Јединица за интерну ревизију

Home / Градска управа / Организационе јединице / Јединица за интерну ревизију

Основни подаци

Руководилац: Јелена Каталина

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-491

Број факса: 051/244-526

E-mail: jir@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Јединици за интерну ревизију обављају се сљедећи послови:

  • припрема оперативних упутстава и упутстава о интерној ревизији;
  • припрема стратешких планова интерне ревизије за период од три године;
  • припрема годишњег плана интерне ревизије – на основу оцјене ризика и усвојеног стратешког плана, те праћење његовог адекватног спровођења и надзор над извршавањем истог;
  • припрема и одобравање плана појединачне ревизије, којим се детаљно описују ревизорски поступци;
  • процјена адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле;
  • ревизија свих програма, активности и процеса Града и његових организационих дијелова, као и буџетских корисника чији се финансијски извјештаји консолидују у финансијске извјештаје Града (који не испуњавају критеријуме за успостављање самосталне јединице за интерну ревизију) и дјелимичну контролу осталих буџетских корисника у дијелу контроле законитости утрошка средстава издвојених из буџета Града;
  • извјештавање руководства ревидиране јединице и Градоначелника о обављеној ревизији;
  • праћење извршења препорука и извјештавање Градоначелника у складу са Законом;
  • сарадња са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске и Министарством финансија;
  • припрема извјештаја о раду јединице за интерну ревизију у складу са Законом и достављање истих, након одобрења Градоначелника, Министарству финансија и Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске…

Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за период 2018 – 2020. г.

Погледај

Оквирни стратешки план Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за период 2018 – 2020. г.

Погледај

Одлуку о усвајању Годишњег плана ревизије Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за 2018. годину

Погледај

Годишњи план ревизије Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за 2018. годину

Погледај

Методологија рада и процедура процјене ризика

Погледај

Повеља интерне ревизије

Погледај