„Водовод“ а. д. Бања Лука

Основна дјелатност ”Водовода” је снабдијевање потрошача питком и хигијенски исправном водом, одвођење отпадних вода, одржавање, оправка, реконструкција система водоснабдијевања и одвођења отпадних вода, одржавања прикључака, водомјера, хидраната, израда техничке документације, контрола квалитета воде, дезинфекција водоводне мреже…,о чему се брине 318 запослених радника.