Gradski arhitekta

Home / Početna / Gradski arhitekta

Ivan Rašković, diplomirani inženjer arhitekture, 1. septembra 2017. godine imenovan je za gradskog arhitektu, čime je Banja Luka, prvi put nakon nakon 80 godina, dobila gradskog arhitektu.

Telefon:
051/244-400
Faks:
051/212-526
e-mail:
ivan.raskovic@banjaluka.rs.ba

Biografija

Ivan Rašković (1960) je diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Od 1989. godine zaposlen je na Deprtmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta. Profesionalno angažovanje usmjereno je na teoriju i praksu arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Pored učešća u nastavi, od 1998. godine član je autorske grupe AGM (sa B. Petrović i N. Jelić) u okviru koje se bavi stručnim i teoretskim radom.

Angažovan je u nastavi na predmetima: proces projektovanja na trećoj godini osnovnih akademskih studija, master dizajn studio i radionica na prvoj i drugoj godini master akademskih studija, master diplomski program i specijalistički kurs obnova i gradovi u novom milenijumu.

Autor je preko dvadeset izvedenih objekata i dobitnik šest stručnih priznanja (tri priznanja Salona arhitekture, Nagrada kompanije Novosti, Nagrada Ranko Radović, Priznanje trijenala arhitekture u Nišu). Učestvovao je na 40 javnih, pozivnih i međunarodnih konkursa, na kojima je nagrađen sa devet prvih i dvadeset drugih nagrada i priznanja. Učesnik je najvažnijih nacionalnih i međunarodnih izložbi.

Sa profesorom Borislavom Petrovićem objavio je monografsku studiju „TRADICIJA – TRANZICIJA/upotreba nasleđa u arhitekturi“. Knjiga obrađuje temu upotrebe graditeljskog nasljeđa u arhitekturi, otvarajući pitanja šireg konteksta fenomena tradicije, globalnog, regionalnog i lokalnog, modernog i postmodernog.

Izabran je za nacionalnog komesara Bijenala arhitekture u Veneciji za 2014. godinu. U periodu od 2009. do 2013. godine bio je predsjednik Društva arhitekata Beograda. Predsjednik je podsekcije arhitekata, sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije od 2013. godine.

Opis poslova

– rukovođenja Savjetom Urbanističkog plana;

– daje savjetodavna mišljenja u vezi sa pripremom smjernica za izradu Urbanističkog plana u saradnji sa nadležnim odjeljenjima i gradonačelnikom i uslova za raspisivanje javnog poziva za izbor kredibilne projektantske kuće/konzorcijuma za izradu Urbanističkog plana Grada;

– usluge organizacije i praćenja rada Savjeta Urbanističkog plana i saradnja sa izabranom projektantskom kućom na pripremi plana, i sa svim nadležnim odjeljenjima, odsjecima, ustanovama, preduzećima i drugim, uključenim u pripremi Plana;

– davanje mišljenja na nacrte i prijedloge svakog regulacionog plana, izmjena ili revizija regulacionog plana;

– u ime Grada Banja Luka vođenje priprema za izrade master planova za obuhvat oko rijeke Vrbas, sa UNDP-om i u drugim projektima, u saradnji sa nadležnim odjeljenjem;

– davanje savjetodavnih mišljenja i učešće u pripremi svih dokumenata iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, građevinarstva, saobraćaja i komunalnih poslova; davanje savjetodavnih mišljenja i smjernica na prijedloge odluka i rješenja dizajna/ obaveznog izgleda ugostiteljskih objekata u Gradu;

– davanje savjetodavnih mišljenja u pripremi prijedloga za pojednostavljenje i modernizaciju procedura u oblasti izmjena prostorno-planske dokumentacije, izdavanja građevinskih dozvola i legalizacije objekata, u saradnji sa nadležnim odjeljenjima;

– davanje prijedloga za idejna rješenja za sveobuhvatni prostorni razvoj Grada Banja Luka, prije svega za otvorene regulacione planove i nova rješenja u urbanom jezgru Grada Banja Luka;

– pripremanje, u saradnji sa projektnim timom, mape i prijedloga malih intervencija u prostoru.

Savjet za izradu Urbanističkog plana

Na 15. sjednici, održanoj 27. septembra 2017. godine, Skupština grada Banja Luka imenovala je Savjet za izradu urbanističkog plana, na čelu sa gradskim arhitektom Ivanom Raškovićem. Uz Raškovića, u Savjetu će biti i neka od najpoznatijih regionalnih imena kada su u pitanju urbanizam i arhitektura.

U Savjet su imenovani:

1. Prof. Ivan Rašković, dipl.inž.arh. – predsjednik Savjeta
2. Prof.dr Brankica Milojević, dipl.inž.arh.- zamjenik predsjednika Savjeta
3. Prof.dr Milenko Stanković, dipl.inž.arh.- član
4. Prof. Janez Koželj, dipl.inž.arh. – član
5. Prof. dr Vladan Đokić, dipl. inž.arh. – član
6. Prof.Krešimir Rogina, dipl.inž.arh. – član
7. Aleksandar Seizović, dipl.inž.arh. – član
8. Prof. dr Branko Stanić, dipl. inž.saobr. – član
9. Petar Vasiljević, dipl.inž.maš. – član

10. Prof. dr Ljiljana Došenović, dipl.inž. pejz.arh. – član
11. Vladimir Đorđić, dipl.inž.građ.- član
12. Prof.dr Radoslav Gajanin, ljekar spec.i supspec. – član
13. Mr Gordana Glogovac, dipl.inž.građ. – član
14. Prof.dr Goran Trbić, – član
15. Nikola Stupar, dipl.inž.elektro. – član
16. Doc. dr Gordana Rokvić, dipl.inž.poljop. – član
17. Dr Igor Kuvač, dipl.inž.arh. – član
18. Jelena Brkić, dipl. prostorni planer – član
19. Dr Stevo Pucar, dipl. ekonomista – član.

U skladu sa odredbama člana 43. Zakona o uređenju prostora i građenju, Savjet za izradu Plana obavlja sljedeće poslove:
– prati izradu dokumenta prostornog uređenja;
– zauzima stručne stavove prema pitanjima opšteg, privrednog i prostornog razvoja područja obuhvaćenog dokumentom prostornog uređenja;
– zauzima stručne stavove u pogledu racionalnosti i kvaliteta predloženih planskih rješenja;
– zauzima stručne stavove u pogledu usaglašenosti dokumenta sa dokumentima prostornog uređenja koji predstavljaju osnovu za njegovu izradu, odnosno u pogledu usklađenosti sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i drugim propisima zasnovanim na zakonu.

Tehničke uslove za rad Savjeta za izradu Plana obezbijediće Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Banja Luka , kao nosilac pripreme Plana.