Prijava korupcije

Home / Građani / Prijava korupcije

Plan integriteta je interni antikorupcioni dokument koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode i kojim se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za različite oblike koruptivnog ponašanja i nepravilnosti u radu. Plan integriteta predstavlja rezultat samoprocjene podložnosti institucije na koruptivno djelovanje i nepravilnosti.

Strateški okvir plana je povećanje transparentnosti i javnosti rada, a time i jačanje povjerenja građana u rad jedinica lokalne samouprave.

Grad Banja Luka, kao najveća jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, opredijeljen je da kroz ovaj plan integriteta, primjenom prije svega preventivnih mjera, jača povjerenje korisnika usluga (građana) u vladavinu prava i zakona, te da sprovođenjem antikoruptivnih mjera spriječi i suzbije koruptivno djelovanje, te podigne nivo antikoruptivne politike na nivo evropskih gradova.

Prevencijom se sprečava nastanak koruptivnih pojava, kroz predlaganje mjera za poboljšanje integriteta i sačinjavanje registra rizika i adekvatnih mjera za otklanjanje uzroka, odnosno rizika za nastanak i razvoj korupcije. Ovo se ogleda ne samo kroz smanjenje korupcije kao davanja i primanja mita, već i kroz otklanjanje etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka putem planiranja i sprovođenja planova integriteta.

Obaveza izrade plana integriteta odvija se u skladu sa usvojenom Strategijom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj 2013-2017. i pravilima koje je usvojila Komisija za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj.

Prijava korupcije može da se podnese:

  • putem redovne pošte na adresu Gradske uprave Grada Banja Luka (Trg srpskih vladara 1) sa naznakom – Komisija za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i drugim nepravilnostima;
  • putem elektronske pošte na sljedeću adresu: korupcija@banjaluka.rs.ba
  • u sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama Gradske uprave;
  • usmeno na zapisnik kod službenog lica u Gradskoj upravi.

Uputstvo o prijavi korupcije

Pogledaj

Obrazac za prijavu korupcije

Pogledaj

Plan integriteta

Pogledaj