Kabinet predsjednika Skupštine Grada

Home / Skupština Grada / Kabinet predsjednika Skupštine Grada

Osnovni podaci

Šef: Veliša Malobabić

Adresa: Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

Broj telefona: 051/244-418, 244-419

Broj faksa: 051/244-522

E-mail: kabinet.predsjednika@banjaluka.rs.ba

Nadležnosti

U Kabinetu predsjednika Skupštine Grada obavlja se prijem stranaka kod predsjednika Skupštine Grada, pripremaju i organizuju radni sastanci za potrebe predsjednika Skupštine Grada i protokolarni prijemi u saradnji sa Kabinetom gradonačelnika.

Šef Kabineta predsjednika Skupštine Grada:

 • neposredno priprema, organizuje i kontroliše izvršenje poslova iz djelokruga rada Kabineta;

 • usklađuje rad Kabineta sa drugim nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;

 • izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Kabineta;

 • podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz Arhive Gradske uprave;

 • kontroliše rad radnika u Kabinetu, i o tome izvještava predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine grada;

 • odgovoran je za zakonitost rada Kabineta, prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava, iz nadležnosti Kabineta

 • odgovoran je za planiranje javnih nabavki iz djelokruga Kabineta;

 • odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;

 • odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;

 • prima stranke - koje traže prijem kod predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine, obezbjeđuje njihov prijem, ili ih upućuje nadležnim organima u Gradskoj upravi Grada;

 • priprema i organizuje radne sastanke za potrebe predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine grada;

 • organizuje i priprema protokolarne prijeme;

 • organizuje službena putovanja predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine;

 • vodi kalendar obaveza predsjednika Skupštine;

 • podnosi izvještaje predsjedniku Skupštine - o saradnji sa ustanovama, institucijama, nevladinim, međunarodnim i drugim organizacijama i asocijacijama, čija je djelatnost u vezi sa djelokrugom rada Kabineta;

 • odgovoran je za dopunu novim, i ažuriranje postojećeg sadržaja WEB-stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Kabineta;

 • predlaže polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Kabinetu, u skladu sa Pravilnikom;

 • neposredno učestvuje u izvršavanju poslova Kabineta;

 • obavlja i druge poslove - po nalogu predsjednika Skupštine grada i Sekretara Skupštine grada.