Надлежности градоначелника

 • предлаже Статут Града,
 • предлаже одлуке Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима која се тичу Града, његових права и обавеза,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,
 • доноси одлуку о оснивању Градске управе,
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,
 • доноси план цивилне заштите Градске управе,
 • реализује сарадњу Градске управе са општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине Града и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град,
 • подноси извјештај Скупштину о свом раду, и о раду градске управе,
 • покреће иницијативу за обустављање од извршења прописа Скупштине Града, општег или појединачног акта, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закљчује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине Града,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини Града,
 • доноси одлуку о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом,
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града.