Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт

Основни подаци

Начелник: Драган Бањац

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-438

Број факса: /

E-mail: obrazovanje.sport@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одјељењу за образовање, здравство, спорт и омладину, обављају се, између осталог, сљедећи послови:

-покретање инцијативе за предузимање мјера за санацију пословања јавних установа и предузећа, из области науке, образовања, здравства, спорта, омладинског организовања, и друштвене бриге о дјеци;
– учешће у израда плана капиталних инвестиција из области науке, образовања, здравства, спорта, омладинског организовања, и друштвене бриге о дјеци;
-провођење поступка, израда рјешења о стипендирању ученика и студената из стипендије Града Бања Лука;
-израда аката из надлежности Одјељења, израду дугорочних и краткорочних планова, стратегије и програма развоја у области образовања, науке, здравства, спорта, омладинског организовања, и друштвене бриге о дјеци, као и обезбјеђење средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава;
-стварање услова за унапређивање стручног рада, утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим, стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена;
-координацију рада спортских организација Града и друге послове у складу са Законом.
-системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Граду и у складу са тим израду смјерница за рад Одјељења; старање о спровођењу и унапређењу омладинске политике, побољшање социјалног статуса младих, и подршку развоју омладинског организовања; информисање младих; пружање стручне и административно-техничке помоћи у раду Савјета за младе; конципирање програма за унапређење еколошке и здраствене свијести омладине; афирмација студентских спортских активности; осмишљавање програма за рад са талентованом омладином; подршка раду и организацији Омладинског савјета Града; унапређење и развој волонтирања и подршку развоју волонтерске инфраструктуре;
-послови у вези са друштвеном бригом о дјеци.