Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac

Home / Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac

MEĐUNARODNI OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA MOSTA U NASELJU DOLAC U BANJOJ LUCI (JN br. 03-404-313/19)

U želji da se dobije odgovarajuće arhitektonsko rješenje mosta preko rijeke Vrbas na poziciji od posebnog kulturno-istorijskog i ambijentalnog značaja za Banju Luku (označenog kao „naselje Dolac“), kao i da se dobiju kvalitetni koncepti i idejna rješenja za uređenje i aktiviranje urbane zone u neposrednom okruženju mosta, Grad Banja Luka raspisuje MEĐUNARODNI, OPŠTI, JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA MOSTA U NASELJU DOLAC U GRADU BANJOJ LUCI.

Kao i svaka rijeka i Vrbas razdvaja i spaja; kao i svaka rijeka ima dva lica – ono darežljivo i prijatno, od kojeg ljudske zajednice i bez ulaganja u rijeku imaju koristi i ono zastrašujuće kada se njena sila okrene protiv te iste zajednice. Oba lica se odražavaju na čovjekovu potrebu da je pređe, da u svom bitisanju sa rijekom, spoji, sebi na korist, njene obale …  da uspostavi jedan od osnovnih vidova svog odnosa sa rijekom – prelazak.

Most je presjek tog odnosa …

Most na rijeci Vrbas u naselju Dolac, u neposrednoj blizini banjalučke tvrđave – Kastel, dogradiće vedutu najužeg gradskog centra. Poznati prizor pomenute tvrđave, prisustvom mosta postaće još poznatiji … od zvezde vedute, postaće, silom svog značaja i značenja – superzvezda – veduta za budućnost.

Pitanja i odgovori

Da li je moguće dobiti podužni profil saobraćajnice, kao i definisanu donju ivicu konstrukcije mosta u odnosu na reku Vrbas? Potrebno je zbog pozicionirnja mosta kao i rasporeda mesta oslanjanja.

Unutar foldera „2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA“ konkurentima je dat na raspolaganje Konkursni zadatak, u kojem je na strani 19. definisan zadatak konkursa, dok je na strani 24. istog teksta, definisana kota najnižeg elementa objekta.

Unutar foldera „3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD“ konkurentima su data prostorna ograničenja, odnosno obavezujuće visinske kote na ukrštanju ulica Đure Daničića i carice Milice sa pristupnim saobraćajnicama na most. Definisanje konačnog podužnog profila i konstruktivnog rješenja mosta je zadatak konkursa uz poštovanje navedenih visinskih kota.

Gdje se može preuzeti tenderska dokumentacija na engleskom jeziku ili latinici?

Tenderska dokumentacija na engleskom jeziku može se preuzeti na linku: en.banjaluka.rs.ba/bridge-design-competition-banjaluka2024

U dokumentu RASPIS KONKURSA, u poglavlju 2.3.4. Grafički prilozi navedeno je da sadržaj tražene konkursne dokumentacije uključuje šest 3D prikaza (9.1. – 9.6.) i 3D animacija. Međutim, u grafičkom prikazu plakata („template“) definisan je prostor samo za četiri 3D prikaza (9.1.-9.4.). Šta to znači – da li su posljednja dva izborna, ili? Takođe, da li je postojanje 3D animacije eliminatorno, ili je moguće kasnije dostaviti u slučaju dodjele prve nagrade?

Kako je navedeno u poglavlju 2.3. SADRŽAJ ZAHTJEVANIH KONKURSNIH PODLOGA I DOKUMENTACIJE svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sljedeću dokumentaciju: svesku sa tekstualnim i grafičkim prilozima, plakat za izložbu, mali plakat za digitalnu izložbu, sve grafičke priloge (1.- 10.) i 3D animaciju.
U grafičkom prikazu plakata („template“) je ostavljena mogućnost izbora učesnicima da odaberu četiri 3D prikaza od šest obaveznih za koje smatraju da najbolje ilustruju rješenje.

