Одсјек за послове градског протокола

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одсјек за послове градског протокола

Основни подаци

Шеф: Дијана Грбић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-577

Број факса: /

E-mail:

Надлежности

У Одсјеку за послове градског протокола, обављају се сљедећи послови:

– утврђивање протокола за посјете представника других органа и институција градоначелнику или градским органима и службама и обезбјеђује његову реализацију;
– планирање учешћа представника Града у спортским, културним и другим манифестацијама и догађајима, дефинише или учествује у припреми протокола за те манифестације и благовремено врши припреме са представницима Града који учествују у њима;
– вођење евиденције о манифестацијама и догађајима које организује Град или у њима учествују органи, јавна градска предузећа или установе;
– израда дневних, седмичних и мјесечних планова обавеза и договорених састанака и посјета Градоначелника,
– вођење евиденција и закључака о свим организованим посјетама или пријему представника институција органа или градова, амбасада и сл. и формира досије тих посјета и разговора;
– вршење благовремене израде спискова свих званица за догађаје и манифестације којима је домаћин Градоначелник или други органи Града, пријем, смјештај и задужења осталих учесника у реализацији протокола;
– организација службених путовања делегација Града и Градоначелника;
– вођење евиденција за потребе протокола, те благовремено слање позивница за свечане пријеме;
– праћење реализације програма и других аката из области културе и предлагање Градоначелнику предузимање одговарајућих мјера;
– непосредно обављање послова у вези са сарадњом са невладиним организацијама из Републике Српске и изван Републике Српске, у функцији међународне сарадње;
– вршење припрема и непосредно обављање послова у оквиру сарадње Града Бања Лука са другим градовима партнерима;
– учешће у припреми приједлога одлука и других аката у вези са међународном сарадњом Града, које доноси Скупштина Града;
– лекторисање службених текстова, нацрта аката и других материјала за потребе Градоначелника и радних тијела;
– фотографисање догаћаја града, јавних наступа и прес-конференција представника Града.