Одјељење за инспекцијске послове

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одјељење за инспекцијске послове

Основни подаци

Начелник: Јанко Кецман

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-429

Број факса: 051/244-470

E-mail: inspekcija@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одјељењу за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора из области промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, вода, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине, здравствене заштите људи, санитарне заштите и радних односа. У Одјељењу се обављају и сљедећи послови:

–  вођење управног поступка, доношење рјешења и закључака, издавање прекршајних налога, подношење кривичних пријава и захтјева за покретање прекршајног поступка;
– припрема и обрада материјала за Скупштину Града и градоначелника;
– обезбјеђење статистичких и других података за потребе Одсјека за развој и међународну сарадњу…
Инспекције

Одјељење за инспекцијске послове чини десет инспекција, и то:

– Инспекција за храну
– Тржишна инспекција
– Пољопривредна инспекција
– Ветеринарска инспекција
– Водна инспекција
– Саобраћајна инспекција
– Урбанистичко-грађевинска инспекција
– Еколошка инспекција
– Здравствена инспекција
– Инспекција рада