Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja centralne pješačke zone u Banjoj Luci

Home / Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja centralne pješačke zone u Banjoj Luci

MEĐUNARODNI OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA CENTRALNE PJEŠAČKE ZONE U BANJOJ LUCI.

U želji da se dobije odgovarajuće rješenje centralne pješačke zone, Grad Banja Luka raspisuje MEĐUNARODNI OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA CENTRALNE PJEŠAČKE ZONE U BANJOJ LUCI.

Cilj konkursa je da se kroz valorizaciju više pristiglih idejnih rješenja iznađe najkvalitetnije rješenje centralne pješačke zone u Banjaluci koje će postati mogući osnov za izradu planske dokumentacije ovog područja.

Uži centar grada a u čijem jezgru se nalazi i sam predmet konkursa – buduća centralna pješačka zona, jeste prostor velikih potencijala; artikulacijom njene parterne površine i izgradnjom novih objekta, uspostavila bi se nova gradska osa koja bi bila upravna na postojeći pješački pravac koji se proteže od trga Krajine do Narodnog pozorišta RS. Na taj način bi se nastavila izgradnja/revitalizacija gradskog jezgra u duhu njegove postojeće matrice. Takav postupak deluje višestruko i to: uvodi novi sadržaj u centar grada, dograđuje površine namenjene pešacima, povećava zelene zone užeg centra, nagoveštava buduće trase razvoja, privodi odgovarajućoj nameni neke, trenutno, zapuštene lokacije i sve to na način optimalnog odnosa prema prisutnom urbanističkom i arhitektonskom nasleđu.

OBAVJEŠTENJE:

Konkursna komisija za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja centralne pješačke zone obavještava učesnike sljedeće:

  • da obrazloženje rješenja, kao dopuna grafičkim prilozima, definisano Raspisom konkursa podrazumjeva da isto može da ima do 1000 karaktera ili do 1000 riječi;
  • da animacija definisana u tački 2.3.5. Raspisa konkursa može činiti odvojen .zip file i isti predati digitalno na način „odabrana_sifra_ANIMACIJA“;
  • da je format plakata za izložbu  100/70 u skladu sa prilogom br.4. Grafički prikaz plakata („template“).

Izložba pristiglih radova

Pitanja i odgovori

Tko može sudjelovati u natječaju?

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane ovim konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost.

Možete li nam reći šta se gradi između ulica Vase Pelagića, Srpske i Bana dr Todora Lazarevića? 2. Da li postoje 3D renderi ili planovi i izgledi tog budućeg kompleksa?

  1. Namjena objekata između ulica Vase Pelagića, Srpske i Bana dr Todora Lazarevića definisana je u grafičkom prilogu 3_3_1_PLAN_PROSTORNE_ORGANIZACIJE konkursne dokumentacije.
  2. Izgled objekata između ulica Vase Pelagića, Srpske i Bana dr Todora Lazarevića trebaju predložiti učesnici kroz definisanje ambijenta 5.

Ambijent 1 Da li je moguće obezbijediti javnu podzemnu garažu?

Konkurentima se ostavlja mogućnost da razmotre postavljanje podzemnih garaža u ovom prostoru umjesto nadzemnih, kao i da izvrše drugačiju distribuciju sadržaja poštujući propisani odnos slobodnih i izgrađenih površina u omjeru 60%-40%. (strana 16., Program i uslovi konkursa)

Ambijent 2 Da li je moguće predvidjeti podzemni kolovoz između ulice Petra 1 Karađorđevića i palate Banski dvor (ispred hrama Hrista Spasitelja) uz zadržavanje pješačkih površina na nivou ulice?

Urbanističko-tehničkim uslovima (karta 3.3.1) je planirana podzemna pješačka veza između Ambijenata 2 i 3. Ulaz/izlaz u podhodnik je planiran u jugozapadnom uglu dvorišta hrama Hrista Spasitelja, odnosno uz ulicu kralja Petra 1. Karađorđevića. Planirana veza je pješačka, a ne kolsko-pješačka.

Ambijent 4 Očekuje li se potpuno uklanjanje svih postojećih zgrada?

Da.

Ambijent 5 Postoje li zgrade koje treba zadržavati u tom području? (Hotel i urušena zgrada)?

Urbanističko-tehničkim uslovima (folder 3.3) definisanu su objekti koji su Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe (karta 3.3.5.) i koji su obavezni za zadržavanje.

Ambijent 5 Da li bi nove zgrade uključene u plan morale strogo poštovati planirano poravnanje u odnosu na ulicu?

