Након доношења Одлуке о додјели награда од стране инвеститора/уговорног органа, Расписивач ће одмах, обавијестити ауторе награђених радова о резултатима конкурса (слањем Одлуке), те о томе обавијестити јавност и остале учеснике објављивањем резултата у медијима као што је пословна штампа, новине и интернет портали, најкасније 15 дана од доношења одлуке.

МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ДВОРАНЕ/ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА (ЈН бр. 03-404-659/19)

Идеја да Бања Лука добије један мултифункционални простор гдjе би се повезале поменуте намјене јесте управо један корак у стратешкој визији града. Његова функција и капацитети треба да задовоље, поред локалних, и шире, регионалне потребе за овом врстом дјелатности. Културна понуда се овим садржајем проширује, па се стварају оптимални услови за развој концертне, балетске и оперске умјетности, јер су постојећи капацитети у граду одавно превазиђени у технолошком и параметарском аспекту.

Поред културне понуде, будући комплекс ће послужити и за конгресну дјелатност, која у себи обједињује феномене размјене научних сазнања, науке и образовања. Поменуте садржаје прате и излагачка дјелатност, угости тељ ство, посло ва ­ње, администрација и остале неопходне намјене. 

Концепт мултифункционалног­хибридног садржаја има за циљ да рационализује кориштење простора без редукције комфора употребе и технологије предвиђених намјена. Најзад, савремена покретљивост корисника и непрекидно убрзавање ритма живота, те развој нових потреба указује и на то да ће будући комплекс допринијети и развоју туристичке понуде града.

Пријава

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3, а који можете преузети кликом на дугме “Конкурсна документација“.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 21.05.2020. године до 23:59 часова (GMT+1).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама “Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 21.05.2020.г до 23:59 часова (GMT+1). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан до 15.00 часова. Уколико је величина вашег рада већа од 30MB, анимацију можете послати као одвојену .zip датотеку под истом шифром, али другим називом (нпр. 12345DS-animacija.zip).

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од пет дана.

 

Некомплетни радови (недостаје zip са основним документима)

Ниједан рад није пријављен.

Некомплетни радови (недостаје анимација)

Ниједан рад није пријављен.

Оштећени радови (покушајте поново)

Ниједан рад није пријављен.

Питања и одговори

Ниједно питање није посатвљено.

Молим Вас да ли сте проверили да ово све што пише у пројектном задатку може стати на овој локацији?

У Изводу из урбанистичко техничких услова, фолдер 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD, дат је графички прилог 3_3_1_PLAN_PROSTORNE_ORGANIZACIJE, на којем је дата максимална бруто грађевинска површина 35 000 m2.

Да ли је услов за учествовање на конкурсу поседовање неке лиценце?

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност, а лиценце нису услов за учешће.

Колико кошта регистрација (преузимање документације)?

Регистрација односно преузимање документације је бесплатно.

Може ли се повећати парцела?

Парцела за изградњу објекта је дефинисана Урбанистичко-техничким условима, фолдер 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD.

Гдје је могуће пронаћи комплетну листу потребних простора са површинама које је потребно задовољити?

Пројектни задатак са свим захтјеваним садржајима, као и капацитетима дефинисан је Програмом конкурса, фолдер 2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA.

Да ли се задржава организација постојећег паркинга са сјевероисточне стране предметне парцеле, с обзиром на то да није у обухвату парцеле конгресног центра, или се организација тог паркинга може мијењати?

Паркинг на сјевероисточној страни парцеле треба да задовољи дио потреба за паркирање за будући објекат, а организација паркинг мјеста није обавезујућа.

Да ли је неопходно планирање подземне гараже, или се паркирање може рјешавати у нивоу околних саобраћајница, без укопавања и изградње подрумских етажа?

Потребе за бројем паркинг мјеста су дефинисане у Програму конкурса, а учесницима се оставља слобода да их ријеше на неки од одговарајућих начина.

Да ли се паркинг простор треба резервисати за дворану?

Да.

Питам се да ли је потребно регистровати се за учешће у конкурсу? Како добити шифру за регистрацију?

Није потребно извршити регистрацију. Учесници могу документацију преузети на www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Да ли се може добити прецизнија табела која дефинише потребне квадрате за сваку функцију, тј. ″свака функција и веза за потребном квадратуром″?

Функције у објекту су дефинисане у Програму и условима конкурса, фолдер 2. Садржаји и капацитети су дефинисани бројем корисника, а учесници требају дефинисати распоред и површине.

Да ли је анимација обавезна?

Да.

Да ли је намјера организатора конкурса да, осим идејног рјешења, разрађује неки од предложених пројеката учесника? Уколико је одговор да, молим вас да објасните коначну процедуру завршетка пројекта. Шта је с питањем ауторских права предложених рјешења?

Конкурс је организован с циљем да се створи основ за реализацију потенцијала града Бање Луке у вези са унапређењем културне понуде града и региона, односно да се иде у даљу разраду и реализацију првонаграђеног рјешења у складу са препорукама конкурсне комисије. Даља процедура прибављања техничке документације дефинисана је Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине. Права и обавезе расписивача и аутора  дефинисане су у поглављу 9. Расписа конкурса (фолдер 1), као и одредбама Закона о ауторском и сродним правима Босне и Херцеговине.

Колико објекат може бити висок?

Висина објекта није ограничена. Урбанистички параметри на локацији су дефинисани у Програму конкурса, страна 14. Учесницима се оставља слобода да у оквиру задатих параметара дефинишу коначан хоризонтални и вертикални габарит.

Да ли је потребно да имамо формиран тим 15. априла?

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 15.04.2020.године до 23:59 часова (GMT +1). Осим конкурсног рада потребно је доставити и коверту чији је садржај дефинисан Расписом конкурса, поглавље 3.2., страна 8.

Можете ли појаснити на шта се односи „коефицијент изграђености“? (стр. 14, Програм и услови конкурса)?

Коефицијент изграђености представља однос укупне бруто грађевинске површине свих надземних етажа објеката и укупне површине грађевинске парцеле.

Колико је канцеларија потребно у дијелу везаном за радне просторе филхармоније?

На стр. 21, Програм и услови конкурса дефинисане су потребе за сваку од институција које се планирају унутар објекта.

Да ли Камерне сале како је наведено у ″4. Позоришна дворана са око 700 места″ морају бити непосредно поред Позоришне дворане?

Учесници требају да понуде рјешење које на функционалан и економичан начин дефинише диспозицију сваке појединачне намјене унутар објекта.

Можете ли појаснити колико се очекује административног особља за сваку од четири институције, те како ће бити распоређени унутар различитих канцеларија наведених на стр. 21 Програм и услови конкурса?

Очекивани број запослених у свакој институцији појединачно по канцеларијама је:
директор                                        1
технички секретар                       1
умјетнички директор                   1
маркетинг                                      3
мале сале за састанке
продукција                                     2
благајна                                         2
архива
персонална служба                    2

На цртежу „План грађевинских и регулационих линија“ се налази плава линија у слоју D_zona gradjenja. Шта она означава? Границу предложеног вањског зида објекта с помицањем од 5 м од границе парцеле или позицију привремене ограде?

Плава линија у слоју D_zona gradjenja означава границу до које се објекат може градити.

Можете ли дати више информација о локацији и објектима око локације. Можда постоји неки плански документ тог дијела града или било која друга информација о планираном развоју локације.

Све информације о локацији се налазе у конкурсној документацији.

1. Имам неколико питања везаних за преузимање документације: Можете ли послати електронском поштом прилог 6 - графички приказ плаката, прилог 7 – табелу са информацијама о ауторима, која ће бити истакнута на плакату на јавној изложби. 2. Можете ли појаснити шта сте мислили под „Карактеристични изгледи“ (перспективе) у размјери 1:250 – колико сам упознат перспектива нема размјеру. Шта сте мислили под појмом „на линији погледа“? Дјелимичне перспективе имају мјесто пресјека, да ли то значи „на линији погледа“? 3. Да ли је грешка или је потребна 3Д анимација?

1. Сва документација која се тражи налази се у „Конкурсној документацији“ (4_GRAFICKI_PRIKAZ_PLAKATA_TEMPLATE и 5_TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA)
2. „Карактеристични изгледи“ представљају приказ фасада, а не перспективе и зато је дефинисана размјера.
3. 3Д анимација у трајању до 1 минуте је обавезна.

Кад треба послати одштампан приједлог путем поште? 15. априла или треба бити примљен до 15. априла?

Приједлог се не доставља у штампаном облику, већ у дигиталном на http://www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana/ или http://en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall/. До 15. априла треба послати коверту да документацијом дефинисаном у поглављу 3.2. Расписа конкурса.

Надамо се да нас можете провести кроз процес регистрације у жељи да учествујемо на овом конкурсу.

Конкурс је осмишљен као МЕЂУНАРОДНИ, ОПШТИ, ЈАВНИ, ПРОЈЕКТНИ и АНОНИМНИ. Не постоји процес регистрације, већ је преузимање конкурсне документације бесплатно и доступно свим потенцијалним учесницима на линку http://www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana/ или http://en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall/. На истим линковима се предаје рад до дефинисаног рока.

Везано за вишенамjенску/конгресну дворану и позориште, да ли аудиторијуми имају раван под или под нагибом?

Ауторима је остављена могућност избора рјешавања пода (раван или под нагибом), а очекује се да се поштују правила акустике и остваривања видљивости.

Уз дужно поштовање састављачима пројектног задатка морам дати критику да испада да је Бања Лука рецимо Токијо, Хонг Конг или Nеw Yорк и да пати од грађевинског земљишта. Толико садржаја на једној малој локацији да је то просто невероватно. Још када сте додали да ту треба додати финансијски центар РС као и берзу то је био врхунац. Цео конкурс делује неозбиљно. И још да додам да сте у жири позвали Бориса Подрецу ја не могу да верујем. За овако озбиљан конкурс коме би позавидели и велики светски центри све податке дајете описно без табела садржаја по секторима.

Конкурсна комисија на предходно није нашла питање на које би могла дати одговор.

Локалитет је оивичен са свих страна путевима, паркиралиштима, објектима итд. Према Програму потребно је обезбедити 2-3 прилаза до одређених грађевинских цјелина. Да би се то постигло, горе наведени планирани елементи требају бити модификовани, нпр. отворити пут између планираних стабала, пресјећи линију паркиралишта или зелених површина. Да ли је дозвољено уношење таквих промјена у одређеној мjери?

Ауторима се оставља на располагање да у оквиру површина намјењених за саобраћај дефинишу другачији распоред паркирања и приступе будућем комплексу. Није дозвољено отварање нових колских улаза из Бул. Олимпијских побједника.

Која је максимална висина објекта? Колико етажа?

