Kabinet gradonačelnika

Home / Gradska uprava / Organizacione jedinice / Kabinet gradonačelnika

Osnovni podaci

Šef: Milan Grubor

Adresa: Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

Broj telefona: 051/244-400, 244-402

Broj faksa: 051/212-526

E-mail: kabinet.gradonacelnika@banjaluka.rs.ba

Nadležnosti

U Kabinetu gradonačelnika, obavlja se koordinacija rada i saradnja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama – u okviru ovlašćenja, te koordinacija rada sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, Skupštinom Grada i radnim tijelima. U Kabinetu se obavljaju i sljedeći poslovi:

 • prijem stranaka kod Gradonačelnika, i preduzimanje odgovarajućih radnji;
 • priprema i organizacija radnih sastanaka – za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika;
 • obavljanje poslova protokola u vezi sa zvaničnim sastancima i prijemima kod Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika;
 • sazivanje, pripremanje i održavanje komisija, savjeta i drugih sastanaka Gradonačelnika;
 • savjetnički poslovi za oblast pravnih poslova;
 • savjetnički poslovi za oblast ekonomskih pitanja;
 • savjetnički poslovi za oblast urbanizma i pejzažne arhitekture;
 • sekretarski i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika;
 • poslovi protokolisanja i arhive Gradonačelnika;
 • poslovi uspostavljanja komunikacije sa sredstvima informisanja, i organizovanje medijskih kampanja i akcija i javnih nastupa Gradonačelnika;
 • kreiranje i sprovođenje promotivnih akcija i ostalih oblika komunikacije – koji objašnjavaju i promovišu rad Gradske uprave Grada, Skupštine Grada i ostale poslove vezane za odnose s javnošću;
 • poslovi organizovanja, opremanja, obuke i osposobljavanja svih struktura civilne zaštite grada;
 • praćenje stanja priprema i organizovanosti civilne zaštite u gradu, te organizovanje i provođenje mjera zaštite i spasavanja stanovništva, i materijalnih dobara i ostali poslovi iz oblasti civilne zaštite;
 • poslovi iz oblasti razvoja lokalne samouprave, radnih odnosa i upravljanja kadrovima;
 • provođenje postupka i procedure za prijem i prestanak rada u Gradskoj upravi Grada, u skladu sa Zakonom, i izrada pojedinačnih akata u vezi s tim;
 • izrada normativnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa – koje donosi Gradonačelnik;
 • izrada opštih internih akata iz oblasti funkcionisanja Gradske uprave Grada Banja Luka;
 • poslovi zastupanja Grada u postupcima u kojima Grad ne zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske;
 • poslovi u postupku zaštite prava i interesa Grada, priprema i davanje izjašnjenja i mišljenja u vezi sa navedenim poslovima i neposredna saradnja sa Pravobranilaštvom Republike Srpske;
 • obavljanje upravno-pravnih poslova iz imovinsko-pravnih odnosa i zaštite imovine i imovinskih interesa grada iz nadležnosti grada;
 • poslovi pripreme drugostepenih rješenja iz nadležnosti Gradonačelnika i ostali poslovi iz oblasti pravnih pitanja;
 • poslovi javnih nabavki iz nadležnosti Gradske uprave;
 • poslovi interne revizije;
 • administrativno-tehnički poslovi za potrebe Kabineta gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i Gradonačelnika.