Urbanističko-tehničkim uslovima (folder 3.3) definisane su građevinske linije kao najistureniji dijelovi objekta. Autorima se ostavlja sloboda da unutar tih linija definišu poziciju objekta.

Objašnjenje prijedloga do 1000 znakova u svesci može sadržavati skice studija kao dodatak grafičkim prilozima. Molim vas da bolje opišete?

Sadržaj SVESKE sa tekstualnim i grafičkim prilozima definisan je u poglavlju 2.3.1. Raspisa konkursa. Autor može struktuirati i pripremiti objašnjenje na način koji će obrazložiti rješenje koje nudi, uz poštovanje obaveze dostavljanja svih grafičkih priloga definisanih u poglavlju 2.3.4., svedenih na A3 format.

Ambijent 5. Žao mi je ne razumijem koliko etaža poslovanja je predviđeno u podcjelini 1, a koliko u podcjelini 2?

U podcjelini su sve etaže namjenjene poslovanju, a u podcjelini 2 je obavezno prizemlje za poslovanje, dok ostale etaže mogu biti poslovne ili stambene, a više etaže su namjijenjene stanovanju.

Ambijent 5. Na zgradama postoje skraćenice, pretpostavljam da se radi o broju spratova, htio bih da znam šta znače skraćenica da bih razumio broj etaža, i mogućih mansardi? U konkursu je opisano: „U I podcjelini spratnost poslovnih objekata se kreće od Po+P+4 do Po+P+5+Pe, prema Srpskoj ulici i ulici Bana dr. T. Lazarevića. U II podcjelini spratnost poslovnostambenih objekata je ­3Po+P+5+Pe?

Skraćenice označavaju naziv etaža, a znače Po – podrum, P – prizemlje, Pe – povučena etaža, dok broj označava broj etaža (-3Po – 3 etaže pod zemljom, 4 i 5 – 4 i 5 etaža iznad etaže prizemlja).

Ambijent 5. Šta znači da konkursno rješenje treba obezbijediti koncept garaže novih zgrada sa izlazima u okviru pješačkih otvora na sporedne ulice do centralnog poteza opisanog u Programu?

U okviru Ambijenta 5. planirana je podzemna parking garaža sa 3 podrumske etaže kao dio rješenja potreba parkiranja ambijenta 4 i 5. Za preostale planirane objekte i sadržaje u okviru ambijenta 4 i 5 potrebno je ponuditi rješenje parkiranja u podrumskim etažama, pa samim tim i riješiti pozicije pristupa iz ulica Srpska i bana dr. T. Lazarevića. navedeni pristupi mogu imati i ulogu pješačkih prilaza centralnom pješačkom potezu.

Informacija / indikacija i veličina datoteke u video formatu. 2. Potrebno pojašnjenje u vezi sa zahtjevom Pogled 5.3

  1. Ukupna veličina konkursnog rada (svi prilozi propisani u poglavlju 2.3. Raspisa konkursa) ne smije biti veća od 30
  2. „Galerija“ je stari naziv za objekat Muzeja.

U folderu 3_3_1 (PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE) šta je značenje Po, P + 5 + Pe iznad zgrada? Da li je moguće srušiti zgrade (slike n. 22, 23, folder 3_2) naznačene u folderu 3_3_5_KULTURNO_ISTORIJSKO_PRIRODNO_NESLJEĐE kao zgrade arhitektonske i ambijentalne vrednosti?

Oznaka Po+P+5+Pe iznad zgrada znači planiranu spratnost objekta (vertikalni gabarit objekta) odnosno Podrum +Prizemlje+ pet etaža +Povučena etaža). Zgrade naznačene u folderu 3_3_5_KULTURNO_ISTORIJSKO_PRIRODNO_NESLJEĐE kao zgrade arhitektonske i ambijentalne vrednosti(slike n. 22, 23, folder 3_2) nije moguće u potpunosti ukloniti (moguće je samo uklanjanje dijela objekta). Ostavljena je mogućnost njihove rekonstrukcije uz obavezno zadržavanje frontalnih fasada i njihovo inkorporiranje u predložena rješenja novih objekata.

Da li postoji pristup 3D modelima postojećih objekata?

Da . Nalazi se u folderu 3_2_GEODETSKA_PODLOGA_SA_SNIMKOM_FASADA konkursne dokumentacije.

Da li biste mogli detaljnije objasniti šta podrazumeva 3D animacija? Da li odnosi na ′′šetanje′′ kroz ambijente ili dolaze u obzir i GIF-ovi i drugi formati?

3D animacija podrazumijeva “šetanje“ kroz ambijente, a format izrade animacije nije definisan raspisom konkursa (po izboru autora) , definisano je samo vremensko trajanje animacije (do 1 minut).