Висина објекта није ограничена. Урбанистички параметри на локацији су дефинисани у Програму конкурса, страна 14. Учесницима се оставља слобода да у оквиру задатих параметара дефинишу коначан хоризонтални и вертикални габарит.

Шта се подразумева под комуникационим простором за музичаре? (наведено је као простор за симфонијски оркестар, хор)?

Под комуникационим простором се мисли на просторе којим се обезбјеђује приступ музичарима у оркестарски простор испод гледалишта, као и приступ на сцену.

Да ли је концепт за простор испод пода сале за убацивање ваздуха кроз дифузоре на поду и простор изнад ентеријерског плафона сале за извлачење ваздуха обавезујући за конкурсно рјешење?

Да.

Да ли просторије за индивидуалне и колективне вјежбе музичара морају бити одвојене за наведене категорије или могу бити у оквиру једног простора који се не користи истовремено?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Који број учесника синфонијског оркестра односно филхармоније се оквирно очекује?

Симфонијски, односно филхармонијски, оркестар обично у саставу има око 80 учесника.

На основу чега се дефинише потреба и идеја да се у оквиру овог простора формира финансијски центар Републике Српске, као и берза? Да ли је обавезујуће поменутим садржајима (се могу) додати канцеларијски капацитети за рентирање?

У Програму и условима конкурса, на стр. 21. је наведена обавеза пројектовања одређених административних садржаја, док је могућност смјештања финансијског центра Републике Српске, односно берзе, остављено опционо.

Да ли простори за групне гардеробе за извођаче и то по областима: хор, балет, опера и драма морају бити засебно или могу да се користе у оквиру заједничког блока гардероба?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Да ли кафетерија у позоришту има намјену и приступ за екстерне госте или је предвиђена за интерну (позориште) употребу? (одвојени улази и излази за позориште и кафетерију?)

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта. Обавезни одвојени угоститељски садржаји су дефинисани на странама 21. и 22. Програма и услова конкурса.

Рекли сте да удаљеност између сцене и најудаљенијег гледаоца не смије бити више од 35 м. Да ли сте мислили 35 м од почетка, средине или краја сцене?

Удаљеност између сцене и најудаљенијег гледаоца се мјери од отвора сцене.

Да ли анимација подразумјева снимак који приказује пут од архитектуре објекта до ентеријера? Можемо ли приказати само неке од дијаграма и фотографије као видео који ће презентовати рјешење?

Анимација подразумјева снимак који приказује од однос објекта и околине, архитектуру објекта и карактеристичне дијелове ентеријера.

Гдје се региструјемо да би добили шифру за регистрацију?

Није потребно извршити регистрацију. Учесници могу документацију преузети на www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Да ли се већ зна ко је побједник на овом конкурсу?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли је организаторима конкурса јасно да - с обзиром на то да објекти који су тема конкурса спадају у најскупље инвестиције у погледу нивоа естетике, материјализације и опреме - овај објекат никад неће бити реализован?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли можете навести један свјетски примјер објекта који вас је инспирисао за овакав распис конкурса, тј. један свјетски објекат који садржи све функције које су задате овим конкурсом?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли је конкурс за младе професионалне архитекте, студенте архитектуре или обоје?

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност.

Наведено је да 3Д анимација не смије бити већа од 30 MB. Али то је немогуће. Можете ли ово ограничење повећати? Или како можемо послати фајл веће количине података?

3Д анимација се може доставити одвојено са ознаком исте шифре уз додатак ријечи “анимација“ (нпр. АВ12345_анимација), а величина филеа се не може повећати и ограничена је на 30 MB.

Наведено је да би запремина мултифункционалне дворане требала бити око 15.000 м2. Да ли ово треба схватити као кубне метре, а не квадратне метре, будући да се односи на волумен?

На страни 17. Програма и услова конкурса је штампарском грешком наведено м2 умјесто м3, односно 15.000 се односи на кубне метре, а не на квадратне метре.

Везано за свеску са текстуалним и графичким прилозима, постоји ли максималан број страна?

Не.

2.3.4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ (Напомена: Графички прилози предају се као фајлови, а не као формирани плакати) Можемо ли још неке рендере ставити на два изложбена плаката?

Да. Други изложбени плакат учесници су слободни да креирају на начин који сматрају да најбоље презентују понуђено рјешење. Плакат је потребно предати у резолуцији 150 ППИ, у само једном графичком слоју („лејеру“) и у ЦМYК систему боја. На плакату треба написати шифру рада. Овај прилог такође мора бити анониман.

3.1.ПРЕДАЈА КОНКУРСНИХ РАДОВА „анимација“ (нпр. АБ12345_анимација). Могу ли знати да је коначно 12345АБ_аниматион или АБ12345_аниматион?

3Д анимација се може доставити одвојено са ознаком исте шифре уз додатак ријечи “анимација“. Учесник приликом предаје приједлога дефинише шифру, односно у поље „Ваша шифра“ уноси шифру којом је обиљежен цијели приједлог. Анимацију предаје под истом шифром уз додатак ријечи „анимација“.

Слањем обичном поштом без повратнице са одговарајућим бројем поштанских маркица (зависно од земље пошиљаоца); Уколико сам ја у Јапану да ли вам требам доставити маркице или само обавијестити да ли су адреса е-маила или поштанска адреса у реду?

Уз дигиталну предају конкурсног рада, учесник је обавезан редовном поштом, не путем Email,  послати запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, која је на полеђини означена изабраном шифром рада. Коверта се шаље на адресу: Град Бањалука, Градска управа, Одјељење за просторно уређење, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ЈН 03-404-659/19, Конкурс за израду идејног архитектонског рјешења мултифункционалне дворане/ конгресног центра.“ На коверти не смије писати име аутора, да се не би нарушила анонимност.

Изјаву аутора/лица овлашћеног за заступање о испуњавању конкурсних услова наведених у поглављу 4.) Својим потписом потврђују ауторство конкурсног рада, тј. да су овлаштени за предају истог, да према условима конкурса имају право судјеловања. Требамо доставити потписе у датотеци Microsoft Word?

Изјаву треба одштампати и потписати, те као одштампану послати у коверти уз све остало дефинисано на страни 7 и 8 Расписа конкурса.

Смијемо ли се конзолно проширити изван граница парцеле?

Не.

Да ли можемо направити пјешачку пасарелу према парку Младен Стојановић?

Да.

Да ли административни дио мора да као просторни сегмент бити засебан или је прихватљиво да у оквиру изабраног рјесења буде дио засебних цјелина односно да канцеларијске садржаји везани за дјелатности и то концертну, позоришну, филхармонијску и конгресну администрацију и управе не буду на једном мјесту?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

На страни 21 програма, у дијелу који описује административни дио наведено је да се очекују канцеларијски простори за концертну дјелатност, позориште, филхармонија и конгресни центар. Да ли концертни и конгресни центар имају засебне административне дијелове?

Имају. Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Колики треба да буде телевизијски студио за интервјуе са пратећом режијом и помоћним просторијама? Да ли се параметар од 2,0 м2 по кориснику односи на прес салу или за укупни простор?

Телевизијски студио за интервјуе димензионисати за маx. 10 корисника. Параметар од 2,0 м2 по кориснику се односи на сваку поједину цјелину (ТВ студио, прес сала, режија,…)

Да ли је могуће да ресторанска кухиња са свим припадајућим економским просторијама буде централна или мора да буде засебно за сваку тематску цјелину набројаних ресторана?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Да ли постоје додатни подаци за геотермалну енергију у околини или за задану локацију?

Не.

Да ли имају посебна упуства за ″2.3.3. МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ″ гдје се на плакату треба написати шифру рада и да ли је дефинисана величина?

МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ у .jpg формату, димензија 1920×1440  пиксела, хоризонтално оријентисан, са илустрацијама у резолуцији 150 PPI. Учесници су слободни да одаберу један или више прилога за које сматрају да су најадекватнији за ову сврху. На плакату треба написати шифру рада. Овај прилог такође мора бити анониман.

У поглављу 2.3.2 (стр.5) Расписа конкура захтјева се предаја „Два плаката за изложбу“ димензија 50x100cm. С друге стране у поглављу 3.2. (стр.7) је наведен само један постер димензија 50x100cm. Колико постера димензија 50x100cm се треба предати? Уколико је више од 1, да ли се предају као одвојени .pdf филеови или комбиновани у оквиру једног .pdf филеа?

Предају се „Два плаката за изложбу“ димензија 70x100cm, као одвојени .pdf филеови.

У којем формату се предаје 3D анимација?

У било којем видео формату (npr. .mp4, .mov).

Национални ресторан и ″пјацета″ националних кухиња је исти простор са 200 мјеста или су раздвојени (па имају укупно 400 мјеста)?

То су раздвојени простори, укупно 400 мјеста.

Да ли студенти имају право учешћа на конкурсу?

Да.

Како се можемо регистровати?

Није потребно извршити регистрацију. Учесници могу документацију преузети на www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Везано за ТАБЛИЦА_СА ПОДАЦИМА_АУТОРА. Назначено је АУТОРСКИ ТИМ И САРАДНИЦИ. Можемо уписати своје име и можемо ли написати неки опис о нашем тиму?

У таблици са подацима аутора потребно је написати само имена ауторског тима и сарадника.

На првом постеру је назначено „МЈЕСТО ЗА ТАБЛИЦУ“. Да ли је то ТАБЛИЦА_СА ПОДАЦИМА_АУТОРА?

На постеру се оставља празно мјесто димензија ТАБЛИЦА_СА ПОДАЦИМА_АУТОРА. Ни један графички прилог који се доставља не смије имати назначена имена аутора да би се сачувала АНОНИМНОСТ. Попуњена таблица се доставља у штампаном облику у одвојеној коверти редовном поштом.

Везано за темплате плаката за изложбу. Да ли Ситуација 1:1000 значи ситуациони приказ? Основе етажа означавају приказ основе етаже?

Да.

Везано за темплате плаката за изложбу. Шта значи 3Д МОДЕЛИ? Да ли то означава рендере или неке дијаграме?

3Д МОДЕЛИ означавају рендере.

Да ли учесници сами дефинишу властити кôд за пријаву, или га дефинишу организатори? Ако га дефинишу организатори како можемо добити овај јединствени код за пријаву?

Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Можете ли да појасните везано за Централни ресторан гдје тражите 1000 мјеста као 250 столова са 4 мјеста? Да ли је могуће комбиновати 2 столице са софама или дугачким клупама?

Учесници могу организовати сједење како желе, под условом да организују 1000 мјеста.

Централни ресторан је само за класичну понуду? Или колико столова је потребно за класичну понуду, колико столова за бифе? Треба ли је потребан и коктел бар?

Садржај централног ресторана је детаљно описан на страни 21. Програма и услова конкурса.

