Мултифункционална дворана

конкурс

Home / Мултифункционална дворана

МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ДВОРАНЕ/ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА (ЈН бр. 03-404-659/19)

Идеја да Бања Лука добије један мултифункционални простор гдjе би се повезале поменуте намјене јесте управо један корак у стратешкој визији града. Његова функција и капацитети треба да задовоље, поред локалних, и шире, регионалне потребе за овом врстом дјелатности. Културна понуда се овим садржајем проширује, па се стварају оптимални услови за развој концертне, балетске и оперске умјетности, јер су постојећи капацитети у граду одавно превазиђени у технолошком и параметарском аспекту.

Поред културне понуде, будући комплекс ће послужити и за конгресну дјелатност, која у себи обједињује феномене размјене научних сазнања, науке и образовања. Поменуте садржаје прате и излагачка дјелатност, угости тељ ство, посло ва ­ње, администрација и остале неопходне намјене. 

Концепт мултифункционалног­хибридног садржаја има за циљ да рационализује кориштење простора без редукције комфора употребе и технологије предвиђених намјена. Најзад, савремена покретљивост корисника и непрекидно убрзавање ритма живота, те развој нових потреба указује и на то да ће будући комплекс допринијети и развоју туристичке понуде града.

Пријава

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3, а који можете преузети кликом на дугме “Конкурсна документација“.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 15.04.2020. године до 15:00 часова (GMT+2).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама “Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 15.04.2020.г до 23:59 часова (GMT+1). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан до 15.00 часова. Уколико је величина вашег рада већа од 30MB, анимацију можете послати као одвојену .zip датотеку под истом шифром, али другим називом (нпр. 12345DS-animacija.zip).

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од пет дана.

Пристигли радови

Ниједан рад није пријављен.

Питања и одговори

Ниједно питање није посатвљено.

Молим Вас да ли сте проверили да ово све што пише у пројектном задатку може стати на овој локацији?

У Изводу из урбанистичко техничких услова, фолдер 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD, дат је графички прилог 3_3_1_PLAN_PROSTORNE_ORGANIZACIJE, на којем је дата максимална бруто грађевинска површина 35 000 m2.

Да ли је услов за учествовање на конкурсу поседовање неке лиценце?

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност, а лиценце нису услов за учешће.

Колико кошта регистрација (преузимање документације)?

Регистрација односно преузимање документације је бесплатно.

Може ли се повећати парцела?

Парцела за изградњу објекта је дефинисана Урбанистичко-техничким условима, фолдер 3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD.

Гдје је могуће пронаћи комплетну листу потребних простора са површинама које је потребно задовољити?

Пројектни задатак са свим захтјеваним садржајима, као и капацитетима дефинисан је Програмом конкурса, фолдер 2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA.

Да ли се задржава организација постојећег паркинга са сјевероисточне стране предметне парцеле, с обзиром на то да није у обухвату парцеле конгресног центра, или се организација тог паркинга може мијењати?

Паркинг на сјевероисточној страни парцеле треба да задовољи дио потреба за паркирање за будући објекат, а организација паркинг мјеста није обавезујућа.

Да ли је неопходно планирање подземне гараже, или се паркирање може рјешавати у нивоу околних саобраћајница, без укопавања и изградње подрумских етажа?

Потребе за бројем паркинг мјеста су дефинисане у Програму конкурса, а учесницима се оставља слобода да их ријеше на неки од одговарајућих начина.

Да ли се паркинг простор треба резервисати за дворану?

Да.

Питам се да ли је потребно регистровати се за учешће у конкурсу? Како добити шифру за регистрацију?

Није потребно извршити регистрацију. Учесници могу документацију преузети на www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Да ли се може добити прецизнија табела која дефинише потребне квадрате за сваку функцију, тј. ″свака функција и веза за потребном квадратуром″?

Функције у објекту су дефинисане у Програму и условима конкурса, фолдер 2. Садржаји и капацитети су дефинисани бројем корисника, а учесници требају дефинисати распоред и површине.

