Kонкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења централне пјешачке зоне у Бањој Луци

Home / Kонкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења централне пјешачке зоне у Бањој Луци

МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ.

У жељи да се добије одговарајуће рјешење централне пјешачке зоне, Град Бања Лука расписује МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ.

Циљ конкурса је да се кроз валоризацију више пристиглих идејних рјешења изнађе најквалитетније рјешење централне пјешачке зоне у Бањалуци које ће постати могући основ за израду планске документације овог подручја.

Ужи центар града а у чијем језгру се налази и сам предмет конкурса – будућа централна пјешачка зона, јесте простор великих потенцијала; артикулацијом њене партерне површине и изградњом нових објекта, успоставила би се нова градска оса која би била управна на постојећи пјешачки правац који се протеже од трга Крајине до Народног позоришта РС. На тај начин би се наставила изградња/ревитализација градског језгра у духу његове постојеће матрице. Такав поступак делује вишеструко и то: уводи нови садржај у центар града, дограђује површине намењене пешацима, повећава зелене зоне ужег центра, наговештава будуће трасе развоја, приводи одговарајућој намени неке, тренутно, запуштене локације и све то на начин оптималног односа према присутном урбанистичком и архитектонском наслеђу.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ:

Конкурсна комисија за израду урбанистичко-архитектонског рјешења централне пјешачке зоне обавјештава учеснике сљедеће:

  • да образложење рјешења, као допуна графичким прилозима, дефинисано Расписом конкурса подразумјева да исто може да има до 1000 карактера или до 1000 ријечи;
  • да анимација дефинисана у тачки 2.3.5. Расписа конкурса може чинити одвојен .zip file и исти предати дигитално на начин „odabrana_sifra_ANIMACIJA“;
  • да је формат плаката за изложбу  100/70 у складу са прилогом бр.4. Графички приказ плаката („template“).

Изложба пристиглих радова

Питања и одговори

Тко може судјеловати у натјечају?

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност.

Можете ли нам рећи шта се гради између улица Васе Пелагића, Српске и Бана др Тодора Лазаревића? 2. Да ли постоје 3Д рендери или планови и изгледи тог будућег комплекса?

  1. Намјена објеката између улица Васе Пелагића, Српске и Бана др Тодора Лазаревића дефинисана је у графичком прилогу 3_3_1_PLAN_PROSTORNE_ORGANIZACIJE конкурсне документације.
  2. Изглед објеката између улица Васе Пелагића, Српске и Бана др Тодора Лазаревића требају предложити учесници кроз дефинисање амбијента 5.

Амбијент 1 Да ли је могуће обезбиједити јавну подземну гаражу?

Конкурентима се оставља могућност да размотре постављање подземних гаража у овом простору умјесто надземних, као и да изврше другачију дистрибуцију садржаја поштујући прописани однос слободних и изграђених површина у омјеру 60%-40%. (страна 16., Програм и услови конкурса)

Амбијент 2 Да ли је могуће предвидјети подземни коловоз између улице Петра 1 Карађорђевића и палате Бански двор (испред храма Христа Спаситеља) уз задржавање пјешачких површина на нивоу улице?

Урбанистичко-техничким условима (карта 3.3.1) је планирана подземна пјешачка веза између Амбијената 2 и 3. Улаз/излаз у подходник је планиран у југозападном углу дворишта храма Христа Спаситеља, односно уз улицу краља Петра 1. Карађорђевића. Планирана веза је пјешачка, а не колско-пјешачка.

Амбијент 4 Очекује ли се потпуно уклањање свих постојећих зграда?

Да.

Амбијент 5 Постоје ли зграде које треба задржавати у том подручју? (Хотел и урушена зграда)?

Урбанистичко-техничким условима (фолдер 3.3) дефинисану су објекти који су Културно-историјско и природно насљеђе (карта 3.3.5.) и који су обавезни за задржавање.

Амбијент 5 Да ли би нове зграде укључене у план морале строго поштовати планирано поравнање у односу на улицу?

Урбанистичко-техничким условима (фолдер 3.3) дефинисане су грађевинске линије као најистуренији дијелови објекта. Ауторима се оставља слобода да унутар тих линија дефинишу позицију објекта.

