Објављен оглас о издавању у закуп гаража

Објављен је оглас о издавању у закуп гаража путем прикупљања писмених понуда (прво и друго јавно оглашавање). Предмет огласа је укупно 58 гаража.

Учесник на огласу може бити свако физичко и правно лице, осим лица која нису у цјелости измирила обавезе по основу закупа и комуналне накнаде према Граду Бањој Луци.

Пријаве са потребном документацијом треба доставити до 26. априла, до 11 часова,у затвореној коверти на протокол Градске управе Града Бања Лука, канцеларија 14, за сваку гаражу посебно, са обавезном назнаком на коверти: ГРАД БАЊА ЛУКА, Комисија за пословне просторе и гараже, ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП ГАРАЖЕ, са обавезном назнаком редног броја гараже из огласа (редни број од 1 до 58 из огласа).

Оглас

Погледај