Да ли је анимација обавезна?

Да.

Да ли је намјера организатора конкурса да, осим идејног рјешења, разрађује неки од предложених пројеката учесника? Уколико је одговор да, молим вас да објасните коначну процедуру завршетка пројекта. Шта је с питањем ауторских права предложених рјешења?

Конкурс је организован с циљем да се створи основ за реализацију потенцијала града Бање Луке у вези са унапређењем културне понуде града и региона, односно да се иде у даљу разраду и реализацију првонаграђеног рјешења у складу са препорукама конкурсне комисије. Даља процедура прибављања техничке документације дефинисана је Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине. Права и обавезе расписивача и аутора  дефинисане су у поглављу 9. Расписа конкурса (фолдер 1), као и одредбама Закона о ауторском и сродним правима Босне и Херцеговине.

Колико објекат може бити висок?

Висина објекта није ограничена. Урбанистички параметри на локацији су дефинисани у Програму конкурса, страна 14. Учесницима се оставља слобода да у оквиру задатих параметара дефинишу коначан хоризонтални и вертикални габарит.

Да ли је потребно да имамо формиран тим 15. априла?

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 15.04.2020.године до 23:59 часова (GMT +1). Осим конкурсног рада потребно је доставити и коверту чији је садржај дефинисан Расписом конкурса, поглавље 3.2., страна 8.

Можете ли појаснити на шта се односи „коефицијент изграђености“? (стр. 14, Програм и услови конкурса)?

Коефицијент изграђености представља однос укупне бруто грађевинске површине свих надземних етажа објеката и укупне површине грађевинске парцеле.

Колико је канцеларија потребно у дијелу везаном за радне просторе филхармоније?

На стр. 21, Програм и услови конкурса дефинисане су потребе за сваку од институција које се планирају унутар објекта.

Да ли Камерне сале како је наведено у ″4. Позоришна дворана са око 700 места″ морају бити непосредно поред Позоришне дворане?

Учесници требају да понуде рјешење које на функционалан и економичан начин дефинише диспозицију сваке појединачне намјене унутар објекта.

Можете ли појаснити колико се очекује административног особља за сваку од четири институције, те како ће бити распоређени унутар различитих канцеларија наведених на стр. 21 Програм и услови конкурса?

Очекивани број запослених у свакој институцији појединачно по канцеларијама је:
директор                                        1
технички секретар                       1
умјетнички директор                   1
маркетинг                                      3
мале сале за састанке
продукција                                     2
благајна                                         2
архива
персонална служба                    2

На цртежу „План грађевинских и регулационих линија“ се налази плава линија у слоју D_zona gradjenja. Шта она означава? Границу предложеног вањског зида објекта с помицањем од 5 м од границе парцеле или позицију привремене ограде?

Плава линија у слоју D_zona gradjenja означава границу до које се објекат може градити.

Можете ли дати више информација о локацији и објектима око локације. Можда постоји неки плански документ тог дијела града или било која друга информација о планираном развоју локације.

Све информације о локацији се налазе у конкурсној документацији.

1. Имам неколико питања везаних за преузимање документације: Можете ли послати електронском поштом прилог 6 - графички приказ плаката, прилог 7 – табелу са информацијама о ауторима, која ће бити истакнута на плакату на јавној изложби. 2. Можете ли појаснити шта сте мислили под „Карактеристични изгледи“ (перспективе) у размјери 1:250 – колико сам упознат перспектива нема размјеру. Шта сте мислили под појмом „на линији погледа“? Дјелимичне перспективе имају мјесто пресјека, да ли то значи „на линији погледа“? 3. Да ли је грешка или је потребна 3Д анимација?

1. Сва документација која се тражи налази се у „Конкурсној документацији“ (4_GRAFICKI_PRIKAZ_PLAKATA_TEMPLATE и 5_TABLICA_SA PODACIMA_AUTORA)
2. „Карактеристични изгледи“ представљају приказ фасада, а не перспективе и зато је дефинисана размјера.
3. 3Д анимација у трајању до 1 минуте је обавезна.

