Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac

Home / Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac

MEĐUNARODNI OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA MOSTA U NASELJU DOLAC U BANJOJ LUCI (JN br. 03-404-313/19)

U želji da se dobije odgovarajuće arhitektonsko rješenje mosta preko rijeke Vrbas na poziciji od posebnog kulturno-istorijskog i ambijentalnog značaja za Banju Luku (označenog kao „naselje Dolac“), kao i da se dobiju kvalitetni koncepti i idejna rješenja za uređenje i aktiviranje urbane zone u neposrednom okruženju mosta, Grad Banja Luka raspisuje MEĐUNARODNI, OPŠTI, JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA MOSTA U NASELJU DOLAC U GRADU BANJOJ LUCI.

Kao i svaka rijeka i Vrbas razdvaja i spaja; kao i svaka rijeka ima dva lica – ono darežljivo i prijatno, od kojeg ljudske zajednice i bez ulaganja u rijeku imaju koristi i ono zastrašujuće kada se njena sila okrene protiv te iste zajednice. Oba lica se odražavaju na čovjekovu potrebu da je pređe, da u svom bitisanju sa rijekom, spoji, sebi na korist, njene obale …  da uspostavi jedan od osnovnih vidova svog odnosa sa rijekom – prelazak.

Most je presjek tog odnosa …

Most na rijeci Vrbas u naselju Dolac, u neposrednoj blizini banjalučke tvrđave – Kastel, dogradiće vedutu najužeg gradskog centra. Poznati prizor pomenute tvrđave, prisustvom mosta postaće još poznatiji … od zvezde vedute, postaće, silom svog značaja i značenja – superzvezda – veduta za budućnost.

Izložba pristiglih radova

Pitanja i odgovori

U dokumentu Raspis konkursa, poglavlje 4, navedeno je da su krajnji rokovi i za poštansku i digitalnu prijavu 30. septembra 2019. godine do 23:59 sati (GMT +1). Da li je moguće da prihvatite obe prijave do određenog vremena (23:59)? Možete li potvrditi rokove poštanskih i digitalnih prijava? Zbunjeni smo jer nije uobičajeno da se poštanske prijave prihvataju u kasne sate. Željeli bismo biti sigurni da li je 30. septembra 2019. godine do 23.59 sati (GMT +1) u vašem radnom vremenu za prihvatanje poštanskih prijava.

Rokovi za prihvatanje prijava su definisani kao krajnji za slanje, a ne prijem. Svi radovi poslani nakon definisanog roka neće biti prihvaćeni.
U digitalnom obliku predaje se dokumentacija definisana u poglavlju 2.3. foldera Raspis konkursa putem linka www.banjaluka.rs.ba/konkurs-most-dolac  (en.banjaluka.rs.ba/ bridge-design-competition-banjaluka2024), dok se poštom dostavlja samo dokumentacija definisana u poglavlju 3. :

 • Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži:
  • Korištenu izabranu šifru od pet arapskih brojeva i dva slova;
  • Ime/imena autora;
  • Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora);
  • Izjavu autora/lica ovlašćenog za zastupanje o ispunjavanju konkursnih uslova navedenih u poglavlju 4.) Svojim potpisom potvrđuju autorstvo konkursnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog, da prema uslovima konkursa imaju pravo sudjelovanja.
  • Elektronsku adresu za dostavljanje odluke komisije;
  • Kontakt telefon;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodjele nagrade u procentima, sa podacima za uplatu za sva navedena lica;
 • Odštampan plakat za izložbu sveden na dimenziju 29,7×21 cm, horizontalno orjentisan
 • Popunjena tablica sa podacima autora, koja će biti istaknuta na plakatu na javnoj izložbi, ukoliko se autori izjasne da im se rad objavi pod njihovim imenima. Tablica se mora izraditi u zadanim dimenzijama, a obrazac se nalazi u konkursnoj dokumentaciji.

U raspisu konkursa nigde nije naznačen format za grafičke priloge. U tekstu stoji samo razmera tih priloga. Takođe nije definisana ni rezolucija tih grafičkih priloga, pa pretpostavljam da ona ne može biti velika da bi sve moglo stati u jedan zip od 30MB. Pretpostavljam i da se očekuje da u tim grafičkim prilozima obuhvat crteža bude veći nego što je na plakatu, gde u templejtu ram za razmeru 1 na 1000 ne obuhvata tvrđavu koja je za taj prilog ključna, dok ram za osnovu mosta u 1 na 500 ide previše u dužinu umesto u širinu, kao da prilikom koncipiranja templejta nije računato da most ne ide pravo, već je u krivini. U plakatu će se pojaviti isečeni segmenti grafičkih priloga, pa bih predložio reviziju templejta u skladu sa urb-teh uslovima, ili da postane neobavezujući, da učesnici mogu da prilagode ramove priloga svojim rešenjima.

