Udruženja građana

Home / Građani / Udruženja građana

Udruženja građana imaju ulogu u izražavanju, za građane značajnih interesa i stavova, kako u lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini i mogu da doprinesu podizanju svijesti građana o važnosti njihovog učešća u društvenim događanjima i unaređenju saradnje sa javnim institucijama. Takođe, udruženja građana i druge organizacije civilnog društva koje realizuju određene razvojne projekte i bave se pružanjem usluga, svojim aktivnostima doprinose zadovoljavanju različitih potreba građana i ostvarivanju određenih promjena u lokalnoj zajednici i šire.

Na području grada civilni sektor je ostvario značajan nivo razvoja u okviru kojeg se izdvojio dio udruženja koja su svojim radom i aktivnostima značajno uticala na zadovoljavanje potreba i kvalitet života građana, te se mogu posmatrati kao partneri Grada i gradskih javnih ustanova u servisiranju potreba građana na lokalnom nivou.

Gradska uprava, u okviru Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku vodi evidenciju udruženja građana koja imaju sjedište i djeluju na području grada Banja Luka. U istoj je, do decembra 2017. godine, evidentirano 418 udruženja građana, s tim da nisu sva udruženja jednako aktivna,  s obzirom na to da je jedan broj udruženja stagnirao u pogledu realizacije programskih aktivnosti, odnosno u prethodnom periodu nisu ostvarivali saradnju sa Gradom ili su prestali sa radom.
Međutim, uočeno je da postoje udruženja koja svojim aktivnostima i implementacijom projekata značajno doprinose rješavanju problema i zadovoljavanju potreba krajnjih korisnika, odnosno lokalnog stanovništva, bilo da projekte i druge aktivnosti realizuju u partnerstvu sa Gradom ili drugim partnerom iz javnog sektora. Neke od organizacija koje su srodne po svojim ciljevima, kao npr.  organizacije lica sa invaliditetom, su umrežane i često nastupaju zajedno u realizaciji projekata i aktivnosti, te na taj način postižu znatno bolje efekte djelovanja i veći stepen zadovoljstva korisnika njihovih usluga.

To je prepoznato od strane Skupštine Grada i rezultiralo donošenjem Odluke o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za Grad Banju Luku za 34 udruženja građana iz različitih oblasti djelovanja.
Status udruženja od interesa za Grad je dobilo 34 udruženja građana, i to iz sljedećih oblasti:

 • socijalna zaštita – pomoć siromašnim i socijalno ugroženim, pomoć invalidima, djeci i starim osobama;
 • zdravstvo;
 • nauke i obrazovanja;
 • kultura;
 • boračko-invalidska zaštita;
 • ljudska prava i prava manjina.

Na osnovu kontinuirane saradnje sa udruženjima građana, pokazalo se da su najaktivnije organizacije koje realizuju projekte iz sljedećih oblasti:

 • pružanje različitih usluga socijalno ugroženim i ranjivim grupama;
 • socijalno uključivanje kroz dnevne centre za različite grupe korisnika;
 • suzbijanje i prevencija bolesti zavisnosti;
 • zaštita od porodičnog nasilja;
 • edukacija djece i omladine;
 • zaštita ljudskih prava,  s akcentom na zaštitu dječijih prava;
 • prevencija bolesti i promocija zdravlja;
 • aktivnosti i događaji s ciljem afirmacije kulture.

Podržani projekti (2019. godina)

Pogledaj

Evidencija udruženja građana

Pogledaj

Priručnik za NVO (UNDP)

Pogledaj