Кад треба послати одштампан приједлог путем поште? 15. априла или треба бити примљен до 15. априла?

Приједлог се не доставља у штампаном облику, већ у дигиталном на http://www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana/ или http://en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall/. До 15. априла треба послати коверту да документацијом дефинисаном у поглављу 3.2. Расписа конкурса.

Надамо се да нас можете провести кроз процес регистрације у жељи да учествујемо на овом конкурсу.

Конкурс је осмишљен као МЕЂУНАРОДНИ, ОПШТИ, ЈАВНИ, ПРОЈЕКТНИ и АНОНИМНИ. Не постоји процес регистрације, већ је преузимање конкурсне документације бесплатно и доступно свим потенцијалним учесницима на линку http://www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana/ или http://en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall/. На истим линковима се предаје рад до дефинисаног рока.

Везано за вишенамjенску/конгресну дворану и позориште, да ли аудиторијуми имају раван под или под нагибом?

Ауторима је остављена могућност избора рјешавања пода (раван или под нагибом), а очекује се да се поштују правила акустике и остваривања видљивости.

Уз дужно поштовање састављачима пројектног задатка морам дати критику да испада да је Бања Лука рецимо Токијо, Хонг Конг или Nеw Yорк и да пати од грађевинског земљишта. Толико садржаја на једној малој локацији да је то просто невероватно. Још када сте додали да ту треба додати финансијски центар РС као и берзу то је био врхунац. Цео конкурс делује неозбиљно. И још да додам да сте у жири позвали Бориса Подрецу ја не могу да верујем. За овако озбиљан конкурс коме би позавидели и велики светски центри све податке дајете описно без табела садржаја по секторима.

Конкурсна комисија на предходно није нашла питање на које би могла дати одговор.

Локалитет је оивичен са свих страна путевима, паркиралиштима, објектима итд. Према Програму потребно је обезбедити 2-3 прилаза до одређених грађевинских цјелина. Да би се то постигло, горе наведени планирани елементи требају бити модификовани, нпр. отворити пут између планираних стабала, пресјећи линију паркиралишта или зелених површина. Да ли је дозвољено уношење таквих промјена у одређеној мjери?

Ауторима се оставља на располагање да у оквиру површина намјењених за саобраћај дефинишу другачији распоред паркирања и приступе будућем комплексу. Није дозвољено отварање нових колских улаза из Бул. Олимпијских побједника.

Која је максимална висина објекта? Колико етажа?

Висина објекта није ограничена. Урбанистички параметри на локацији су дефинисани у Програму конкурса, страна 14. Учесницима се оставља слобода да у оквиру задатих параметара дефинишу коначан хоризонтални и вертикални габарит.

Шта се подразумева под комуникационим простором за музичаре? (наведено је као простор за симфонијски оркестар, хор)?

Под комуникационим простором се мисли на просторе којим се обезбјеђује приступ музичарима у оркестарски простор испод гледалишта, као и приступ на сцену.

Да ли је концепт за простор испод пода сале за убацивање ваздуха кроз дифузоре на поду и простор изнад ентеријерског плафона сале за извлачење ваздуха обавезујући за конкурсно рјешење?

Да.

Да ли просторије за индивидуалне и колективне вјежбе музичара морају бити одвојене за наведене категорије или могу бити у оквиру једног простора који се не користи истовремено?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Који број учесника синфонијског оркестра односно филхармоније се оквирно очекује?

Симфонијски, односно филхармонијски, оркестар обично у саставу има око 80 учесника.

На основу чега се дефинише потреба и идеја да се у оквиру овог простора формира финансијски центар Републике Српске, као и берза? Да ли је обавезујуће поменутим садржајима (се могу) додати канцеларијски капацитети за рентирање?

