Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице

Основни подаци

Шеф: Младен Ћућун

Адреса: Видовданска бб, Бања Лука

Број телефона: 051/244-443

Број факса: 051/244-560

E-mail: civilna.zastita@banjaluka.rs.ba

Надлежности

Планирање и мјере цивилне заштите обухватају сљедеће:

– припрема и израда програма развоја цивилне заштите у систему заштите и спасавања града;
– припрема и израда процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју града;
– припрема и израда плана заштите  и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће града;
– организује систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју града;
– припрема и реализује план јавних набавки за потребе Одсјека;
– припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања и друга нормативна акта из надлежности Одсјека;
– израда анализа, информација и извјештаја из области цивилне заштите за потребе надлежних органа;
– организовање, опремање, обука и оспособљавање свих структура цивилне заштите града;
– праћење стања припрема и организованости цивилне заштите у граду;
– праћење стања и начина коришћења јавних склоништа у граду;
– организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у систему заштите и спасавања;
– вођење евиденције припадника јединица и тимова цивилне заштите и материјално-техничких средстава, и њихов распоред у цивилној заштити;
– врши набавку средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби;
– сарадња са субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање на подручју града;
– организовање дежурства у Одсјеку;
– организовање и опслуживање Градског штаба за ванредне ситуације.

ДОКУМЕНТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Противпожарну заштиту проводи Професионална територијална ватрогасна јединица која је у саставу Одсјека

Задаци Професионалне територијалне ватрогасне јединице:

– учествује у гашењу пожара, и спасавању људи и имовине угрожене пожаром, и у другим елементарним непогодама на подручју Града, изван Града по одобрењу Градоначелника;
– води прописану евиденцију о интервенцијама на пожарима,и елементарним непогодама и другим интервенцијама;
– доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца;
– припрема планове и програме заштите од пожара, стара се о њиховој реализацији;
– предлаже план опремања материјално-техничким средствима и опремом ватрогасне јединице;
– остварује непосредну сарадњу са привредним друштвима са повећаним ризиком угрожености од пожара у спровођењу мјера заштите од пожара, и реализације оперативно техничких планова гашења пожара;
– врши контролу спровођења превентивних мјера заштите од пожара код субјеката система заштите од пожара;
– пружа стручну помоћ ватрогасним друштвима.

Дијелови ПТВЈ смјештени су на три локације, и то:

1. Централа ПТВЈ у ул.Хварска бб
Тел. 123; 051/233-910; фах:051/233-912
-Замјеник Команданта бригаде-замјеник старјешине ватрогасне јединице:
мр Александар Мајсторовић дипл.инж.маш.
Тел:051/233-910 лок.110; моб.тел:066/802-284;e-mail:aleksandar.majstorovic@banjaluka.rs.ba
-Командир ватрогасне чете:
Драган Савановић, стр.инж.ЗОП-а
Тел:051/233-910 локал 111; моб.тел:066/802-281; e-mail:savandrag@hotmail.com
-Помоћник команданта бригаде за техничке послове:
Шврака Иља, стр.инж.ЗОП-а
Тел:051/233-910 локал 106; моб.тел:066/802-285; e-mail:ilja.svraka@banjaluka.rs.ba
2. Ватрогасна чета „Лазарево“ ул. Приједорски пут бб
-Командир ватрогасне чете:
Мирослав Малинић, стр.инж.ЗОП-а
Тел.051/378-243; 378-240; моб.тел:066/802-278; e-mail:miroslav.malinic@banjaluka.rs.ba
3. Ватрогасна служба на аеродрому – Аеродром Бања Лука – Маховљани
Тел.051/535-210 лок. 30;
-Руководилац ватрогасне службе на аеродрому – са функцијом Командир чете:
Драган Чеко, стр.инж.ЗОП-а
Тел. 051/535-210 лок. 30; моб.тел:065/441-130;