Молим вас реците ми која је размјера CAD цртежа који је назван ″план просторне организације″?

Размјера је 1:1000.

Када провјерите изглед локације на Google earth изгледа као да се десно од градског стадиона налази локација на којој се гради. Да ли је нешто ново планирано на тој локацији? Да ли је планирана изградња објекта уз локацију која је тема конкурса?

Локација на којој је планирана изградња мултифункционалне дворане/конгресног центра је омеђена постојећим и планираним саобраћајницама. На јужној, југозападној, источној и сјевероисточној страни планирано је или је у изградњи више стамбено-пословних и пословних објеката, док је западно и сјеверозападно планирана реконструкција градског парка са допуњавањем спортским садржајима. . Више на линку http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2017/12/045-.jpg

Да ли се слажете да су награде неадекватне с обзиром на то да је задатак веома комплексан?

Висина награда је дефинисана у тачки 6 Расписа конкурса.

Да ли су ријешени имовинско-правни односи за предметну локацију, могу ли се добити подаци о власништву над земљиштем (копија катастарског плана и посједовни лист)?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Зашто није дат текстуални дио Урбанистичко-техничких услова?

На странама 11. до 14. Програма и услова конкурса дефинисани су Урбанистички параметри који чине извод из текстуалног дијела Урбанистичко-техничких услова.

Може ли се у ширем контексту планирати да Улица Гундулићева у дијелу који тангира парк Младен Стојановић буде у форми надвожњака, како би се пјешачки повезали простори будуће дворане и парка?

Не.

У текстуалном дијелу конкурсног задатка прилично је прецизно дефинисан начин изградње предметног локалитета. Задржавање постојеће урбане матрице са изградњом слободностојећег објекта у оквиру парцеле, као и висинска регулација са значајнијим објектима (ВладаРС /Еурохерц) јасно формулише концепт будућег објекта. То ће реално бити један прилично добро ухрањен солитер. Да ли сте сигурни да је ово исправан приступ расписивању конкурса и исправно рјешење предметног локалитета ? Да ли ће одступање од овог концепта бити елиминаторно за учеснике конкурса?

Критеријуми оцјењивања по којима ће Конкурсна комисија вредновати приспјеле конкурсне радове дефинисани су у тачки 5 Расписа конкурса.

Рекли сте да је позорница концертне сале од 1500 седишта 250m2. Да ли желите backstage за ову дворану или само позорницу?

Основну намјену је потребно допунити помоћним просторима, као што су приступни хол, гардеробе, санитарије и слично.

Можете ли навести максималне димензије за теретна возила која ће опслуживати локацију?

Максималне димензије за теретна возила која ће опслуживати локацију су 13,6 x 2,5 x 2,8 m.

Могу ли додати двије подземне етаже? Једну за потребе објекта и другу за потребе паркирања?

Да.

Да ли је дефинисана величина позорнице у позоришту (150м2) величина цијеле позорнице или величина непосредно ″видљиве″ позорнице?

Дефинисана је величина цијеле главне позорнице уз коју је потребно планирати и двије бочне и задњу у истој величини.

Да ли је пречник од 12m довољан/превелик/премал за величину позорнице у позоришту?

Очекивани пречник сцене је од 11 до 15m.

Требају ли се позориште/опера и концертна дворана третирати као потпуно одвојене цјелине, што значи да се садржаји за хор, оркестар, диригента итд. морају смјестити у сваки од њих?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Да ли сам добро разумио да расписивач конкурса намјерава наставити/довршити пројект с аутором прве награде, али не жели то гарантовати у овом тренутку?

Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације. Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може консултовати ауторе награђених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мјери.

Која је размјера основа на плакату за изложбу? Приказана су 3 квадрата за основе у темплате-у. Али ми имамо 6 или 8 основа. Како можемо распоредити основе у овом случају? Које основе да ставимо?

Размјера основа је 1:500. Учесници су обавезни да предају два постера за изложбу тако да имају слободу да организују други постер како желе. Учесници су такође обавезни предати све графичке прилоге дефинисане у поглављу 2.3.4. Расписа конкурса.

Камерне сале на страници 20 су смјештене у ″4. Позориште 700 мјеста″, док функционални опис тих сала, који каже да су намијењене одржавању ″вишетематских састанака″ их везује за дио конференцијске/концертне дворане. Шта је исправно?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења и повезивања појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Свједоци смо да се од појаве нових архитектонских снага у Бања Луци форсира концепт изградње високих објеката, узимајући у обзир распис овог конкурса, као и рецимо недавно усвојени Регулациони план за централно подручје Града Бања Лука. Да ли сте сигурни да је ово правилан приступ развоја Бања Луке, с обзиром на то да се налазимо у ″ћошку″ једног Лијевча поља?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Ако су конгресни центар, концертна дворана и позориште три установе које ће се налазити у новој згради. Шта је четврта институција?

Комплекс мултифункционалне дворане/конгресног центра треба да задовољи сљедеће намјене: Концертну, оперску, балетску и позоришну дјелатност, остале културне дјелатности административнау дјелатност, комерцијалну дјелатност, угоститељство и медија центар.

Како ћете ријешити имовинско-правне односе над земљиштем које је у власништву Министарства одбране РС, а које више не постоји, док према најновијим одлукама Уставног суда земљиште прелази у искључиву надлежност Босне и Херцеговине?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли је ово конкурс за архитекте, или је ово конкурс за писце научне фантастике? Онај који је радио на састављању пројектног задатка изгледа да није обишао Бања Луку пре тога, а није ни планер или архитекта. Ово је превише садржаја на овако малој локацији. Просто је невероватно да сте ово планирали и још објавили конкурс а да се нисте посаветовали са неким из архитектонске струке. Податке дајете описно као за радове у средњој техничкој школи. Срамота. Ово делује веома неозбиљно.

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли је могуће добити плански документ ширег подручја у ЦАД, за који је .јпг обезбијеђен раније? Осим тога, да ли је могуће добити верзију која је преведена на енглески?

Тражени документ можете наћи на линку http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2020/02/spatial_organization.zip.

Да ли је планирано да се представе некада одржавају и истовремено у све три сале - од 1.500, 700 и 200 мјеста?

Да.

Који је максималан број учесника у ауторском тиму?

Број чланова ауторског тима није ограничен.

Да ли је ријеч о комплексу (концертна дворана, позориште, итд...) или о једном објекту са свим намјенама заједно (све под једним кровом)?

Ријеч је о једној локацији. Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења парцеле са економичног и рационалног аспекта уз правилно распоређивање институција које се требају изградити на локацији.

Можете ли потврдити величину позоришне дворане на 3.500 цм? Изгледа мало с обзиром да има нешто мање од половине мјеста у конгресном центру и да је 1/4 волумена.?

Позоришни садржај са салом од око 700 мјеста треба да има минималну кубатуру око 4,5 – 5,0 m3 по посјетиоцу, односно минимално 3500,0 m3 запремине.

Имам питање о радионици филхармоније - можете ли нам дати више информација о врстама активности које се тамо организују? Да ли корисници овог простора требају директно приступити конгресном центру и позоришној дворани или ће користити само позоришну дворану?

У просторијама филхармоније је потребно организовати просторију за одржавање инструмената, као помоћни простор за кориснике цијелог објекта унутар којих се инструменти музичара који користе објекат поправљају и одржавају.

Можете ли навести документе (или линкове до њих) на које упућујете у ″бросура_ЕНГ.пдф″: 1) Страница 10: ″Програмски задатак за израду Урбанистичког плана″; 2) Страница 11: ″Просторни план града Бања Лука″, 3) Страница 14: ″графички прилог ″План просторне организације″?

Документација под тачком 1) није доступна, док је под тачком 2) доступна на српском језику на линку: http://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/dokumenti-prostornog-uredjenja, а под тачком 3) на линку http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2020/02/spatial_organization.zip.

Да ли запремина конгресне дворане од 15 000 цм укључује и позорницу? И садржи ли волумен 3.500 цм позоришне дворане просторе за позорнице?

Запремина дворана не укључује позорнице.

Могу ли знати отприлике укупну површину цијелог пројекта, без паркирања?

Планирана површина парцеле намењене изградњи мултифункционалне дворане/конгресног центра је 8.508,00 m2. Параметри по важећем Регулационом плану су:

 • коеф. изграђености – 4,2
 • коеф. заузетости – 0,8
 • максимална надземна БРГП – 35.000,00 m2
 • мин. зелене површине – 20%.

Да ли је површина за паркирање укључена у брутограђевинску површину надземних етажа?

Не.

Како могу послати документацију тражену конкурсом, ја сам из Алжира?

Учесник конкурса предаје конкурсни рад дигитално на линк www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall), а који не смије бити већи од 30МБ (графички прилози).

Како добити шифру за регистрацију?

Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова којe је учесник одабрао као ознаку рада.

Који је очекивани број музичара који ће наступити у оркестријској јами позоришта са 700 сједишта?

Симфонијски, односно филхармонијски, оркестар обично у саставу има око 80 учесника.

Да ли црвена линија на цртежу GEODETSKA_PODLOGA_SA_3D_I_FOTOGRAFIJAMA има неко посебно значење?

Црвена линија представља постојеће улице, док црвена кружница представља локацију будуће Мултифункционалне дворане/ конгресног центра.

Можете ли нам доставити противпожарне прописе на енглеском језику?

Противпожарни прописи су доступни само на српском језику, ћирилица на линку https://rzsm.org/tehprop/162-mup.

Можете ли дефинисати појам „пиаззетта“ и дати неки примјер или више информација?

Мала piazza или мали трг. Простор који омогућава окупљање и боравак већег броја људи.

Да ли је могуће планирати етаже изнад приземља ван граница плаве линије означене лејером D_zona gradjenja до вањске границе линије означене лајером mln_regulacione linije?

Не.

Шта представља “нанотека”?

Нанотека представља простор библиотеке која осим аналогних нуди и дигиталне верзије библиографске грађе.

Да ли је потребно да у склопу програмског садржаја театра и концертне сале буду предвиђени гардеробери, вежбаонице и ормарићи за инструменте за гостујуће групе?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Шта представљају “комуникацијске просторије за музичаре”?

Под комуникационим простором се мисли на просторе којим се обезбјеђује приступ музичарима у оркестарски простор испод гледалишта, као и приступ на сцену.

За кога су тачно намењене просторије за солисте?

За појединачне умјетнике који јавно изводе, интерпретирају неко дјело унутар планираног објекта.

За колико музичара треба да буде предвиђена оркестарска шкољка?

Симфонијски, односно филхармонијски, оркестар обично у саставу има око 80 учесника.

Да ли је планирано да се у исто време одржавају наступи и у театру и у концертној сали?

Да.

