Одјељење за просторно уређење

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одјељење за просторно уређење

Основни подаци

Начелник: Мр Слободан Станаревић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-417

Број факса: 051/244-450

E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

Надлежности

Одјељење за просторно уређење, у оквиру своје надлежности, носилац је припреме за израду просторно-планске документације, води јединствену евиденцију о стању у простору и о спровођењу докумената просторног уређења, те издаје рјешења и друге акте из области грађења. У складу са наведеним Одјељење:

– у Центру за дозволе пружа информације грађанима и потенцијалним инвеститорима из области просторног уређења;
– издаје локацијске услове – технички стручни документ;
– доноси рјешења о грађевинској дозволи;
– доноси рјешења о употребној дозволи;
– доноси рјешења о уклањању објеката;
– даје стручна мишљења и доноси рјешење о еколошкој дозволи;
– доноси водне акте: водне смјернице, водне сагласности, водне дозволе;
– доноси рјешење о легализацији
– доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта
– издаје изводе из просторно-планске документације;
– припрема опште акте и друге одлуке из области уређења простора, које доноси градоначелник и Скупштина Града (плански документ);
– припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину;
– проводи активности на припреми просторно-планске документације (покреће израду докумената, прикупља и обрађује програмске смјернице, организује стручне и јавне расправе, организује јавни увид, обезбјеђује усаглашавање са надлежним институцијама, прати рад носиоца израде, и др);
– прикупља и обрађује податаке и документацију из области просторног уређења, у складу са Законом.

Одсјеци

Одсјек за послове пријемне канцеларије одјељења

Шеф  Драгана Милановић Новчић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-473
Број факса  051/244-450
E-mail  prostorno@banjaluka.rs.ba

Одсјек за грађење

Шеф  Здравка Јелић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-670
Број факса  051/244-450
E-mail  prostorno@banjaluka.rs.ba

Одсјек за просторно планску документацију

Шеф Адријана Шешић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-444, локал 670
Број факса  051/244-450
E-mail  prostorno@banjaluka.rs.ba

Одсјек за легализацију

Шеф Вук Вишекруна
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-444, локал 669
Број факса  051/244-450
E-mail  prostorno@banjaluka.rs.ba