Одјељење за привреду

Основни подаци

Начелник: Раденко Комљеновић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-422

Број факса: 051/244-521

E-mail: privreda@banjaluka.rs.ba

Надлежности

Одјељење за привреду врши регистрацију самосталних предузетника, израђује акте којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине, те доноси акте о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства и стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности. Ово Одјељење:

– Учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење туризма, угоститељства, занатства и трговине,
– учествује у дефинисању, припреми и спровођењу развојних планова Града,
– координира и прати активности организација и институција чији је оснивач Град, у складу са надлежностима Одјељења,
– учествује у припреми израде основе заштите кориштења и унапређења пољопривредног земљишта и координира активности на њеном спровођењу,
– учешће у активностима на унапређењу функционисања јавних комуналних предузећа,
– израда анализа, информација и извјештаја из области: привреде – предузетништво, индустрија, туризам, угоститељство, трговина, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство, водопривреда,
– послови у вези остваривања оснивачких и власничких права града у предузећима и организацијама у области привреде,
– послови у вези са оцјеном усаглашености са Законом аката предузећа и институција, на које градоначелник даје сагласност,
– прикупљање података, израда информација и анализа о пословању привредних друштава из области привреде,
– прикупљање података, израда анализа и информација о стању у граду у области привреде.

Одсјеци

Одсјек за привреду

Шеф  Весна Радић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-444, локал 849
Број факса  051/244-521
E-mail  privreda@banjaluka.rs.ba

Одсјек за управно-правне послове

Шеф  Јованка Полић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-444, локал 854
Број факса  051/244-521
E-mail  privreda@banjaluka.rs.ba