Да ли може једна сразмерно димензионирана кухиња да опслужује два ресторана или сваки ресторан треба да има своју кухињу?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Према планском документу Ревизија Регулационог плана ″Центар-Алеја″, раскрсница улица Гундулићеве и Олимпијских побједника планирана је у форми кружног тока, док је у графичком дијелу Урбанистичко-техничких услова за изградњу конгресног центра иста раскрсница дата као обична ″Т″ раскрсница. Шта је исправно? Како је могућа оваква неусаглашеност када су и распис конкурса и припрема Плана у надлежности истог одјељења у Градској управи?

Облик раскрснице представља могућу назнаку рјешавања укрштања улица у оквиру планиране регулације која је једнака и у регулационом плану и у урбанистичко-техничким условима и не представља тему овог конкурса.

Зип фолдер треба садржавати плакат с димензијама 50x100 у складу са тачком 3.2. Расписа конкурса. Да ли се овај плакат разликује од два плаката величине 100x70 наведених у 2.3.2.? Дакле, зип фодер садржи: 1- Свеска А3, 2- плаката (2x100 * 70 плус 1x100 * 50), 3- мали плакати за дигиталну изложбу, 4- Графички прилози. Да ли сам у праву?

Зип фолдер треба да садржи два плаката димензија 100×70цм. У тачком 3.2. Расписа конкурса је дошло до штампарске грешке

Могу ли извршити неке измјене на предложеном рјешењу паркинг простора ? Као и да ли могу додавати улицу за приступ предложеној згради?

Да. Нови приступ из Ул. Олимпијскух побједника није дозвољен.

Која је површина потребна за оркестрску рупу у позоришту од 700 мјеста?

80-100 m2.

Да ли морамо креирати петоцифрени код за подношење приједлога?

Петоцифрени код за подношење приједлога је једнак јединственој шифри од пет арапских бројева и два слова, које бира аутор за означавање рада.

Можемо ли добити више дана или времена за Конкурс? Јер би наш тим желио да да најбоље могуће рјешење.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 15.04.2020.године до 23:59 часова (ГМТ +1).

Ко су чланови конкурсне комисије?

Конкурсна комисија је наведена у поглављу 7. Расписа конкурса.

Да ли ВИП ложа мора бити физички одвојена од других сједишта, мислим стаклом или слично?

Не.

Можете ли да појасните шта сте мислили када описујете позорнице у позоришту са 700 места? Мени изгледа да има четири одвојене позорнице које не могу да се користе у исто време али могу да се ротирају. Да ли је то због тога сто је лакше наместити сцену или из неког другог разлога?

Ријеч је о једној позорници која се саcтоји од главне и три помоћне, а које омогућавају  принцип класичне поставке сценског простора.

Молим Вас за информацију у вези величине изложбене галаерије или бар за колико је особа предвиђена?

Учесницима се оставља на избор дефинисање величине изложбеног простора у зависности од концепта објекта.

Можемо ли предвидјети пјешачке мостове који повезују локацију на којој је планирана изградња објекта са сусједним неизграђеним парцелама (парк, стадион, исл.)?

Да.

Да ли ће првонаграђни тим потписати уговор о изради техничке документације са наручиоцем?

Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације. Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може консултовати ауторе награђених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мјери.

Да ли „крајњи рок за слање коверте је 15.04.2020.године“ значи да интернационални учесници могу ПОСЛАТИ коверту 15.04.2020., или да коверта мора ДОЋИ ДО 15.04.2020. године на вашу адресу.

То значи да учесници могу послати коверту 15.04.2020.

Молим вас да ми објасните да ли вам морамо накнадно послати материјале за конкурс или их можемо послати само поштом.

Конкурсни  рад се предаје у запакованим/компримованим фолдерима на линк www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Аутори награђених и похваљених радова су у обавези да након објаве резултата своја рјешења доставе у  у формату софтверских алата у којима су изворно рађена (прије свега, векторски цртежи са изворним графичким слојевима; по могућности у фромату .dwg)

Конгресни центар треба да има облик „shoe box“. Шта је са позоришном двораном? Да ли и она треба бити „shoe box“ или можемо ићи са неким другим форматом?

Геометрија позоришне дворане треба омогућити добро сагледавање сцене, као и добру акустику дворане.

Да ли се слажете да је ово још једна предизборна лагарија и да овај објекат никад неће бити реализован?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Која је квадратура потребна за изложбени простор? Стална поставка, привремена поставка?

Учесницима се оставља на избор дефинисање величине изложбеног простора у зависности од концепта објекта.

Шта значи „сала мора бити повучена од фасаде“?

Да би се постигао захтјевани критеријум амбијенталне буке у концертној сали препорука је да ободни зидови сале не смију бити у додиру са „бучним“ просторима.

Шта значи „простор у објекту за пролазак вентилационих канала великог пресјека“?

У објекту треба предвидјети довољно велике просторије за опрему машинског система којим се сала вентилира и климатизује.

Можете ли објаснити „просторију на позицији довољно удаљ

Да би се постигао захтјевани критеријум амбијенталне буке у концертној сали препорука је да ободни зидови сале не смију бити у додиру са „бучним“ просторима.

Колики је буџет и накнада за овај Конкурс?

Награде су дефинисане у поглављу 6. Расписа конкурса.

Шта се подразумева под магацин за декор?

Магацин за декор подразумјева простор за депоновање кулиса и елемената потребних за организовање сцене.

Да ли је потребно обезбедити паркинг за аутобусе и ако треба за колико њих?

Потребно је обезбиједити приступ аутобусима за потребе гостујућих трупа, као и групних посјета.

Да ли је дозвољено да се направи измена у организацији источног паркинга?

Да.

Имамо подлоге у CAD формату где је главна раскрсница решена на класични начин и подлога у нова подлога у PDF формату где је приказано да на истом месту има кружни ток. Која подлога треба да се узме у обзир?

Облик раскрснице представља могућу назнаку рјешавања укрштања улица у оквиру планиране регулације која је једнака и у регулационом плану и у урбанистичко-техничким условима и не представља тему овог конкурса.

Да ли може да се одстрани или премести део предвиђених дрвореда?

Планирани дрвореди се могу реорганизовати, а за постојеће је потребно надомјестити на самој локацији свако планирано уклањање.

Шта представљају ″check rooms″ у програмском склопу театра?

„Check rooms“ представљају просторе које користи публика у паузама представа.

Колико износи оквирна квадратура машинских просторија (грејање, климатицазија, вода, ел. инсталације, вентилација)?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Колики је капацитет (квадратура или број корисника) музејско-галеријског простора?

Учесницима се оставља на избор дефинисање величине изложбеног простора у зависности од концепта објекта.

Можете ли детаљније објаснити паркирање? Колико аутомобила се очекује?

Учесници имају све информације везане за потребе за паркирање у поглављу 9 Програма и услова конкурса.

Шта је коефицијент заузетости? Да ли је то покривеност парцеле? И шта је БГРП?

Коефицијент заузетости је однос површине под објектом и површине парцеле. БГРП је бруто грађевинска површина.

Можете ли дати више информација о изложбеном простору? Број посјетиоца за трајне и повремене изложбе?

Учесницима се оставља на избор дефинисање величине изложбеног простора у зависности од концепта објекта.

Који је начин гријања предвиђен за објекат, ако се изузме геотермална енергија? Гас или нешто друго?

Градско даљинско гријање, електрична енергија, соларни панели, и тд.

Молим вас да објесните шта значи приближан број 100 паркирних мјеста, на укупну површине око 3.000,00 m2.

За потребе паркирања једног возила потребно је око 30 m2 укључујући и манипулативну површину.

100 паркинг мјеста укупне површине од око 3.000,00 m2. Да ли се овде мисли на паркинг простор.

За потребе паркирања 100 возила потребно је око 3000 m2.

Групне санитарије се димензионишу на основу параметра од 1 тоалета на 20 посјетиоца или извођача. Да ли се ово односи на цијели објекат или само на мултифункционалну дворану?

На цијели објекат.

Да ли учествовање на овом конкурсу прејудицира чланство у НАТО-у ?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Које су треће награде на конкурсу?

Предвиђена је једна трећа наград у износу од 7.500,00 EUR.

Можете ли појаснити број паркинга?

Потребе и начин паркирања објашњен је у поглављу 9 Расписа конкурса.

Молим вас да објасните шта значи приближан број 100 паркирних мјеста, на укупну површине око 3.000,00 m2.

За потребе паркирања једног возила потребно је око 30 m2 укључујући и манипулативну површину.

Како могу добити шифру?

Јединствену шифру од пет арапских бројева и два слова бира аутор.

Која је врста земљишта на локацији?

Земљиште је шљунковити ријечни нанос претежно кречњачког састава.

Крајњи рок за слање коверте је 15.04.2020. Уколико сам ја у Јапану да ли то значи да могу послати коверту 15.04.2020. путем ДХЛ-а и онда ћете је ви примити 20.04.2020. или је морам предати 10.04.2020. путем ДХЛ-а да бисте је ви примили 15.04.2020.?

То значи да учесници могу послати коверту 15.04.2020.

Може ли подземна гаража да пређе грађевинску линију?

Подземна гаража може да пређе грађевинску линију, али не може да пређе границе грађевинске парцеле.

За слање документације поштом, тј. коверат са податцима имате два различита одговора, који је тачан? 1-До 15. априла треба послати коверту да документацијом дефинисаном у поглављу 3.2. Расписа конкурса. 2-То значи да учесници могу послати коверту 15.04.2020.?

То значи да учесници могу послати коверту 15.04.2020.

Да ли се требам регистровати за учешће у Конкурсу?

Не.

Како могу добити шифру за свој рад?

Учесници сами бирају шифре.

На раскрсници Булевара Олимпијских и Гундулићеве улице установио сам двије различите врсте планираних укрштања улица. У одговорима сам пронашао Планиран с кружном раскрсницом, али у документације конкурса раскрсница је линеарна, која је исправна верзија? Питам зато што кружна раскрсница даје више простора за пјешаке?

Облик раскрснице представља могућу назнаку рјешавања укрштања улица у оквиру планиране регулације која је једнака и у регулационом плану и у урбанистичко-техничким условима и не представља тему овог конкурса.

Да ли кабине за преводиоце морају да имају директан поглед на главну салу?

Да.

Да ли ВИП пресједнички салон за ручавање мора да буде у склопу неког од ресторана или може да буде одвојен и да функционише по систему ″Cateringa″?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Можете ли појаснити: Графички прилози предају се као фајлови, а не као формирани плакати? Значи свака основа посебно као један пдф фајл? Сваки рендер као јпг. ? ПДф-ови треба да имају шифру и текст? То је већ формирање плаката?

