Пријава корупције

Home / Грађани / Пријава корупције

План интегритета је интерни антикорупциони документ који садржи скуп мјера правне и практичне природе и којим се спречавају и отклањају могућности за различите облике коруптивног понашања и неправилности у раду. План интегритета представља резултат самопроцјене подложности институције на коруптивно дјеловање и неправилности.

Стратешки оквир плана је повећање транспарентности и јавности рада, а тиме и јачање повјерења грађана у рад јединица локалне самоуправе.

Град Бања Лука, као највећа јединица локалне самоуправе у Републици Српској, опредијељен је да кроз овај план интегритета, примјеном прије свега превентивних мјера, јача повјерење корисника услуга (грађана) у владавину права и закона, те да спровођењем антикоруптивних мјера спријечи и сузбије коруптивно дјеловање, те подигне ниво антикоруптивне политике на ниво европских градова.

Превенцијом се спречава настанак коруптивних појава, кроз предлагање мјера за побољшање интегритета и сачињавање регистра ризика и адекватних мјера за отклањање узрока, односно ризика за настанак и развој корупције. Ово се огледа не само кроз смањење корупције као давања и примања мита, већ и кроз отклањање етичких и професионално неприхватљивих поступака путем планирања и спровођења планова интегритета.

Обавеза израде плана интегритета одвија се у складу са усвојеном Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској 2013-2017. и правилима које је усвојила Комисија за израду, увођeње и спровођење планова интегритета у Републици Српској.

Пријава корупције може да се поднесе:

  • путем редовне поште на адресу Градске управе Града Бања Лука (Трг српских владара 1) са назнаком – Комисија за пријем, евиденцију и поступање са пријавама корупције и другим неправилностима;
  • путем електронске поште на сљедећу адресу: korupcija@banjaluka.rs.ba
  • у сандуче за пријаву корупције које се налази у просторијама Градске управе;
  • усмено на записник код службеног лица у Градској управи.

Упутство о пријави корупције

Погледај

Образац за пријаву корупције

Погледај

План интегритета

Погледај