У Програму и условима конкурса, на стр. 21. је наведена обавеза пројектовања одређених административних садржаја, док је могућност смјештања финансијског центра Републике Српске, односно берзе, остављено опционо.

Да ли простори за групне гардеробе за извођаче и то по областима: хор, балет, опера и драма морају бити засебно или могу да се користе у оквиру заједничког блока гардероба?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Да ли кафетерија у позоришту има намјену и приступ за екстерне госте или је предвиђена за интерну (позориште) употребу? (одвојени улази и излази за позориште и кафетерију?)

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта. Обавезни одвојени угоститељски садржаји су дефинисани на странама 21. и 22. Програма и услова конкурса.

Рекли сте да удаљеност између сцене и најудаљенијег гледаоца не смије бити више од 35 м. Да ли сте мислили 35 м од почетка, средине или краја сцене?

Удаљеност између сцене и најудаљенијег гледаоца се мјери од отвора сцене.

Да ли анимација подразумјева снимак који приказује пут од архитектуре објекта до ентеријера? Можемо ли приказати само неке од дијаграма и фотографије као видео који ће презентовати рјешење?

Анимација подразумјева снимак који приказује од однос објекта и околине, архитектуру објекта и карактеристичне дијелове ентеријера.

Гдје се региструјемо да би добили шифру за регистрацију?

Није потребно извршити регистрацију. Учесници могу документацију преузети на www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Да ли се већ зна ко је побједник на овом конкурсу?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли је организаторима конкурса јасно да - с обзиром на то да објекти који су тема конкурса спадају у најскупље инвестиције у погледу нивоа естетике, материјализације и опреме - овај објекат никад неће бити реализован?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли можете навести један свјетски примјер објекта који вас је инспирисао за овакав распис конкурса, тј. један свјетски објекат који садржи све функције које су задате овим конкурсом?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли је конкурс за младе професионалне архитекте, студенте архитектуре или обоје?

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност.

Наведено је да 3Д анимација не смије бити већа од 30 MB. Али то је немогуће. Можете ли ово ограничење повећати? Или како можемо послати фајл веће количине података?

3Д анимација се може доставити одвојено са ознаком исте шифре уз додатак ријечи “анимација“ (нпр. АВ12345_анимација), а величина филеа се не може повећати и ограничена је на 30 MB.

Наведено је да би запремина мултифункционалне дворане требала бити око 15.000 м2. Да ли ово треба схватити као кубне метре, а не квадратне метре, будући да се односи на волумен?

На страни 17. Програма и услова конкурса је штампарском грешком наведено м2 умјесто м3, односно 15.000 се односи на кубне метре, а не на квадратне метре.

Везано за свеску са текстуалним и графичким прилозима, постоји ли максималан број страна?

Не.

2.3.4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ (Напомена: Графички прилози предају се као фајлови, а не као формирани плакати) Можемо ли још неке рендере ставити на два изложбена плаката?

Да. Други изложбени плакат учесници су слободни да креирају на начин који сматрају да најбоље презентују понуђено рјешење. Плакат је потребно предати у резолуцији 150 ППИ, у само једном графичком слоју („лејеру“) и у ЦМYК систему боја. На плакату треба написати шифру рада. Овај прилог такође мора бити анониман.

3.1.ПРЕДАЈА КОНКУРСНИХ РАДОВА „анимација“ (нпр. АБ12345_анимација). Могу ли знати да је коначно 12345АБ_аниматион или АБ12345_аниматион?

3Д анимација се може доставити одвојено са ознаком исте шифре уз додатак ријечи “анимација“. Учесник приликом предаје приједлога дефинише шифру, односно у поље „Ваша шифра“ уноси шифру којом је обиљежен цијели приједлог. Анимацију предаје под истом шифром уз додатак ријечи „анимација“.

Слањем обичном поштом без повратнице са одговарајућим бројем поштанских маркица (зависно од земље пошиљаоца); Уколико сам ја у Јапану да ли вам требам доставити маркице или само обавијестити да ли су адреса е-маила или поштанска адреса у реду?