Учесницима се оставља на избор како ће презентовати рјешење уз обавезу да се download-ују сви графички прилози су наведени у поглављу 2.3.4., а исти се неће штампати за изложбу. За изложбу се штампају два плаката дефинисана у поглављу 2.3.2. Расписа конкурса.

Да ли су размјере, како је речено у 2.3.4. Графички прилози, обавезне? Наши тлоцрти (основе подова) се не уклапају у величину свеске А3 у размјери 1: 250.

Размјере за графичке прилоге су обавезне, а у свеску А3 се стављају сви графички прилози (дефинисани у поглављу 2.3.4.) сведени на А3 формат

Која површина се третира цртежом, простор назначен кругом или простор означен на цртежу 3.3.1 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE?

Потребно је третирати простор назначен на цртежу 3.3.1 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE.

Да ли се овим пројектом треба приказати хотел?

Не.

Везано за позориште са 700 мјеста. Рекли сте да је главна позорница површине 150 m2, а одговорили сте да оркестарска рупа треба да има површину од 80-120 m2. Није ли оркестарска рупа превелика? Обично јој је површина 1/4-1/5 површине главне позорнице.

Оркестарска рупа је димензионисана за 60 музичара.

Везано за позориште са 700 мјеста. Рекли сте да је очекивани бој музичара око 80. Али ваш посљедњи одговор каже да је оркестарска рупа димензионисана за 60 музичара. Шта је тачно?

Оркестарска рупа је димензионисана за најмање 60 музичара, а очекује се до 80 музичара.

1. Која је разлика између ситуације и композиционог плана наведених у поглављу „2.3.4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ“? 2. Осим тога у истом поглављу је наведено „Карактеристични изгледи комплекса са обухватом изгледа сусједних објеката и амбијената на траси изгледа“, да ли то представља фасаде објекта.

 1. Оркестарска рупа је димензионисана за најмање 60 музичара, а очекује се до 80 музичара.
 2. Да.

Да ли је могуће да се изврши прилагођавање јавних зелених површина назначених на 3_3_5_ ПЛАН_УРЕЂЕЊА_ЗЕЛЕНИХ_ПОВРШИНА? Уколико је то могуће, да ли се може промијенити распоред на простору за паркирање или направити другачији приступ ка подземној паркинг гаражи?

Да.

Можемо ли градити пјешачки мост/пасарелу ка перку Младен Стојановић и Градском стадиону?

Да.

Можете ли ми рећи која је величина мале концертне дворане?

Учесницима се оставља могућност дефинисања величине појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број од 200 корисника.

Да ли је могуће прилагодити мјерило А3 формату, обзиром да основу објекта није могуће приказати у мјерилу 1:250, већ нпр. у мјерилу 1:500?

Размјере за графичке прилоге су обавезне, а у свеску А3 се стављају сви графички прилози (дефинисани у поглављу 2.3.4.) сведени на А3 формат.

Локација унутра градјевинске линије не мозе да стане на А3 формат у размјери 1:250? Постоји ли могуцност модификовања на 1:300 или неку другу размјеру?

Размјере за графичке прилоге су обавезне, а у свеску А3 се стављају сви графички прилози (дефинисани у поглављу 2.3.4.) сведени на А3 формат.

Величина наших филе-ова је скоро 150 MB без анимације. Осим тога имамо анимацију која је заправо филе величине 180 MB. 1-Можемо ли послати 5 филеова величине 30 MB под истим кодом? 2- На исти начин можемо ли послати анимацију као 6 филеова величине 30 MB под истим кодом?

Учесници предају конкурсни рад дигитално на један од линкова конкурса, а који не смије бити већи од 30MB (графички прилози). 3Д анимација се може доставити одвојено са ознаком исте шифре уз додатак ријечи “анимација“ (нпр. АВ12345_анимација) и такође не смије бити већа од 30MB.

Написали сте да уз позориште са 700 мјеста постоје и сале за предавања и састанке за 20-100 корисника. Да ли су ово сале само за музичаре и глумце за вјежбу? Или су за одржавање представа? Предлажем вам да се у салама за пробе користе као простори за састанке.

Сале за 20 до 100 корисника су камерне сале које су намјењене за јавност, а у њима се осим представа могу одржавати и предавања, скупови и састанци.

Да ли је дозвољено да се предвиди паркирање испод позоришта? Колико етажа је дозвољено за паркирање?

Учесницима је дозвољено да предвиде паркирање испод цијеле парцеле, а број етажа није ограничен.

Како је описано у захтјеву за изложбени плакат наведен у тачки 2.3.2, на постеру 1, основе подова требају бити у мјерилу 1: 250, али простор додијељен у темплатеу није довољан да прикаже површину у тој размјери. Значи ли то да основе подова долазе у већој размјери, да се уклапе у потребну величину у темплатеу?

Учесницима је темплате дат као приказ распореда тражених података, а могуће их је повећати у складу са размјером. Плакат не смије бити већи од 70×100 цм.

Да ли бисте размотрили продужетак рока за предају због логистичких проблема изазваних појавом вируса Цорона у европским земљама?

Не.

Могу ли архитектонске и / или конзултантске групе бити чланови више тимова?

Не.

Може ли пиаззета бити дио унутрашњег простора, нпр. у главном објекту?

Да.

Да ли ће аутобуси остављати туристичке групе или извођаче, а затим паркирати на неком другом мјесту док не буде потребно да их повезе - тј. аутобуси неће паркирати на лицу мјеста?

Да.

Да ли је могуће поставити приступ (пешачки улаз, улаз за гаражу и сл.) са паркинга на североисточној и источној страни или би морао да остане потпуно непромењен?

Могуће је.

Да ли је улога камерних сала окупљање јавности ичи мјесто за одржавање конгреса/састанака?

Примарна улога камерних сала је простор за извођење музике пред малим аудиторијумом, остале активности које се могу организовати су допунске.

Локација унутра грађевинске линије не може да стане на А3 формат у размјери 1:250? Постоји ли могућност модификовања на 1:300 или неку другу размјеру? „Размјере за графичке прилоге су обавезне, а у свеску А3 се стављају сви графички прилози (дефинисани у поглављу 2.3.4.) сведени на А3 формат.″ Знаци ли ово да је размјера 1:250 обавезна или да је само размјера обавезна?

Размјере за графичке прилоге дефинисани у поглављу 2.3.4. су обавезне, а у свеску А3 се стављају сви графички прилози сведени на А3 формат.

Ако коверту пошаљемо 15. априла у Босну и Херцеговину ће стићи око 20. априла због времена отпреме. Дакле, оно што желимо знати је ако коверта може стићи након 15. априла, да ли вам шаљем обавијест о томе или коверта мора бити тамо до 15. априла умјесто тога?

Коверта се треба послати најкасније 15.04.2020. године без обзира на то кад ће стићи расписивачу конкурса и није потребно обавјештавати о слању да се не би нарушила анонимност.

Можете ли појаснити функцију сврху мале концертне дворане? Треба ли сцена (укључујући главни и бочни / задњи дио) бити одређене величине?

Овај простор концертну понуду чини ефикаснијом и флексибилнијом. Намјењена је одржавању концерата камерне музике и монодрама, као и различитих видова рецитала и перформанса. Величину сцене дефинишу учесници.

Да ли је оркестарска рупа потребна у конгресно-концертној дворани?

Не.

Везано за позоришну дворану, зар није премало за одржавање оперске представе да у дворани буде 700 мјеста? Према основној величини концертне дворане, некада је оперско извођење било у дворани са најмање 1500 мјеста. Осим тога, да ли је кубатура оркестарске рупе укључена у укупну кубатуру од 3500 м3?

Величина сале је дефинисана на основу процјене броја посјетиоца за овај вид представа. Кубатура оркестарске рупе није укључена у укупну кубатуру сале.

Можете ли објаснити разлику између радионице за декор и складишта декора (500м2) како сте објеснили раније у Питањима и Одговорима функција радионице за декор „подразумјева простор за депоновање кулиса и елемената потребних за организовање сцене“? Можете ли рећи која је оквирна површина која се тражи за радионицу за декор?

Радионица за декор и складиште декора се обично налазе у истом простору будући да први служи за депоновање, а други за поправке декора. Оквирна површина је дата као заједничка за обе намјене.

Имам питање у вези с ″Трактом с неколико камерних сала″. Да ли ови простори морају бити повезани или близу дворани Позоришта? Чини се као да између њих не постоји веза.Такођер, можете ли појаснити значење посљедње реченице о камерним салама, ″ Немају посебне помоћне просторе, већ се у експлоатацији ослањају на такве просторе главних садржаја.″

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника. Корисници камерних сала користе заједничке помоћне просторије унутар објекта (гардеробе, санитарије, кафее,…)

У делу брошуре која се тиче Позоришта се спомињу групне гардеробе извођача и то по категоријама: хор, балет, опера и драма. Занима нас колики је оквиран број уметника из сваке од наведених категорија.

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта. Број умјетника ће зависити од продукције представа, а минимално се очекује 30 умјетника за сваку категорију посебно.

Аудио-визуелна просторија са библиотеком у радном простору филхармоније је намјењена само за запослене филхармоније или је отворена за јавност.

Отворена је и за јавност.

Да ли радни простори филхармоније (нпр. сале за пробе и вјезбе, студио за снимање) морају да имају природно освјетљење? Посто исти наступају у природно не освјетљеним просторима?

Не.

Сале за пробе у позоришту, која је величина потребна за малу, а која за велику салу? Да ли и балет и хор морају да имају одвојене сале или могу да користе исте?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Сале за пробе у позоришту, која је величина потребна за малу, а која за велику салу? Да ли и балет и хор морају да имају одвојене сале или могу да користе исте?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Ако постоји идеја да се у оквиру админстративног дијела формира финанцијски центар и берза, треба ли за њих предвиђети додатне просторе осим наведених канцеларија?

Овај садржај није обавезујући, те концепт кориштења и додатних садржаја треба осмислити са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

У доступној документацији, РАСПИС _КОНКУРСА постоји нешто нејасно у поглављу 2.3.2.ДВА ПЛАКАТА ЗА ИЗЛОЖБУ. Говори се о формату (pdf) layouta (100x70cm) и обавези да се користи достављени приказ плаката. Овај приказ плаката није дефинисао размјеру сваког цртежа на њему. Размјера основа и пресјека би требала бити у 1:500 да би стала у дефинисане оквире, да ли је то прихватљива размјера?

Да.

У доступној документацији, РАСПИС _КОНКУРСА у поглављу 2.3.1. СВЕСКА са текстуалним и графичким прилозима се траже сви графички прилози (дефинисани у поглављу 2.3.4.) сведени на А3 формат. У поглављу 2.3.4. стоји да све основе морају бити у размјери 1:250, али основе у тој размјери не могу стати на А3 формат. Шта да радимо?