Zanima me možete li razmotriti izmjenu zahtjeva za dostavljanje 3D animacije (na primjer, čineći je opcionom ili obaveznom samo za prvonagrađeno rješenje). Pitam, jer za ovaj jedan element (ako se radi pravilno) zahtjeva više vremena od postupka projektovanja + pripreme za sve ostale crteže i prikaze zajedno. Animacija u trajanju od 30 do 60 sekundi zahtijeva izradu 720-1800 pojedinačnih slika, a ukoliko se naruči cijena može lako preći 5-10.000 eura. Zbog toga se bojim da bi ovaj zahtjev mogao obeshrabriti mnoge potencijalne učesnike.

Kako je navedeno u poglavlju 2.3. SADRŽAJ ZAHTJEVANIH KONKURSNIH PODLOGA I DOKUMENTACIJE svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave i 3D animaciju.

Koja je dužina mosta?

Kako je navedeno u PROGRAMU I USLOVIMA KONKURSA (folder 2), str.19.:
„Zadatak konkursa je urbanističko i arhitektonsko koncipiranje i oblikovanje mosta na ušću Crkvene u Vrbas, te istraživanje mogućnosti razvoja podmostovlja i neposrednog okruženja. Koncipiranje podrazumijeva postavku osnovne geometrije mosta, broj raspona i konstruktivni sistem.“
Dužina mosta zavistit će od odabranog koncepta mosta.

Može li most da ide ravno iz nekih razloga?

Pozicija mosta je definisana URBANISTIČKO-TEHNIČKIM USLOVIMA – folder 3.3. konkursne dokumentacije.

Na koji način će se moći obratiti sa pitanjem posle 07.08.2019. ukoliko se pojave tehničke smetnje ili nešto nepredviđeno, jer i rok je kratak za izradu idejnog rešenja i mislim da bi trebalo omugućiti, tj. produžiti rok za pitanja?

Rok za postavljanje pitanja je definisan Raspisom konkursa.

Kako možemo dobiti jedinstveni kod (5 cifara i 2 slova)? Da li ga učesnik sam bira (kodira)?

Jedinstveni kod koji se sastoji od pet arapskih brojeva i dva slova bira autor.

Da li je moguće da jedan učesnik dostavi više od jednog prijedloga?

Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rješenja. (strana 7., Raspis konkursa)

Da li je predviđena novčana nagrada?

Nagrade su definisane u poglavlju 6. (strana 10., Raspis konkursa)

Potrebe za pitanjima će biti posle 07.08.2019. god. pogotovo kad se bude slao rad, sad imam pitanje za grafički prikaz template jel učesnik svoja koja smatra četri 3d prikaza unosi u grafički prikaz u pogled 9,1 - pogled 9,2- pogled 9,3 i pogled 9,4 a gdje se unosi ostali šest obavezujući prikaza je se to unosu u osnova mosta 1:500, podužni presjek 1: 1500, šifra, tekstualni opis do 1000 karaktera šta se unosi u polje situacija 1:1000 i šta se unosi u mjesto za tabelu i da za ovakve tehničke probleme i nejasnoće oko slanja rada i tehnički problema sa popunjavanjem omogućite pitanja do kraja konkursa.

Sastavni dio konkursne dokumentacije čini Raspis konkursa u okviru kojeg su definisani sadržaj zahtjevanih konkursnih podloga i dokumentacije, kao i rokovi.

Da li je moguće znati koji je prosječni nivo vode u odnosu na desnu i/ili lijevu obalu? Štaviše: da li trebate da garantujete da rijeka bude plovna – tj. da li vam je potrebna određena vertikalna udaljenost između riječne vode i mosta da biste dozvolili da čamac plovi kroz reku? Ako da, da li biste mogli da pojasnite ovu mjeru? Hvala!

Rok za postavljanje pitanja definisan je Raspisom konkursa (bio je do 07.08.2019.)
Unutar foldera „2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA“ konkurentima je dat na raspolaganje Konkursni zadatak gdje se mogu naći kote najnižeg elementa objekta. Napomena: na zvaničnoj internet stranici konkursa u “Pitanja i odgovori“ nalaze se odgovori na slična pitanja.

Pristigli radovi