Уз дигиталну предају конкурсног рада, учесник је обавезан редовном поштом, не путем Email,  послати запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, која је на полеђини означена изабраном шифром рада. Коверта се шаље на адресу: Град Бањалука, Градска управа, Одјељење за просторно уређење, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ЈН 03-404-659/19, Конкурс за израду идејног архитектонског рјешења мултифункционалне дворане/ конгресног центра.“ На коверти не смије писати име аутора, да се не би нарушила анонимност.

Изјаву аутора/лица овлашћеног за заступање о испуњавању конкурсних услова наведених у поглављу 4.) Својим потписом потврђују ауторство конкурсног рада, тј. да су овлаштени за предају истог, да према условима конкурса имају право судјеловања. Требамо доставити потписе у датотеци Microsoft Word?

Изјаву треба одштампати и потписати, те као одштампану послати у коверти уз све остало дефинисано на страни 7 и 8 Расписа конкурса.

Смијемо ли се конзолно проширити изван граница парцеле?

Не.

Да ли можемо направити пјешачку пасарелу према парку Младен Стојановић?

Да.

Да ли административни дио мора да као просторни сегмент бити засебан или је прихватљиво да у оквиру изабраног рјесења буде дио засебних цјелина односно да канцеларијске садржаји везани за дјелатности и то концертну, позоришну, филхармонијску и конгресну администрацију и управе не буду на једном мјесту?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

На страни 21 програма, у дијелу који описује административни дио наведено је да се очекују канцеларијски простори за концертну дјелатност, позориште, филхармонија и конгресни центар. Да ли концертни и конгресни центар имају засебне административне дијелове?

Имају. Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Колики треба да буде телевизијски студио за интервјуе са пратећом режијом и помоћним просторијама? Да ли се параметар од 2,0 м2 по кориснику односи на прес салу или за укупни простор?

Телевизијски студио за интервјуе димензионисати за маx. 10 корисника. Параметар од 2,0 м2 по кориснику се односи на сваку поједину цјелину (ТВ студио, прес сала, режија,…)

Да ли је могуће да ресторанска кухиња са свим припадајућим економским просторијама буде централна или мора да буде засебно за сваку тематску цјелину набројаних ресторана?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Да ли постоје додатни подаци за геотермалну енергију у околини или за задану локацију?

Не.

Да ли имају посебна упуства за ″2.3.3. МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ″ гдје се на плакату треба написати шифру рада и да ли је дефинисана величина?

МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ у .jpg формату, димензија 1920×1440  пиксела, хоризонтално оријентисан, са илустрацијама у резолуцији 150 PPI. Учесници су слободни да одаберу један или више прилога за које сматрају да су најадекватнији за ову сврху. На плакату треба написати шифру рада. Овај прилог такође мора бити анониман.

У поглављу 2.3.2 (стр.5) Расписа конкура захтјева се предаја „Два плаката за изложбу“ димензија 50x100cm. С друге стране у поглављу 3.2. (стр.7) је наведен само један постер димензија 50x100cm. Колико постера димензија 50x100cm се треба предати? Уколико је више од 1, да ли се предају као одвојени .pdf филеови или комбиновани у оквиру једног .pdf филеа?

Предају се „Два плаката за изложбу“ димензија 70x100cm, као одвојени .pdf филеови.

У којем формату се предаје 3D анимација?

У било којем видео формату (npr. .mp4, .mov).

Национални ресторан и ″пјацета″ националних кухиња је исти простор са 200 мјеста или су раздвојени (па имају укупно 400 мјеста)?

То су раздвојени простори, укупно 400 мјеста.

Да ли студенти имају право учешћа на конкурсу?

Да.

Како се можемо регистровати?

Није потребно извршити регистрацију. Учесници могу документацију преузети на www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana  (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall). Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Везано за ТАБЛИЦА_СА ПОДАЦИМА_АУТОРА. Назначено је АУТОРСКИ ТИМ И САРАДНИЦИ. Можемо уписати своје име и можемо ли написати неки опис о нашем тиму?