Објашњење приједлога до 1000 знакова у свесци може садржавати скице студија као додатак графичким прилозима. Молим вас да боље опишете?

Садржај СВЕСКЕ са текстуалним и графичким прилозима дефинисан је у поглављу 2.3.1. Расписа конкурса. Аутор може структуирати и припремити објашњење на начин који ће образложити рјешење које нуди, уз поштовање обавезе достављања свих графичких прилога дефинисаних у поглављу 2.3.4., сведених на А3 формат.

Амбијент 5. Жао ми је не разумијем колико етажа пословања је предвиђено у подцјелини 1, а колико у подцјелини 2?

У подцјелини су све етаже намјењене пословању, а у подцјелини 2 је обавезно приземље за пословање, док остале етаже могу бити пословне или стамбене, а више етаже су намјијењене становању.

Амбијент 5. На зградама постоје скраћенице, претпостављам да се ради о броју спратова, хтио бих да знам шта значе скраћеница да бих разумио број етажа, и могућих мансарди? У конкурсу је описано: „У I подцјелини спратност пословних објеката се креће од По+П+4 до По+П+5+Пе, према Српској улици и улици Бана др. Т. Лазаревића. У II подцјелини спратност пословностамбених објеката је ­3По+П+5+Пе?

Скраћенице означавају назив етажа, а значе По – подрум, П – приземље, Пе – повучена етажа, док број означава број етажа (-3По – 3 етаже под земљом, 4 и 5 – 4 и 5 етажа изнад етаже приземља).

Амбијент 5. Шта значи да конкурсно рјешење треба обезбиједити концепт гараже нових зграда са излазима у оквиру пјешачких отворa на споредне улице до централног потеза описаног у Програму?

У оквиру Амбијента 5. планирана је подземна паркинг гаража са 3 подрумске етаже као дио рјешења потреба паркирања амбијента 4 и 5. За преостале планиране објекте и садржаје у оквиру амбијента 4 и 5 потребно је понудити рјешење паркирања у подрумским етажама, па самим тим и ријешити позиције приступа из улица Српска и бана др. Т. Лазаревића. наведени приступи могу имати и улогу пјешачких прилаза централном пјешачком потезу.

Информацијa / индикација и величина датотеке у видео формату. 2. Потребнo појашњење у вези са захтјевом Поглед 5.3

  1. Укупна величина конкурсног рада (сви прилози прописани у поглављу 2.3. Расписа конкурса) не смије бити већа од 30
  2. „Галерија“ је стари назив за објекат Музеја.

У фолдеру 3_3_1 (ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ) шта је значење По, П + 5 + Пе изнад зграда? Да ли је могуће срушити зграде (слике н. 22, 23, фолдер 3_2) назначенe у фолдеру 3_3_5_КУЛТУРНО_ИСТОРИЈСКО_ПРИРОДНО_НЕСЉЕЂЕ као зграде архитектонске и амбијенталне вредности?

Ознака По+П+5+Пе изнад зграда значи планирану спратност објекта (вертикални габарит објекта) односно Подрум +Приземље+ пет етажа +Повучена етажа). Зграде назначенe у фолдеру 3_3_5_КУЛТУРНО_ИСТОРИЈСКО_ПРИРОДНО_НЕСЉЕЂЕ као зграде архитектонске и амбијенталне вредности(слике н. 22, 23, фолдер 3_2) није могуће у потпуности уклонити (могуће је само уклањање дијела објекта). Остављена је могућност њихове реконструкције уз обавезно задржавање фронталних фасада и њихово инкорпорирање у предложена рјешења нових објеката.

Да ли постоји приступ 3Д моделима постојећих објеката?

Да . Налази се у фолдеру 3_2_GEODETSKA_PODLOGA_SA_SNIMKOM_FASADA конкурсне документације.

Да ли бисте могли детаљније објаснити шта подразумева 3D анимација? Да ли односи на ′′шетање′′ кроз амбијенте или долазе у обзир и GIF-ови и други формати?

3D анимација подразумијева “шетање“ кроз амбијенте, а формат израде анимације није дефинисан расписом конкурса (по избору аутора) , дефинисано је само временско трајање анимације (до 1 минут).