Budući da se dokumentacija definisana u poglavlju 2.3. foldera Raspis konkursa predaje u digitalnom obliku, nije definisan format grafičkih priloga. Autorima se ostavlja sloboda da tražene priloge organizuju i dimenzionišu na način koji smatraju prikladnim za prezentaciju članovima komisije. Jedini grafički prilog koji je determinisan je PLAKAT ZA IZLOŽBU dimenzija 100/70 cm.

U dokumentu RASPIS KONKURSA, u poglavlju 3.2., nije razjašnjeno da li će rezultati konkursnih prijedloga biti objavljeni anonimno ili pod imenom autora. Možete li dati više informacija o tome?

u poglavlju 9. stoji:
Svi pristigli radovi mogu biti korišteni u svrhu publikovanja i promovisanja rezultata konkursa uz navođenje imena autora, a ukoliko autori nisu saglasni da im se objavi ime rad će biti obilježen autorskom šifrom.

Da li grafički prilozi koji se šalju moraju biti u pdf u traženoj razmeri, ili samo reducirani na a3? U traženim razmerama su fajlovi u pdf veći, čak i sa 150 dpi i zipovani folder će lako preći 30 MB koliko je zahtevano. Takođe ni format tih priloga nije definisan, kao ni to da li se mogu grupisati na listovima... Fajl animacije takođe zauzima dosta prostora čak i u najlošijem kvalitetu, posebno zato što traje ceo minut.

Grafički prilozi definisani u poglavlju 2.3.4. moraju biti u traženoj razmjeri, a reduciraju na A3 format u okviru  SVESKE sa tekstualnim i grafičkim prilozima.

U pošti kažu da na kovertama za inostranstvo moraju biti podaci o pošiljaocu. Kako da vam pošaljem kovertu poštom, a da ne budem diskvalifikovan? Molio bih da odgovorite u što kraćem roku, jer je ovo problem svih koji šalju kovertu izvan BIH??!!! Da li je konkurs stvarno međunarodni, ili samo za BIH?

Postoje nekoliko mogućnosti osiguravanja anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, kao npr.:

 • običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca);
 • otvaranjem poštanskog pretinca za prijem povratnice;
 • putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex,…) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje na kojoj nema naznake šifre AUTORA).

Da li je moguće dobiti podužni profil saobraćajnice, kao i definisanu donju ivicu konstrukcije mosta u odnosu na reku Vrbas? Potrebno je zbog pozicionirnja mosta kao i rasporeda mesta oslanjanja.

Unutar foldera „2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA“ konkurentima je dat na raspolaganje Konkursni zadatak, u kojem je na strani 19. definisan zadatak konkursa, dok je na strani 24. istog teksta, definisana kota najnižeg elementa objekta.

Unutar foldera „3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD“ konkurentima su data prostorna ograničenja, odnosno obavezujuće visinske kote na ukrštanju ulica Đure Daničića i carice Milice sa pristupnim saobraćajnicama na most. Definisanje konačnog podužnog profila i konstruktivnog rješenja mosta je zadatak konkursa uz poštovanje navedenih visinskih kota.

Gdje se može preuzeti tenderska dokumentacija na engleskom jeziku ili latinici?

Tenderska dokumentacija na engleskom jeziku može se preuzeti na linku: en.banjaluka.rs.ba/bridge-design-competition-banjaluka2024

U dokumentu RASPIS KONKURSA, u poglavlju 2.3.4. Grafički prilozi navedeno je da sadržaj tražene konkursne dokumentacije uključuje šest 3D prikaza (9.1. – 9.6.) i 3D animacija. Međutim, u grafičkom prikazu plakata („template“) definisan je prostor samo za četiri 3D prikaza (9.1.-9.4.). Šta to znači – da li su posljednja dva izborna, ili? Takođe, da li je postojanje 3D animacije eliminatorno, ili je moguće kasnije dostaviti u slučaju dodjele prve nagrade?

Kako je navedeno u poglavlju 2.3. SADRŽAJ ZAHTJEVANIH KONKURSNIH PODLOGA I DOKUMENTACIJE svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sljedeću dokumentaciju: svesku sa tekstualnim i grafičkim prilozima, plakat za izložbu, mali plakat za digitalnu izložbu, sve grafičke priloge (1.- 10.) i 3D animaciju.
U grafičkom prikazu plakata („template“) je ostavljena mogućnost izbora učesnicima da odaberu četiri 3D prikaza od šest obaveznih za koje smatraju da najbolje ilustruju rješenje.