Учесници су дужни све графичке прилоге дефинисане у поглављу 2.3.4. доставити у траженој размјери, а у оквиру свеске са текстуалним и графичким прилозима исте свести на А3 формат.

Постоје ли одвојено простори само за одрасле умјетнике? Или је потребно направити мјеста за дјецу? Редовни студиј за глуму или музику или простор гдје родитељи могу оставити дјецу на неколико сати?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Која је улога плитких галерија у мултифункционлној дворани? И да ли се галерије требају планирати као одвојене просторије или отворене ка публици?

Плитке галерије у мултифункционалној дворани имају улогу балкона у оквиру сале и чине саставни дио волумена дворане, тј. отворене су ка публици.

Да ли сте под комуникацијским просторима за музичаре мислили на свлачионице или кафетерије за музичаре? Осим тога како да процијенимо колико музичара треба бити у концертној дворани?

Под комуникационим простором се мисли на просторе којим се обезбјеђује приступ музичарима у оркестарски простор испод гледалишта, као и приступ на сцену. Број умјетника ће зависити од продукције представа, а минимално се очекује 30 умјетника за сваку категорију посебнo (хор, балет, опера и драма).

Просторије управе наведене у ″Радном простору филхармоније″ су исто што и административни дио филхармоније или има потребе за додатним просторима?

Просторије управе су исто што и административни дио.

Уколико страна компанија побједи на Конкурсу да ли ће моћи изабрати локалну фирму са којом ће сарађивати? Које су планиране активности на имплементацији пројекта?

Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације. Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може консултовати ауторе награђених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мјери.

У пројектном задатку сте навели да су камерне сале намјењене искључиво предавањима и скуповима, а у одговорима наводите да су искључиво за извођење солиста? Има ли потребе за природним освјетљењем истих? Ако су искључиво за предавања онда би требало, ако су искључиво за наступе онда не? Молим за конкретан одговор, не ″учесницима се оставља на избор ...″?

Примарна функција камерних сала је извођење мањих представа, а допунска су предавања и скупови, па самим тим те сале не морају бити природно освјетљење.

Да ли ће рок за предају пројеката бити помјерен због појаве пандемије COVID-19?

Нови крајњи рок за подношење конкурсних радова je 21. мај 2020. године до 23:59 часова (GMT +1), а сви остали услови остају непромјењени. Питања и захтјеви за додатним информацијама или појашњењима могу се погледати на линковима: www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall).

Да ли је могуће изменити паркинг на северној и источној страни парцеле, како би се ослободила места за колски и други приступ објекту (нпр. приступ за гаражу)?

Да.

Дефинисану парцелу са задатим границама регулационе и грађевинске линије није могуће приказати у размери 1 : 250 на папиру формата А3. Стога тај технички критеријум није могуће испунити.

Парцелу не треба приказати на А3 формату у размјери 1:250, већ прилог у размјери 1:250 свести на А3 формат за свеску.

Могу ли предвидјети хостел за 3 особе у близини медиа центра? (одвојен улаз са улице) То би служило за научнике и друге чији је рад везан за архивирање медија или организације изложби. Пракса је показала да је то корисно.

Примарна функција објекта је дефинисана програмом конкурса. Сви садржаји који допуњавању ову намјену су дозвољени.

Можете ли појаснити значење камерних сала? Да ли је тај простор сличан салама за састанке? И да ли је намјењена јавности или за извођаче?

Примарна улога камерних сала је простор за извођење музике пред малим аудиторијумом, остале активности које се могу организовати су допунске.

Занима ме како можете идентификовати ауторе приједлога који дигитално предају приједлог ако се не тражи слање таблице са ауторима, за разлику од штампаног примјера?

Конкурс је АНОНИМАН и коверта која садржи податке о аутору/има приједлога се отвара тек након Комисија донесе одлуку о додјели награда.

Да ли два пресјека на постеру требају бити два окомита пресјека (подужни и попречни пресјек) или могу бити два паралелна пресјека (два подужна пресјека)?

Аутори требају изабрати два карактеристична пресјека која ће омогућити јасније разумјевање концепта објекта.

За Пресс центар желимо знати више о броју радних боксова потребних за новинаре. На шта сте мислили са 2 m2 по кориснику? Укупна површина пресс центра је 200 m2? Или 2 m2 по новинару?

Број радних боксова за новинаре је минимално 5. Сале пресс центра има 100 мјеста и димензионише се са 2m2 по кориснику.

Ако габарит нашег објекта у неким сегментима прекорачи зону грађења да ли се решење аутоматски одбија и избацује из конкурсног такмичења?

Обавезујући услови, као и препоруке, одређени су програмском основом, програмским смјерницама и елементима дефинисаним документационом основом.

Колико мијестâ за истовар камиона са декором је потребно обезбиједити на локацији? Да ли су довољна 2 камиона истовремено паркирана? Или који је минимално очекиван број?

На локацији се очекују 2 камиона са декором једновремено.

Раније је одговорено: „подземна гаража може прећи грађевинску линију али не може прећи границу парцеле.“ Да ли се мисли да „грађевинска линија“ = грађевинска линија (прилог 09) и „граница парцеле“ = регулациона линија (прилог 09)? Или сте мислили да цијела парцела бр.1636/45 (тада се може повећати површина П1(8517 m2) приказано као површина парцеле у прилогу 10 и градити испод површине П2=планирана јавна паркинг површина?

Граница парцеле је једнака регулационој линији и подземна гаража може имати површину 8517 m2.

Да ли игде постоји слика са јасним димензијама парцеле?

Димензије и облик парцеле су прецизно приказане у графичким прилозима 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD у .dwg формату.

Да ли се промјеном рока за предају радова мијења и рок за регистрацију?

Дa. 

Можете ли да појасните да ли је дио везан за администрацију предвиђен за четири институције? Или ће свака институција имати свој административни дио? Да ли ћу имати 4 административна дијела у објекту?

Будући комплекс ће имати четири институције и свака од њих треба имати свој административни дио. 

„6. Карактеристични изгледи комплекса са обухватом изгледа сусједних објеката и амбијената на траси изгледа?“, да ли ово значи фасаде објеката?

Да.

Имам питање везано за поглавље 3.2. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА КОНКУРСНИХ РАДОВА“. Ту пише „Листови треба да буду означени редним бројевима у доњем десном углу.“, да ли „редни бројеви“ значе број странице?

Да.

Имам питање везано за величину постера. У „2.3.2. ДВА ПЛАКАТА ЗА ИЗЛОЖБУ“ пише димензија 100 x 70 cm. Али у „3.2. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА КОНКУРСНИХ РАДОВА“ пише „Постер за изложбу димензија 50x100 cm“. Која је тражена величина?

100×70 cm

Имам питање везано „СВЕСКА димензија 42x29.7цм (А3)“ хоризонтално орјентисан, са текстуалним и графичким прилозима, у .пдф формату“. Размјера графичких прилога, нарочито основа етажа и пресјека, би требала бити најмање 1:300, да ли је то прихватљива размјера?

Да.

Постоји ли cad file diagrama на страни 13 brosura_ENG фајла?

Фајл 3_3_1_PLAN_PROSTORNE_ORGANIZACIJE се налази у фолдеру 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD конкурсне документације.

Да ли је прихватљиво да мала концертна дворана буде једнака као и велика, али у мањој размјери, са мањим намјештајем или морамо пројектовати и малу дворану?

Учесници су обавезни пројектовати све садржаје дефинисане Програмом и условима конкурса.

Можете ли дати очекивану површину у m2 која би требала бити намјењена за предложеени финансијски центар и берзу Републике Српске?

Обавезни садржаји су дефинисани на страни 16. и 17. Програма и услова конкурса. Учесници могу дефинисати простор за финансијски центар и берзу Републике Српске као одвојен садржај нормиран параметром 2 m2 по кориснику.

Шта значи „организовати зграду тако да сала може бити дилатирана од остатка објекта“?

Значи да би простор сале би требао бити конструктивно одвојен од остатка објекта због могућег преноса звука и вибрација.

Можете ли појаснити шта су тражени садржаји за Пресс центар? Шта су тачно „радни боксови за новинаре“ и шта су „помоћни простори“? У ранијим одговорима сте навели телевизијски студио, прес сала, режија и сл. што доста збуњује. Молим Вас да наведете све просторије и које активности унутар њих очекујете?

Радни боксови за новинаре представљају простор у којем је могуће организовати радни сто са столицом, а који служи извјестиоцима за рад. Просторије које су планиране у пресс центру су: сала прес центра са 100 мјеста, радни боксови за новинаре, телевизијски студијо за интервјуе са пратећом режијом, шминкерај са гардеробом, канцеларија управе, санитарне групе.

Може ли овлаштени архитекта из Азије, Јужне Азије или Аустралије да учествује у овом конкурсу?

Да.

Да ли у минималну зелену површину од 20% могу спадати озелењене проходне кровне терасе?

Да.

Рекли сте да се два плаката за изложбу предају као два одвојена ПДФ фајла. Како је потребно назвати фајлове? ″ПЛАКАТ 1″ и ″ПЛАКАТ 2″?

Да.

Везано за 4. Позоришна сала, у програму стоји „немогуће га је просторно комбиновати са осталим просторима центра“. Да ли ово значи да простори у позадини позоришне сале морају бити комплетно изоловани или могу дијелити просторе који их повезују са осталим садржајима? • Осим тога, пише да позоришна сала мора бити организована тако да се број сједишта може редуковати са 700 на 500 мјеста. Да ли је дозвољено употријебити оркестарску јаму као додатни простор за сједење кад се иста не употребљава? На примјер, број сједишта кад се не користи оркестарска рупа је 700, али мање кад је иста у употреби?

 • У рјешењу је потребно предложити организацију саадржаја објекта које омогућава континуиране пробе матичног и гостујућих ансамбала без ометања осталих корисника објекта.
 • Оркестарска јама се не може користити као додатни простор за сједење.

Зелене површине требају бити 20 %? Реорганизујем дрвеће, повећавам и мијењам постојеће травњаке (и једно и друго у оквиру паркинга и уз саобраћајницу). Могу ли ово урачунати у 20 %?

Зелене површине се рачунају унутар парцеле, а могу бити и као дио „зелених кровова“.

Да ли је тимовима дозвољено да предају више од једног приједлога?

Не.

„РАСПИС КОНКУРСА“ 2.3.1.СВЕСКА са текстуалним и графичким прилозима, специфицирано је да се сви графички прилози (дефинисани у поглављу 2.3.4.) требају наћи у А3 формату. Постоји ли ограничење броја А3 страница у свесци?

Не.

Може ли се за ВИП улаз из гараже користити осигуран улаз за запослене? Или требамо организовати посебан улаз само за ВИП?

Улаз за ВИП мора бити одвојен од улаза за остале посјетиоце објекта.

