VODA VS PLASTIKA

konkurs

Home / VODA VS PLASTIKA

OTVORENI POZIV ZA DIZAJN JAVNE GRADSKE ČESME

U želji da se dobije odgovarajući dizajn javne gradske česme, Grad Banja Luka raspisuje OTVORENI POZIV ZA DIZAJN JAVNE GRADSKE ČESME.

Otvoreni poziv za dizajn javne gradske česme organizuje se u sklopu projekta Grada Banje Luke pod nazivom MALE INTERVENCIJE U PROSTORU. Jedan od ciljeva projekta je afirmisanje pristupa besplatnoj vodi za piće u javnom prostoru grada po  principu dostupnos za sve. Takođe, važan cilj projekta je neposrednije uključivanje građana u oblikovanje grada.

Cilj otvorenog poziva je da se kroz valorizaciju više pristiglih idejnih rješenja izabere najkvalitetnije rješenje. Nakon užeg izbora stručne komisije Građani Banjaluke će neposrednim onlajn glasanjem izabrati nagrađena rješenja rješenja.

Otvoreni poziv za dizajn javne gradske česme je u formi međunarodnog konkursa. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica bez obzira na teritorijalnu pripadnost. Otvoreni poziv je konkurs kratke forme u trajanju od 7 DANA. Nakon objavljivanja projektnog zadatka (14. oktobra) autori će imati 7 dana da dostave rješenja.

Prijava

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u digitalnom formatu, a detaljna uputstva za pravilno formiranje i imenovanje dokumenata detaljno je opisan u folderu 1 – Raspis konkursa, poglavlje 3, a koji možete preuzeti klikom na dugme “Konkursna dokumentacija“.

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na jednom od zvaničnih jezika BiH.

Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave dokumentaciju detaljno definisanu u folderu 1 – Raspis konkursa, poglavlje 2.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 22.10.2019. godine do 12:00 časova (GMT+2).

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran.

Za provjeru da li je rad uspješno zaprimljen provjerite listu sa šiframa “Pristigli radovi“. Spisak pristiglih radova ažurira se svaki radni dan u 15.00 časova. Ukoliko vašu šifru ne pronađete u listi pristiglih radova poslije ažuriranja prvog sljedećeg radnog dana nakon slanja rada, pokušajte poslati ponovo rad sa istom šifrom.

Prijavi se

Rok za prijavu radova je 22.10.2019.g do 12:00 časova (GMT+2). Pristigli radovi biće objavljeni na ovoj stranici (dio „Pristigli radovi„) prvi naredni radni dan u 15.00 časova.

Postavi pitanje

Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na ovoj stranici (dio „Pitanja i odgovori„) u roku od tri dana.

Pitanja i odgovori

Pošto je navedeni konkurs ″Idejno rešenje″, da li se očekuje (zbog malih dimenzija projekta) detaljan tehnički crtež u smislu prikazivanja svih spojeva i načina sklapanja ili pravljenja same česme, ili se treba nastojati da idejno rešenje bude kvalitetno, zanemarivši tehnički dio izvođenja?

Ne zahtijeva se detaljan tehnički prikaz u smislu prikazivanja svih spojeva i načina sklapanja ili pravljenja česme. Očekuje se kvalitetno dizajnersko rešenje u skladu sa projektnim zadatakom. Ipak, zbog prirode predmeta i razmjere, neophodno je definisati materijalizaciju.

Ako nakon slanja datoteka piše da su one uspješno otpremljene, nakon koliko se vremena vidi to u pristiglim radovima?

Pristigli radovi biće objavljeni na ovoj stranici prvi naredni radni dan do 15.00 časova, osim zadnjih nekoliko časova prije isteka roka, kada će se objavljivati odmah nakon slanja, a najkasnije 1 čas nakon slanja.