Zanima me možete li razmotriti izmjenu zahtjeva za dostavljanje 3D animacije (na primjer, čineći je opcionom ili obaveznom samo za prvonagrađeno rješenje). Pitam, jer za ovaj jedan element (ako se radi pravilno) zahtjeva više vremena od postupka projektovanja + pripreme za sve ostale crteže i prikaze zajedno. Animacija u trajanju od 30 do 60 sekundi zahtijeva izradu 720-1800 pojedinačnih slika, a ukoliko se naruči cijena može lako preći 5-10.000 eura. Zbog toga se bojim da bi ovaj zahtjev mogao obeshrabriti mnoge potencijalne učesnike.

Kako je navedeno u poglavlju 2.3. SADRŽAJ ZAHTJEVANIH KONKURSNIH PODLOGA I DOKUMENTACIJE svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave i 3D animaciju.

Koja je dužina mosta?

Kako je navedeno u PROGRAMU I USLOVIMA KONKURSA (folder 2), str.19.:
„Zadatak konkursa je urbanističko i arhitektonsko koncipiranje i oblikovanje mosta na ušću Crkvene u Vrbas, te istraživanje mogućnosti razvoja podmostovlja i neposrednog okruženja. Koncipiranje podrazumijeva postavku osnovne geometrije mosta, broj raspona i konstruktivni sistem.“
Dužina mosta zavistit će od odabranog koncepta mosta.

Može li most da ide ravno iz nekih razloga?

Pozicija mosta je definisana URBANISTIČKO-TEHNIČKIM USLOVIMA – folder 3.3. konkursne dokumentacije.

Na koji način će se moći obratiti sa pitanjem posle 07.08.2019. ukoliko se pojave tehničke smetnje ili nešto nepredviđeno, jer i rok je kratak za izradu idejnog rešenja i mislim da bi trebalo omugućiti, tj. produžiti rok za pitanja?

Rok za postavljanje pitanja je definisan Raspisom konkursa.

Kako možemo dobiti jedinstveni kod (5 cifara i 2 slova)? Da li ga učesnik sam bira (kodira)?

Jedinstveni kod koji se sastoji od pet arapskih brojeva i dva slova bira autor.

Da li je moguće da jedan učesnik dostavi više od jednog prijedloga?

Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rješenja. (strana 7., Raspis konkursa)

Da li je predviđena novčana nagrada?

Nagrade su definisane u poglavlju 6. (strana 10., Raspis konkursa)

Potrebe za pitanjima će biti posle 07.08.2019. god. pogotovo kad se bude slao rad, sad imam pitanje za grafički prikaz template jel učesnik svoja koja smatra četri 3d prikaza unosi u grafički prikaz u pogled 9,1 - pogled 9,2- pogled 9,3 i pogled 9,4 a gdje se unosi ostali šest obavezujući prikaza je se to unosu u osnova mosta 1:500, podužni presjek 1: 1500, šifra, tekstualni opis do 1000 karaktera šta se unosi u polje situacija 1:1000 i šta se unosi u mjesto za tabelu i da za ovakve tehničke probleme i nejasnoće oko slanja rada i tehnički problema sa popunjavanjem omogućite pitanja do kraja konkursa.

Sastavni dio konkursne dokumentacije čini Raspis konkursa u okviru kojeg su definisani sadržaj zahtjevanih konkursnih podloga i dokumentacije, kao i rokovi.

Da li je moguće znati koji je prosječni nivo vode u odnosu na desnu i/ili lijevu obalu? Štaviše: da li trebate da garantujete da rijeka bude plovna – tj. da li vam je potrebna određena vertikalna udaljenost između riječne vode i mosta da biste dozvolili da čamac plovi kroz reku? Ako da, da li biste mogli da pojasnite ovu mjeru? Hvala!

Rok za postavljanje pitanja definisan je Raspisom konkursa (bio je do 07.08.2019.)
Unutar foldera „2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA“ konkurentima je dat na raspolaganje Konkursni zadatak gdje se mogu naći kote najnižeg elementa objekta. Napomena: na zvaničnoj internet stranici konkursa u “Pitanja i odgovori“ nalaze se odgovori na slična pitanja.

U kojem formatu treba da pošaljemo grafičke priloge? U raspisu konkursa imamo razmjeru svake stavke, imamo format za reduciranje (a3 format) i format i raspored postera, ali nijedne upute za veličinu ili format grafičkih priloga. Hvala

Rok za postavljanje pitanja definisan je Raspisom konkursa (bio je do 07.08.2019.)
Format grafičkih priloga definisan je takođe u raspisu konkursa u poglavlju 3.“Način označavanja i predaje konkursnog rada“.

OBAVJEŠTENJE

Zbog većeg broja pitanja pristiglih nakon  raspisom definisanog roka za postavljanje pitanja,  u vezi sa propisanim dimenzijama plakata za izložbu,  Konkursna komisija odlučila je da ovim putem, u cilju pojašnjenjenja obavijesti sve učesnike konkursa sljedeće:
Format plakata za izložbu  je  100/70 u skladu sa prilogom br.4. Grafički prikaz plakata („template“)