Odsjek za informatiku

Home / Gradska uprava / Organizacione jedinice / Odsjek za informatiku

Osnovni podaci

Šef: Ljiljana Vasojević-Radovanović

Adresa: Vidovdanska bb, Banja Luka

Broj telefona: 051/244-445

Broj faksa: 051/244-556

E-mail: informatika@banjaluka.rs.ba

Nadležnosti

U Odsjeku za informatiku obavljaju se poslovi izrade analiza, informacija i izvještaja o funkcionisanju Gradske uprave, sa prijedlogom novih informatičkih i tehničkih rješenja. U nadležnosti Odsjeka je i sljedeće:

– razvoj dopunskih aplikativnih rješenja na postojeće programe;
– održavanje mrežne politike i bezbjednosti;
– održavanje postojećih aplikacija, sa prijedlogom novih rješenja;
– instaliranje operativnih sistema i njihovo održavanje;
– instaliranje i zamjena računarske i periferne opreme;
– administriranje digitalne telefonske centrale;
– administriranje lokalne računarske mreže;
– administriranje komunikacionih linkova sa dislociranim službama;
– administriranje i postavljanje sadržaja na korporativni fajl-server;
– tehničko opsluživanje sjednica Skupštine Grada i drugih skupova;
– tehnička i stručna informatička pomoć službama Gradske uprave Grada;
– poslovi administracije sistema menadžmenta kvalitetom u Gradskoj upravi;
– tehnička priprema materijala za objavljivanje na sajtu, info-kiosku i slično…