Да ли непроходни зелени кровови могу да се рачунају у 20% неопходног зеленила у оквиру парцеле?

Да.

Колико је велики камион?

13,6 x 2,5 x 2,8 m

Да ли ће шифра бити формулисана од стране учесника приликом предаје приједлога?

Да.

Графички прилози 2.3.4. став #2, шта представља композициони план? Да ли се мисли на план објеката?

Композициони план представља ситуациони план са основом приземља, а ситуациони план представља приказ кровова објеката.

Графички прилози #5, рекли сте линија пресјека, гдје је дефинисана линија пресјека? Да ли је дата? #6, шта значи карактеристичан поглед? Да ли се мисли на фасаду или поглед са висине око у 3Д приказу? И шта мислите под линијом погледа?

#5 позицију пресјека дефинишу аутори.
#6 под карактеристичан поглед се мисли на фасаде.

Везано за коефицијент изграђености... да ли је дозвољено да је рецимо 2? Постоји ли неки одређени распон израчунавања за ово? А проценат зелене површине да ли се рачуна као 20 посто од укупне површине терена или од укупне површине изграђеног комплекса?

Коефицијент изграђености је максимално 4,2, значи може бити мањи.
Проценат зелене површине се рачуна у односу на површину парцеле.

У вези с вашим претходним одговором ″То значи да би простор дворане требао бити конструктивно одвојен од остатка зграде због могућег преноса звука и вибрација.″ Мисли ли се тиме да дворана треба бити у одвојеној маси од остатка комплекса и функција? Или се мислило да треба бити само одвојена конструктивно?

Дворана треба бити одвојена конструктивно.

Шта се тачно подразумева под појмом ″Композициони план″?

Композициони план представља ситуациони план са основом приземља.

Да ли је потребно направити табелу са нето и бруто површинама?

Да. Табеларно приказати по задатим сегментима.

Да ли је могуће да организатори конкурса одустану од предаје редовном поштом будући да очекујем да моја земља прогласи карантену због пандемије Covid 19. Мође ли се организовати предаја само електронском поштом?

Будући да је конкурс анониман редовном поштом се предаје само коверта.

Да ли је дозвољено урадити и додатне графичке прилоге за које сматрамо да би допринели бољем сагледавању пројекта, поред оних наведених у распису?

Да.

Да ли је дозвољено предвидјети аутобуско стајалиште дуж улице Олимпијских побједника?

Не.

Видио сам link слике планског рјешења распореда објеката и саобраћајница око локације конкурса, а за који су, судећи по google мапама, у изградњи. Могу ли приказати те структуре у 3Д приказу и анимацији на основу планског рјешења?

Да.

Имам питање везано за „СВЕСКА са текстуалним и графичким прилозима / у .пдф формату димензија 42x29.7цм (А3), хоризонтално оријентисаних страница“. Размјера графичких прилога, а нарочито приземље са парцелом, би требало бити најмање 1:400 да би стало на А3, да ли је то прихватљива размјера?

Да.

У складу са нашим концептом, објекат нам је превисок, па пресјек да би стао на А3 формат мора бити у размјери 1:700, да ли је то прихватљива размјера?

Да.

Гдје се може наћи - link слике планског рјешења распореда објеката и саобраћајница око локације конкурса, а за који су, судећи по google мапама, у изградњи?

Тражени документ можете наћи на линку http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2020/02/spatial_organization.zip.

Требају ли све размјере на А3 бити једнаке?

Не. Све графичке прилоге треба свести на А3.

Да ли је потребно природно освјетљење? Или можемо просторије освијетлити вјештачком расвјетом?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора, као и начин освјетљавања.

Да ли собе за пробу требају природно освјетљење?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора, као и начин освјетљавања.

Да ли бисте могли да образложите шта представља аудио-визуелна просторија?

Аудио-визуелна просторија са библиотеком је радни простор филхармоније у којем се врши преглед аудио-визуелног материјала.

Да ли смо обавезни да цртеже поставимо унутар датих оквира или нам оквири служе као индикатор распореда цртежа? Наиме, наши рендери немају вертикалну оријентацију као назначени оквири?

Један плакат је потребно предати у резолуцији 150 PPI, у само једном графичком слоју („лејеру“) и у CMYK систему боја. Учесници су обавезни да користе припремљени  графички приказ плаката („темплате“) који се налази у конкурсној документацији са упутствима о начину његове припреме. Оквири рендера су индикатор распореда и броја приказа. Други плакат су учесници слободни да сами дизајнирају.

Шта представља корепетитор?

Преслишавалац улоге, увјежбавач оперских хорова. Особа која са умјетницима увјежбава њихове дионице, односно улоге.

Да ли мора одабрана шифра да буде одобрена приликом регистрације пре него што се пошаљу радови и где можемо да се региструјемо?

Шифру рада бирају аутори и она је уједно и шифра при регистрацији, односно downloadu приједлога. За учествовање у конкурсу нема регистрације. Сваки лист у свесци, плакати и сви графички прилози, требају бити означени са одабраном јединственом шифром од пет арапских бројева и два слова, које бира аутор.

Да ли текст у бооклет-у може да премаши 1000 речи?

Да.

Можемо ли реорганизовати изложбени плакат?

Учесници су обавезни да користе припремљени  графички приказ првог плаката („темплате“) који се налази у конкурсној документацији са упутствима о начину његове припреме. Графички приказ плаката („темплате“) је саставни дио документације која се доставља учесницима. За други плакат учесници су слободни да одаберу један или више прилога за које сматрају да најбоље презентују понуђено рјешење.

Можете ли потврдити да коверта са подацима о нашој фирми мора бити ПОСЛАНА до 21.05.2020. и да је прихватљиво да буде ПРИМЉЕНА касније?

Да.

Имам питање везано за графичке прилоге. Да ли требамо послати самo А3 свеску са текстуалним и графичким прилозима или требамо обезбиједити А3 свеску + одвојене филеове са графичким прилозима (ЈЕДАН ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ = ЈЕДАН PDF FILE)? Не могу наћи одговор на ово питање?

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а обавезни прилози су набројани у поглављу 2.3., односно обавезни су предати: СВЕСКУ са текстуалним и графичким прилозима, ДВА ПЛАКАТА ЗА ИЗЛОЖБУ, МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ, СВЕ ГРАФИЧКЕ ПРИЛОГЕ НАБРОЈАНЕ У 2.3.4. У ДЕФИНИСАНИМ РАЗМЈЕРАМА КАО ОДВОЈЕНЕ PDF ФАЈЛОВЕ.

Како могу предати свој рад, нисам га добио из пдф-а?

Учесник конкурса предаје конкурсни рад дигитално на страници конкурса  www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Све припремљене обавезне графичке прилоге је потребно претворити у pdf.

Данас сам контактирао ДХЛ и АРАМЕX експозитуре у мом граду, и рекли су ми да је немогуће да се пошаље коверта без имена пошиљаоца. Нарочито је ми немамо аеродром и користимо аеродроме других земаља, а они имају високе стандарде безбиједности, па су ми сугерисали да ставимо имена рођака умјесто имена чланова тима. Моје питање је: Шта радити у овом случају?

Осигуравање анонимности приликом слања коверте „АУТОР“ путем поште, могуће је  остварити: слањем обичном поштом без повратнице са одговарајућим бројем поштанских маркица (зависно од земље пошиљаоца); отварањем поштанског претинца за пријем повратнице; слањем путем услуге брзе поште (ДХЛ, Фед Еx,…) са напоменом за анонимно слање (коверта „АУТОР“ унутар коверте за слање, на којој нема назнаке шифре АУТОРА).
То значи да можете ставити коверту „АУТОР“ у ДХЛ коверту и послати је. У нашој пошти ће уништити ДХЛ коверту и послати нам само вашу коверту „АУТОР“. Важно је да на коверти „АУТОР“ напишете код вашег рада на полеђини. На ДХЛ коверту можете ставити било које име које желите јер га ми, као жири, нећемо видјети.

С обзиром на (Covid 19) ситуацију, границе већине земаља су затворене, тако да се штампана верзија не може испоручити у Бања Луку. Једина могућност су ДХЛ и ФедЕx, али код њих се мора открити идентитет пошиљатеља?

Осигуравање анонимности приликом слања коверте „АУТОР“ путем поште, могуће је  остварити: слањем обичном поштом без повратнице са одговарајућим бројем поштанских маркица (зависно од земље пошиљаоца); отварањем поштанског претинца за пријем повратнице; слањем путем услуге брзе поште (ДХЛ, Фед Еx,…) са напоменом за анонимно слање (коверта „АУТОР“ унутар коверте за слање, на којој нема назнаке шифре АУТОРА).
То значи да можете ставити коверту „АУТОР“ у ДХЛ коверту и послати је. У нашој пошти ће уништити ДХЛ коверту и послати нам само вашу коверту „АУТОР“. Важно је да на коверти „АУТОР“ напишете код вашег рада на полеђини. На ДХЛ коверту можете ставити било које име које желите јер га ми, као жири, нећемо видјети.

Значи ли то да требамо написати нашу шифру на полеђини коверте?

Шифра мора бити написана на коверти „АУТОР“ која се налази унутар DHL коверте.

Прикупљате ли пошиљке с поште у пошти или се достављају на вашу адресу. Како можете потврдити пријем коверте?

Пријем коверте се потврђује у пошти уколико је пошиљка послана са повратницом.

Како можемо послати наш рад, са којом шифром?

Са јединственом шифром од пет арапских бројева и два слова, које бира аутор. Истом оном којом је обиљежио приједлог.

Шта сте мислили под прилогом 3D приказ шеме саобраћаја? Пошто је наведена размјера? Је ли у питању 2 или 3D приказ? Са или без размјере?

3D приказ саобраћаја пордазумјева приказ кретања унутрашњих (запослених) и вањских корисника унутар објекта, као и кретања пјешачког и колског саобраћаја око објекта. Исто је потребно приказати у траженој размјери.

Да ли се графички прилози под 2.3.4 морају свести на одређени формат или формат листа за те прилоге није битан?

Величина формата графичког прилога није битна. Обавезна је размјера.

На приказу template-a за плакат која је разлика између шифре и мјеста за ознаку? Шифру бирамо сами, али шта је табела?

Табела је дата као одвојен графички прилог – фолдер 5_ TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA и она се попуњена доставља у коверти „АУТОР“. Учесници не смију овај простор ни на који начин попуњавати на плакату, како се не би нарушио принцип анонимности.

Нашао сам само један wорд документ да попуним, шта сте мислили под САРАДНИЦИ, ми нисмо компанија већ хонорарни архитекти, и шта сте мислили под ријеч награда?

У табели се попуњавају само подаци о аутору. Ако нисте имали сараднике поље остављате празно, као и поље награда будући да ће исто попунити организатор након доношења одлуке жирија о наградама.