У таблици са подацима аутора потребно је написати само имена ауторског тима и сарадника.

На првом постеру је назначено „МЈЕСТО ЗА ТАБЛИЦУ“. Да ли је то ТАБЛИЦА_СА ПОДАЦИМА_АУТОРА?

На постеру се оставља празно мјесто димензија ТАБЛИЦА_СА ПОДАЦИМА_АУТОРА. Ни један графички прилог који се доставља не смије имати назначена имена аутора да би се сачувала АНОНИМНОСТ. Попуњена таблица се доставља у штампаном облику у одвојеној коверти редовном поштом.

Везано за темплате плаката за изложбу. Да ли Ситуација 1:1000 значи ситуациони приказ? Основе етажа означавају приказ основе етаже?

Да.

Везано за темплате плаката за изложбу. Шта значи 3Д МОДЕЛИ? Да ли то означава рендере или неке дијаграме?

3Д МОДЕЛИ означавају рендере.

Да ли учесници сами дефинишу властити кôд за пријаву, или га дефинишу организатори? Ако га дефинишу организатори како можемо добити овај јединствени код за пријаву?

Шифру за регистрацију креира учесник приликом предаје рада у дигиталном облику. Шифру чини одабраних пет арапских бројева и два слова која је ичесник одабрао као ознаку рада.

Можете ли да појасните везано за Централни ресторан гдје тражите 1000 мјеста као 250 столова са 4 мјеста? Да ли је могуће комбиновати 2 столице са софама или дугачким клупама?

Учесници могу организовати сједење како желе, под условом да организују 1000 мјеста.

Централни ресторан је само за класичну понуду? Или колико столова је потребно за класичну понуду, колико столова за бифе? Треба ли је потребан и коктел бар?

Садржај централног ресторана је детаљно описан на страни 21. Програма и услова конкурса.

Молим вас реците ми која је размјера CAD цртежа који је назван ″план просторне организације″?

Размјера је 1:1000.

Када провјерите изглед локације на Google earth изгледа као да се десно од градског стадиона налази локација на којој се гради. Да ли је нешто ново планирано на тој локацији? Да ли је планирана изградња објекта уз локацију која је тема конкурса?

Локација на којој је планирана изградња мултифункционалне дворане/конгресног центра је омеђена постојећим и планираним саобраћајницама. На јужној, југозападној, источној и сјевероисточној страни планирано је или је у изградњи више стамбено-пословних и пословних објеката, док је западно и сјеверозападно планирана реконструкција градског парка са допуњавањем спортским садржајима. . Више на линку http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2017/12/045-.jpg

Да ли се слажете да су награде неадекватне с обзиром на то да је задатак веома комплексан?

Висина награда је дефинисана у тачки 6 Расписа конкурса.

Да ли су ријешени имовинско-правни односи за предметну локацију, могу ли се добити подаци о власништву над земљиштем (копија катастарског плана и посједовни лист)?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Зашто није дат текстуални дио Урбанистичко-техничких услова?

На странама 11. до 14. Програма и услова конкурса дефинисани су Урбанистички параметри који чине извод из текстуалног дијела Урбанистичко-техничких услова.

Може ли се у ширем контексту планирати да Улица Гундулићева у дијелу који тангира парк Младен Стојановић буде у форми надвожњака, како би се пјешачки повезали простори будуће дворане и парка?

Не.

У текстуалном дијелу конкурсног задатка прилично је прецизно дефинисан начин изградње предметног локалитета. Задржавање постојеће урбане матрице са изградњом слободностојећег објекта у оквиру парцеле, као и висинска регулација са значајнијим објектима (ВладаРС /Еурохерц) јасно формулише концепт будућег објекта. То ће реално бити један прилично добро ухрањен солитер. Да ли сте сигурни да је ово исправан приступ расписивању конкурса и исправно рјешење предметног локалитета ? Да ли ће одступање од овог концепта бити елиминаторно за учеснике конкурса?

