Одсјек за правна питања и прописе

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одсјек за правна питања и прописе

Основни подаци

Шеф: Наташа Вукмировић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-489

Број факса: 051/244-526

E-mail: pravna.pitanja@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одсјеку за правна питања и прописе се обављају послови у поступку заштите права и интереса Града и припремају изјашњења у вези са наведеним пословима и непосредно сарађује са Правобранилаштвом Републике Српске. У надлежности Одсјека су и сљедећи послови:

– обављање управно-правних послова из имовинско-правних односа и заштите имовине и имовинских интереса Града из надлежности Града;
– послови заступања Града у поступцима у којима Град не заступа Правобранилаштво Републике Српске;
– припремање другостепених рјешења из надлежности градоначелника;
– припрема изјашњења на тужбу у управном спору који се води против аката градоначелника;
– припрема уговора из правне и имовинско-правне области које у име Града, закључује градоначлелник;
– предлагање покретања поступка за оцјену уставности и законитости закона и других прописа пред Уставним судом Републике Српске;
– праћење прописа из различитих области права и предлагање покретања иницијативе за измјене и допуне закона, подзаконских аката и општих аката Града.