Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање

Основни подаци

Начелник: Маја Јовановић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-427

Број факса: /

E-mail: razvoj@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање, обављају се послови израде анализа, информација и извјештавање о стратешким и другим развојним документима. Ту су, између осталог, и послови:

-међународне и регионалне сарадње и европских интеграција и припрема и израда општих актата из области међународне и регионалне сарадње;
-пријем и обрада захтјева за реализацију инвестиција на подручју Града Бања Лука од заинтересованих субјеката;
-организација и координација пријема инвеститора на нивоу Градске управе;
-припрема приједога промотивних материјала (брошура, летака, ЦД-а, флајера, материјала за веб презентације) и организација његове дистрибуције;
-припрема материјала за сајамске наступе и посјете;
-презентација и промоција пројеката Града Бања Лука потенцијалним инвеститорима и другим заинтересованим странама те учествовање и организовање промотивних манифестација у циљу презентације града и ставрања амбијента за привлачење инвестиција;
-праћење програма и фондова Европске уније доступних Босни и Херцеговини иницирање инвестиционих пројеката у Граду Бања Лука обезбјеђивањем средстaва из доступних фондова и програма и анимирање заинтересованих финансијера;
-одржавање инфраструктуре, објеката и послови обезбјеђења и управљања Пословном зоном „Рамићи-Бања Лука“;
-формирање и ажурирање базе података текућих инвестиционих пројеката;
-формирање и вођење јединствене базе података за потребе инвеститора (намјена површина, величина парцела, власничка структура, расположиве пословне просторије, трошкови пословања, порези, царине, трошкови живота, подстицаји и субвенције, понуда радне снаге, просјечна плата запослених, итд.);
-вођење базе о домаћим и страним инвеститорима (подаци о величини инвестиција, трендовима развоја, броју запослених, итд.);
-омогућавање инвеститорима увид у планске документе просторног уређења (просторни и регулациони план), ради информисања инвеститора о организацији, намјени и начину кориштења простора, те критеријумима и смјерницама за уређење и заштиту простора;
-координација и праћење активости Градске развојне агенције Бања Лука, у складу са надлежностима одјељења, те давање мишљења о пословању и активностима Градске развојне агенције Бања Лука;
-издавање у закуп, контрола кориштења, наплата и евиденција станова, пословних и гаражних простора у власништву Града;
-формирање базе података о непокретној имовини Града кориштењем електронске апликације/софтвера и њено континуирано ажурирање;
-дефинисање портфеља непокретне имовине града Бања Лука и попис имовине града Бања Лука по појединачним портфељима имовине;
-обављање послова у вези са успостављањем и унапређењем јавно-приватног партнерства, и други послови.

Одсјеци

Одсјек за сарадњу са инвеститорима и пословну зону

Шеф  Срђан Мијатовић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/220-280
Број факса  /
E-mail  razvoj@banjaluka.rs.ba

Одсјек за стратешко планирање, јавно-приватно партнерство и припрему пројеката

Шеф Дејан Тодоровић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/220-281
Број факса  /
E-mail  razvoj@banjaluka.rs.ba

Одсјек за евиденцију и управљање непокретном имовином града

Шеф  Чедомир Раковић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/220-287
Број факса  /
E-mail  razvoj@banjaluka.rs.ba