Градски архитекта

Home / Почетна / Градски архитекта

Иван Рашковић, дипломирани инжењер архитектуре, 1. септембра 2017. године именован је за градског архитекту, чиме је Бања Лука, први пут након након 80 година, добила градског архитекту.

Телефон:
051/244-400
Факс:
051/212-526
е-mail:
ivan.raskovic@banjaluka.rs.ba

Биографија

Иван Рашковић (1960) је дипломирао на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 1989. године запослен је на Депртману за архитектуру Архитектонског факултета. Професионално ангажовање усмјерено је на теорију и праксу архитектонско-урбанистичког пројектовања. Поред учешћа у настави, од 1998. године члан је ауторске групе АГМ (са Б. Петровић и Н. Јелић) у оквиру које се бави стручним и теоретским радом.

Ангажован је у настави на предметима: процес пројектовања на трећој години основних академских студија, мастер дизајн студио и радионица на првој и другој години мастер академских студија, мастер дипломски програм и специјалистички курс обнова и градови у новом миленијуму.

Аутор је преко двадесет изведених објеката и добитник шест стручних признања (три признања Салона архитектуре, Награда компаније Новости, Награда Ранко Радовић, Признање тријенала архитектуре у Нишу). Учествовао је на 40 јавних, позивних и међународних конкурса, на којима је награђен са девет првих и двадесет других награда и признања. Учесник је најважнијих националних и међународних изложби.

Са професором Бориславом Петровићем објавио је монографску студију „ТРАДИЦИЈА – ТРАНЗИЦИЈА/употреба наслеђа у архитектури“. Књига обрађује тему употребе градитељског насљеђа у архитектури, отварајући питања ширег контекста феномена традиције, глобалног, регионалног и локалног, модерног и постмодерног.

Изабран је за националног комесара Бијенала архитектуре у Венецији за 2014. годину. У периоду од 2009. до 2013. године био је предсједник Друштва архитеката Београда. Предсједник је подсекције архитеката, секције пројектаната Инжењерске коморе Србије од 2013. године.

Опис послова

– руковођења Савјетом Урбанистичког плана;

– даје савјетодавна мишљења у вези са припремом смјерница за израду Урбанистичког плана у сарадњи са надлежним одјељењима и градоначелником и услова за расписивање јавног позива за избор кредибилне пројектантске куће/конзорцијума за израду Урбанистичког плана Града;

– услуге организације и праћења рада Савјета Урбанистичког плана и сарадња са изабраном пројектантском кућом на припреми плана, и са свим надлежним одјељењима, одсјецима, установама, предузећима и другим, укљученим у припреми Плана;

– давање мишљења на нацрте и приједлоге сваког регулационог плана, измјена или ревизија регулационог плана;

– у име Града Бања Лука вођење припрема за израде мастер планова за обухват око ријеке Врбас, са UNDP-ом и у другим пројектима, у сарадњи са надлежним одјељењем;

– давање савјетодавних мишљења и учешће у припреми свих докумената из области просторног планирања, урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и комуналних послова; давање савјетодавних мишљења и смјерница на приједлоге одлука и рјешења дизајна/ обавезног изгледа угоститељских објеката у Граду;

– давање савјетодавних мишљења у припреми приједлога за поједностављење и модернизацију процедура у области измјена просторно-планске документације, издавања грађевинских дозвола и легализације објеката, у сарадњи са надлежним одјељењима;

– давање приједлога за идејна рјешења за свеобухватни просторни развој Града Бања Лука, прије свега за отворене регулационе планове и нова рјешења у урбаном језгру Града Бања Лука;

– припремање, у сарадњи са пројектним тимом, мапе и приједлога малих интервенција у простору.

Савјет за израду Урбанистичког плана

На 15. сједници, одржаној 27. септембра 2017. године, Скупштина града Бања Лука именовала је Савјет за израду урбанистичког плана, на челу са градским архитектом Иваном Рашковићем. Уз Рашковића, у Савјету ће бити и нека од најпознатијих регионалних имена када су у питању урбанизам и архитектура.

У Савјет су именовани:

1. Проф. Иван Рашковић, дипл.инж.арх. – предсједник Савјета
2. Проф.др Бранкица Милојевић, дипл.инж.арх.- замјеник предсједника Савјета
3. Проф.др Миленко Станковић, дипл.инж.арх.- члан
4. Проф. Јанез Кожељ, дипл.инж.арх. – члан
5. Проф. др Владан Ђокић, дипл. инж.арх. – члан
6. Проф.Крешимир Рогина, дипл.инж.арх. – члан
7. Александар Сеизовић, дипл.инж.арх. – члан
8. Проф. др Бранко Станић, дипл. инж.саобр. – члан
9. Петар Васиљевић, дипл.инж.маш. – члан

10. Проф. др Љиљана Дошеновић, дипл.инж. пејз.арх. – члан
11. Владимир Ђорђић, дипл.инж.грађ.- члан
12. Проф.др Радослав Гајанин, љекар спец.и супспец. – члан
13. Мр Гордана Глоговац, дипл.инж.грађ. – члан
14. Проф.др Горан Трбић, – члан
15. Никола Ступар, дипл.инж.електро. – члан
16. Доц. др Гордана Роквић, дипл.инж.пољоп. – члан
17. Др Игор Кувач, дипл.инж.арх. – члан
18. Јелена Бркић, дипл. просторни планер – члан
19. Др Стево Пуцар, дипл. економиста – члан.

У складу са одредбама члана 43. Закона о уређењу простора и грађењу, Савјет за израду Плана обавља сљедеће послове:
– прати израду документа просторног уређења;
– заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја подручја обухваћеног документом просторног уређења;
– заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења;
– заузима стручне ставове у погледу усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу за његову израду, односно у погледу усклађености са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима заснованим на закону.

Техничке услове за рад Савјета за израду Плана обезбиједиће Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бања Лука , као носилац припреме Плана.