У садржају коверте сте написали ову реченицу: Изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о начину расподјеле награде у процентима, са подацима и инструкцијама за уплату за сва наведена лица, можете ли објаснити шта сте мислили под инструкције за уплату?

Инструкције за уплату подразумјевају број банковног рачуна на који ће се извршити уплата  награде уколико је приједлог награђен.

Немогуће је послати коверту путем курирске службе будући да не раде током ванредне ситуације. Моли вас омогућите други начин за пријем исте.

Поштанске службе функционишу током ванредне ситуације у свим земљама.

Да ли постоји могућност за објављивање шифри пристиглих коверти на сајту, како би били сигурни да је коверат стигао?

Да.

Поштовани, у распису конкурса сте навели како право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност. Значи ли то да студенти архитектуре могу судјеловати на конкурсу без овлаштеног архитекта?

Да.

Ми који смо послали коверат са подацима обичном поштом без повратнице, да ли можемо некако да сазнамо да ли је тај коверат примљен?

Шифре пристиглих коверти ће бити објављене на siteu конкурса.

Да ли се графички прилози нумеришу редослиједом како су записани у конкурсној документацији и да ли се нумеришу сви прилози (укључујући и плакате)? Да ли код плаката постоји посебна нумерација или се наставља са прилога нумерисаних прије плаката?

Плакати немају нумерацију, а остали прилози се нумеришу редослиједом како су записани у конкурсној документацији.

Који систем боја се примјењује на малом плакату за изложбу?

CMYK.

Да ли је максимална величина документације дефинисана прије или послије компресовања?

Након компресовања.

Везано за награду, може ли добитник награде примити новац путем Western union или ОМТ, а не путем банке?

Исплата награда може бити само путем банке.

Да ли приказ приједлога (екстеријер и интеријер) требају бити у jpg или pdf формату?

Учесницима се оставља на избор формат у којем ће приказати приједлог (и јпг и пдф су дозвољени).

Шта је композициони план?

Композициони план представља ситуациони план са основом приземља.

У Распису конкурса стоји да сва документација треба бити означена шифром величине фонта 12pt Arial. Међутим простор одређен за шифру на темплате-у постера је много већа од тога. Да ли шифра на плакату треба бити већа?

Шифра на плакатима може бити већег фонта.

Датум предаје коверте са подацима АУТОР-а је 21. мај, зар не? То значи да не би требало да је шаљем послије 21. маја без обзира да ли ће стићи у року од 3 дана или једне седмице?

То значи да је 21.мај задњи дан за слање коверте без обзира кад ће бити испоручена.

Данас сам послао коверту путем DHL и рекли су да ће стићи 26. маја, да ли је то ОК?

Да.

Могу ли графички прилози да буду jpg фајлови. Pdf документацију са прилозима + прилози сведени на А3 је тешко укомбиновати на 30МB?

Тражени графички прилози 2.3.4. морају бити у pdf облику, док остали могу бити у jpg.

Да ли је образложење од 1000 ријечи наведено у свесци са текстуалним прилозима посебан текст са 1000 ријечи или укупна образложења расподијељена по фајловима?

Посебан текст са 1000 ријечи.

Да ли је достављање штампаног примјерка услов? Због Covid-19 нема доступних услуга штампања, а наша национална поштарска служба је ограничена?

Штампано се доставља само документација у коверти „АУТОР“.

Молимо Вас да нам помогнете око нејасноће по питању ″темплатеа″. Слична питања су постављена, али нам и даље није јасно да ли три празна простора (три простора која се не налазе у оквирима који су задани темплате-ом) се смију користити као простори за дијаграме или слично? Да ли желите да никако не прелазимо линију оквира заданих у темплатеу код првог плаката? Можда не би требали излазити из оквира јер Вам је циљ да сваки плакат буде исти? У случају да смијемо прелазити линије оквира и да су линије оквира ″само орјентација позиција илустрација″ да ли 3D приказ смије бити проширен испод оквира шифре?

Темплате првог плаката је дефинисан да би сви плакати били исто организовани, те је пожељно да се аутори максимално придржавају дефинисаног распореда. Три простора су намјењена за 3D моделе. Други плакат аутори могу организовати по слободној вољи.

Молим Вас да нам кажете да ли имате можда дефинисану величину слова шифре? На темплатеу сте оставили оквир који је широк 15цм. Да ли бисмо текст требали повећати од ивице до ивице оквира?

Шифра на плакатима може бити већег фонта.

Молим Вас да нам објасните како ћемо знати да се наш пројекат успјешно уплоадовао на ваш сервер? Рекли сте да ћете ставити код пројекта који је послан у секцији ″пристигли радови″ на вашој wеб страници. Нас занима да ли, након што видимо нпр. наш код објављен, можемо бити сигурни да сте наш .ZIP file примили, успјешно отворили, те да су сви фајлови унутра исправни и функционални?

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу на site-u са шифрама “Пристигли радови“, a уколико је „оштећен“ наведен је на истом site-u у дијелу „Оштећени радови (покушајте поново)“ .

Нигдје се не наводе контакт подаци о аутору, како ћете контактирати добитнике награда?

Контакт подаци се достављају у коверти „АУТОР“.

Ако се рад пошаље у четвртак у 14:55h, значи ли то да ће већ у 15х бити ажурирано и видљив на страници или се мора чекати до 22 после 15h да се види?

Посљедњи дан ажурират ће се пристигли радови свака 2 сата.

Не могу послати file .rar од 28MB?

Мора бити у zip формату.

Може ли се коверат предати у БЛ у општини директно да се не шаље поштом?

Да.

Шта ако смо коверту послали прије мјесец дана, око 15. априла, али не видимо да је примљена? Треба ли је поново послати прије 21. маја, или тек у случају да освојимо неко мјесто? Да ли издвајате неке коверте?

Све пристигле коверте су објављене, уколико није наведена пошаљите поново.

Уколико неко нема рачун у банци како може примити награду?

Награда се може исплатити искључиво на рачун у банци.

Може ли свеска са описима бити jpg? У ком формату се предаје текстуално објашњење, као pdf, doc, jpg?

Свеска може бити у .jpg, а формат текстуалног описа бира учесник.

За предају, СВЕСКА укључује све графичке прилоге (погл.2.3.4.). Али у опису се наводи обавеза да се пошаљу сви графички прилози као додатне засебне прилоге. Је ли то тачно? Морамо ли два пута предати графичке прилоге? (одвојено и укључено у свеску)?

Графички прилози набројани у поглављу 2.3.4. се достављају одвојено у дефинисаним размјерама, а умањени на А3 формат у СВЕСЦИ.

Што мислите под напоменом 2.3.4. графичким прилозима - ″Графички прилози достављају се као филеови, а не као изложбени плакати″? Можемо ли комбиновати графичке прилоге у један PDF?

Графички прилози набројани у поглављу 2.3.4. се достављају одвојено у дефинисаним размјерама.

Да ли је дозвољено посалти анимацију и плакате заједно као један фајл?

Да.

Могу ли послати компресоване прилоге у облику .7z то је компресован прилог који софтвер назива 7zip?

Не, мора бити .zip.

Послао сам приједлог под шифром 16709HH. У компресованом фолдеру зип с одвојеним фолдерима сам назвао Прилог за свеску и графику с погрешним називом шифре за филеове. Оба назива филеова требају бити 16709HH. У оба фолдера сам ставио исправну шифру у PDF, али само назив фолдера није у реду. Да ли је име фолдера важно? Послао сам с исправном шифром за zip фолдер. То су само два фолдера с погрешном шифром у називу фолдера. Требам ли поновно учитати?

Није потребно поново учитавати, битно је да .zip има тачан назив шифре.

Предао сам анимацију, али друге филеове нисам будући да се појавила грешка. Шта да радим?

Покушајте поново након што прочитате шта је грешка.

У којој размери треба да буду основе на изложбеном плакату?

Размјеру одређује учесник у зависности од расположивог простора.

Треба ли послати одштампан рад прије 21. маја 2020?

Не, само коверта „АУТОР“.

Ми смо из Шпаније и покушавамо послати коверту путем поште (редовна пошта, DHK и Fed ex) али сви су нам рекли да је поштански саобраћај у Босни обустављен и да је немогуће испоручити пошту. Да ли имате неки други начин за слање коверата? Да ли сте се чули са другим тимовима који имају сличан проблем?

Поштански саобраћај у Босни и Херцеговини ради цијело вријеме. Коверте се испоручују сваки дан, као што се види на сajту.

DHL не прима коверту уколико се не наведе име на коверти. Шта да радим у том случају?

Ставите коверту „АУТОР“ у DHL коверту будући да се иста баца на пријему.

Да ли се именују прилози на платаку 1 (задати темплејт)?

Не.

Због тренутне ситуације у БиХ везано за Corona вирус моја држава, Иран, не шаље пошту. Да ли жири провјерава слање коверте?

Жири отвара коверте након одлуке о додјели награда.

Aко видимо нашу шифру у пристиглим радовима, да ли то значи да је тај рад прегледан да ли садржи све неопходне прилоге и да ли има неправилности које га могу дисквалификовати

Испуњеност услова дефинисаних конкурсом утврђује жири након отварања радова.

Молим вас, да ли је могуће послати коверту сљедеће седмице. Ми ћемо највјероватније уплоад направити вечерас, а тад већ нећемо бити у могућности послати коверту. Хвала пуно на одговору.

Рок за слање коверте је 21.05.2020.

Да ли је проблем ако нам фонт шифре није ″Ариал″ него ″Футура″?

Начин означавања је дефинисан у поглављу 3.2. Расписа конкурса.

Заборавио сам да нумеришем странице у свесци, а већ сам послао рад. Да ли морам то да преправим па да пошаљем опет?

Не.

Имамо питање, предали смо сву документацију успјешно и видимо нашу шифру, али приликом јучерашњег слања коверте смо заборавили написати шифру на полеђини коверте и само смо написали „аутор“. Данас је све затворено у нашој земљи. Коверту смо ставили у пошиљу, али неће бити послана до сутра. Предпостављамо да то није проблем. Молим Вас потврдите?

Није проблем.

Кад је крајњи рок за слање коверте? У нашој земљи због corona вируса се не шаље пошта.

Крајњи рок је 21.05.2020.

Имамо неких проблема у Ирану везано за услове слања међународне поште и већ смо послали коверту али неће бити испоручена до сљедеће седмице, да ли је то ок?

Да.

Због corona вируса и санкција TNT и DHL у Ирану не могу послати пошту, можемо ли послати сада?

Да.

Послали смо коверту како је објашњено али нисмо написали шифру на полеђини коверте. Данас пошта не ради због празника...можемо ли сутра послати коверту на исправан начин?

Није неопходно.