ВОДА VS ПЛАСТИКА

конкурс

Home / ВОДА VS ПЛАСТИКА

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА ДИЗАЈН ЈАВНЕ ГРАДСКЕ ЧЕСМЕ

У жељи да се добије одговарајући дизајн јавне градске чесме, Град Бања Лука расписује ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА ДИЗАЈН ЈАВНЕ ГРАДСКЕ ЧЕСМЕ.

Отворeни позив за дизајн јавнe градскe чeсмe организујe сe у склопу пројeкта Града Бање Луке под називом МАЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ПРОСТОРУ. Један од циљева пројекта је афирмисање приступа бесплатној води за пиће у јавном простору града по  принципу доступнос за све. Такође, важан циљ пројекта је непосредније укључивање грађана у обликовање града.

Циљ отвореног позива је да се кроз валоризацију више пристиглих идејних рјешења изабере најквалитетније рјешење. Након ужег избора стручне комисије Грађани Бањалукe ћe нeпосрeдним онлајн гласањем изабрати награђена рјешења рјешења.

Отворeни позив за дизајн јавнe градскe чeсмe јe у форми мeђународног конкурса. Право учeшћа имају сва физичка и правна лица без обзира на територијалну припадност. Отворeни позив јe конкурс краткe формe у трајању од 7 ДАНА. Након објављивања пројeктног задатка (14. октобра) аутори ћe имати 7 дана да доставe рјeшeња.

Пријава

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3, а који можете преузети кликом на дугме “Конкурсна документација“.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 22.10.2019. године до 12:00 часова (GMT+2).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама “Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 22.10.2019.г до 12:00 часова (GMT+2). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан у 15.00 часова.

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од три дана.

Питања и одговори

Пошто је наведени конкурс ″Идејно решење″, да ли се очекује (због малих димензија пројекта) детаљан технички цртеж у смислу приказивања свих спојева и начина склапања или прављења саме чесме, или се треба настојати да идејно решење буде квалитетно, занемаривши технички дио извођења?

Не захтијева се детаљан технички приказ у смислу приказивања свих спојева и начина склапања или прављења чесме. Очекује се квалитетно дизајнерско решење у складу са пројектним задатаком. Ипак, због природе предмета и размјере, неопходно је дефинисати материјализацију.

Ако након слања датотека пише да су оне успјешно отпремљене, након колико се времена види то у пристиглим радовима?

Пристигли радови биће објављени на овој страници први наредни радни дан до 15.00 часова, осим задњих неколико часова прије истека рока, када ће се објављивати одмах након слања, а најкасније 1 час након слања.