Удружења грађана

Home / Грађани / Удружења грађана

Удружења грађана имају улогу у изражавању, за грађане значајних интереса и ставова, како у локалној заједници тако и друштву у цјелини и могу да допринесу подизању свијести грађана о важности њиховог учешћа у друштвеним догађањима и унаређењу сарадње са јавним институцијама. Такође, удружења грађана и друге организације цивилног друштва које реализују одређене развојне пројекте и баве се пружањем услуга, својим активностима доприносе задовољавању различитих потреба грађана и остваривању одређених промјена у локалној заједници и шире.

На подручју града цивилни сектор је остварио значајан ниво развоја у оквиру којег се издвојио дио удружења која су својим радом и активностима значајно утицала на задовољавање потреба и квалитет живота грађана, те се могу посматрати као партнери Града и градских јавних установа у сервисирању потреба грађана на локалном нивоу.

Градска управа, у оквиру Одјељења за културу, туризам и социјалну политику води евиденцију удружења грађана која имају сједиште и дјелују на подручју града Бања Лука. У истој је, до децембра 2017. године, евидентирано 418 удружења грађана, с тим да нису сва удружења једнако активна,  с обзиром на то да је један број удружења стагнирао у погледу реализације програмских активности, односно у претходном периоду нису остваривали сарадњу са Градом или су престали са радом.
Међутим, уочено је да постоје удружења која својим активностима и имплементацијом пројеката значајно доприносе рјешавању проблема и задовољавању потреба крајњих корисника, односно локалног становништва, било да пројекте и друге активности реализују у партнерству са Градом или другим партнером из јавног сектора. Неке од организација које су сродне по својим циљевима, као нпр.  организације лица са инвалидитетом, су умрежане и често наступају заједно у реализацији пројеката и активности, те на тај начин постижу знатно боље ефекте дјеловања и већи степен задовољства корисника њихових услуга.

То је препознато од стране Скупштине Града и резултирало доношењем Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за Град Бању Луку за 34 удружења грађана из различитих области дјеловања.
Статус удружења од интереса за Град је добило 34 удружења грађана, и то из сљедећих области:

 • социјална заштита – помоћ сиромашним и социјално угроженим, помоћ инвалидима, дјеци и старим особама;
 • здравство;
 • науке и образовања;
 • култура;
 • борачко-инвалидска заштита;
 • људска права и права мањина.

На основу континуиране сарадње са удружењима грађана, показало се да су најактивније организације које реализују пројекте из сљедећих области:

 • пружање различитих услуга социјално угроженим и рањивим групама;
 • социјално укључивање кроз дневне центре за различите групе корисника;
 • сузбијање и превенција болести зависности;
 • заштита од породичног насиља;
 • едукација дјеце и омладине;
 • заштита људских права,  с акцентом на заштиту дјечијих права;
 • превенција болести и промоција здравља;
 • активности и догађаји с циљем афирмације културе.

Подржани пројекти (2019. година)

Погледај

Евиденција удружења грађана

Погледај

Приручник за НВО (UNDP)

Погледај