Критеријуми оцјењивања по којима ће Конкурсна комисија вредновати приспјеле конкурсне радове дефинисани су у тачки 5 Расписа конкурса.

Рекли сте да је позорница концертне сале од 1500 седишта 250m2. Да ли желите backstage за ову дворану или само позорницу?

Основну намјену је потребно допунити помоћним просторима, као што су приступни хол, гардеробе, санитарије и слично.

Можете ли навести максималне димензије за теретна возила која ће опслуживати локацију?

Максималне димензије за теретна возила која ће опслуживати локацију су 13,6 x 2,5 x 2,8 m.

Могу ли додати двије подземне етаже? Једну за потребе објекта и другу за потребе паркирања?

Да.

Да ли је дефинисана величина позорнице у позоришту (150м2) величина цијеле позорнице или величина непосредно ″видљиве″ позорнице?

Дефинисана је величина цијеле главне позорнице уз коју је потребно планирати и двије бочне и задњу у истој величини.

Да ли је пречник од 12m довољан/превелик/премал за величину позорнице у позоришту?

Очекивани пречник сцене је од 11 до 15m.

Требају ли се позориште/опера и концертна дворана третирати као потпуно одвојене цјелине, што значи да се садржаји за хор, оркестар, диригента итд. морају смјестити у сваки од њих?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Да ли сам добро разумио да расписивач конкурса намјерава наставити/довршити пројект с аутором прве награде, али не жели то гарантовати у овом тренутку?

Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације. Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може консултовати ауторе награђених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мјери.

Која је размјера основа на плакату за изложбу? Приказана су 3 квадрата за основе у темплате-у. Али ми имамо 6 или 8 основа. Како можемо распоредити основе у овом случају? Које основе да ставимо?

Размјера основа је 1:500. Учесници су обавезни да предају два постера за изложбу тако да имају слободу да организују други постер како желе. Учесници су такође обавезни предати све графичке прилоге дефинисане у поглављу 2.3.4. Расписа конкурса.

Камерне сале на страници 20 су смјештене у ″4. Позориште 700 мјеста″, док функционални опис тих сала, који каже да су намијењене одржавању ″вишетематских састанака″ их везује за дио конференцијске/концертне дворане. Шта је исправно?

Учесницима се оставља на избор дефинисање концепта кориштења и повезивања појединачних простора са економичног и рационалног аспекта уз правилно димензионисање у односу на максимални број корисника.

Свједоци смо да се од појаве нових архитектонских снага у Бања Луци форсира концепт изградње високих објеката, узимајући у обзир распис овог конкурса, као и рецимо недавно усвојени Регулациони план за централно подручје Града Бања Лука. Да ли сте сигурни да је ово правилан приступ развоја Бања Луке, с обзиром на то да се налазимо у ″ћошку″ једног Лијевча поља?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Ако су конгресни центар, концертна дворана и позориште три установе које ће се налазити у новој згради. Шта је четврта институција?

Комплекс мултифункционалне дворане/конгресног центра треба да задовољи сљедеће намјене: Концертну, оперску, балетску и позоришну дјелатност, остале културне дјелатности административнау дјелатност, комерцијалну дјелатност, угоститељство и медија центар.

Како ћете ријешити имовинско-правне односе над земљиштем које је у власништву Министарства одбране РС, а које више не постоји, док према најновијим одлукама Уставног суда земљиште прелази у искључиву надлежност Босне и Херцеговине?

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Да ли је ово конкурс за архитекте, или је ово конкурс за писце научне фантастике? Онај који је радио на састављању пројектног задатка изгледа да није обишао Бања Луку пре тога, а није ни планер или архитекта. Ово је превише садржаја на овако малој локацији. Просто је невероватно да сте ово планирали и још објавили конкурс а да се нисте посаветовали са неким из архитектонске струке. Податке дајете описно као за радове у средњој техничкој школи. Срамота. Ово делује веома неозбиљно.

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.