Socijalna politika

Home / Građani / Socijalna politika

Usluge socijalne zaštite stanovnicima Banje Luke pruža Javna ustanova „Centar za socijalni rad“, kojoj je osnivač Skupština Grada i na koju je Grad prenio javno ovlašćenje za obavljanje ovih usluga.

Od 2000. godine Grad Banja Luka je kao jedna od četiri opštine u BiH, zajedno sa Centrom za socijalni rad, uključen u realizaciju Projekta „Reformisanje sistema i struktura režima centralne i lokalne socijalne politike“. U skladu sa iskustvima iz navedenog projekta, stručni radnici Centra i Gradske uprave su, u saradnji sa drugim partnerima, izradili – a Skupština Grada usvojila – sljedeće strateške dokumente:

 • Plan razvoja socijalne zaštite u Gradu Banja Luka 2003-2005.godine
 • Plan razvoja socijalne zaštite u gradu Banja Luka 2005-2008.godine
 • Program razvoja socijalne zaštite u gradu Banjoj Luci za period 2013-2015. godine
 • Program razvoja socijalne zaštite za period 2018-2020. godine.

U skladu sa ciljevima, definisanim ovim dokumentom, uvedeni su novi modeli rada, izvršena je potpuna reforma u načinu pružanja usluga Centra za socijalni rad.

Reforma modela rada, prije svega, odnosi se na promjenu pristupa u radu sa korisnicima, gdje se koristi pristup orijentisan na korisnika, kod kojeg su korisnik i njegove potrebe u fokusu rada stručnih radnika. Ovaj pristup sa sobom je donio i promjenu u organizaciji rada gdje se sa polivalentnog, odnosno rada po mjesnim zajednicama, prešlo na specijalistički pristup, koji – prije svega – podrazumijeva specijalističke poslove koji su fokusirani na potrebe korisnika:

 • poslove za rad sa djecom bez adekvatnog roditeljskog staranja,
 • poslove za rad sa djecom sa posebnim potrebama,
 • poslove rada sa nasiljem u porodici,
 • rad sa licima sa problemima u mentalnom zdravlju,
 • rad sa licima sa invaliditetom,
 • rad sa licima zavisnim o alkoholu i psihoaktivnim supstancama,
 • rad u zajednici,
 • porodično savjetovalište i drugi poslovi.

Razvojem specijalističkog pristupa otvorila se mogućnost bliže saradnje sa nevladinim organizacijama, korisničkim udruženjima i privatnim sektorom, što je rezultovalo otvaranjem niza proširenih usluga u lokalnoj zajednici i razvojem velikog broja servisa vaninstitucionalne brige o korisnicima. Neke od proširenih usluga su: dnevni centri za stara lica, dnevni centar za lica sa problemima u mentalnom zdravlju, dnevni centar za lica u stanju mentalne retardacije, usluge personalne asistencije za lica sa invaliditetom, smještaj žrtava nasilja u Sigurnu kuću, prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji, prihvatna stanica za odrasla lica zatečena u skitnji i mnoge druge proširene usluge, fokusirane na specifične potrebe stanovništva naše lokalne zajednice.

Sve proširene usluge se realizuju u partnerskoj saradnji sa nevladinim organizacijama i korisničkim udruženjima. S obzirom da JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka od 2007. godine ima uveden sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2000, osnovna obaveza ove ustanove jeste da osigura kvalitetnu uslugu i zadovoljstvo korisnika. U skladu s tim, redovno se vrši evaluacija usluge i sastanci sa partnerskim organizacijama, kako bi se unaprijedio kvalitet usluge.

Program razvoja socijalne zaštite

Dokument za period 2018-2020. godine

Pogledaj

Strategija neprofitno-socijalnog stanovanja

Dokument za period od 2015-2020. godine

Pogledaj

Akcioni plan za zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom

Dokument za period 2018-2019. godine

Pogledaj

Akcioni plan za djecu grada Banje Luke

Dokument za period od 2016-2020. godine

Pogledaj

Prevencija maloljetničkog prestupništva

Akcioni plan 2015-2017. godina

Pogledaj

Poboljšanje života invalida

Plan za period 2014-2019. god.

Pogledaj

Unapređenje multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma

Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija (17.5.2019.)

Pogledaj

Akcioni plan za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u gradu Banjoj Luci

za period 2020-2026. godine

Pogledaj

Briga o izbjeglim i raseljenim licima i povratnicima

Grad Banja Luka u proteklom periodu aktivno je pomagao populaciji izbjeglica, interno raseljenih lica i povratnika, pa je tokom 2004. godine usvojena Strategija integracije izbjeglih i raseljenih lica i reintegracija povratnika na području grada Banja Luka.

U tom periodu implementiran je trogodišnji projekat Danskog vijeća za izbjeglice pod nazivom „Izgradnja kapaciteta kao podrška lokalnim demokratskim vlastima za povratak i reintegraciju izbjeglih i raseljenih lica u lokalnu zajednicu“. U sastavu gradske administracije, tada je formiran poseban odsjek koji je aktivno pomagao ovoj populaciji kroz saradnju sa organizacijama civilnog društva, rješavanje problematike stambenog zbrinjavanja, jednokratne novčane pomoći, saradnja sa humanitarnim organizacijama, pomoć u održivom povratku, izgradnja komunalne infrastrukture i elektrifikcija povratničkih domaćinstava kao i permanentno obezbjeđivanje relevantnih informacija kao podrška ostvarivanju potreba, obezbjeđenju poštovanja ljudskih i imovinskih prava i zaštiti ove populacije koja u brojnim segmentima dijele sudbinu domicilnog stanovništva. Potrebe, prava i legitimni interesi izbjeglica, interno raseljenih lica i povratnika najvažnija su tačka kojom se rukovodi Grad Banja Luka u donošenju odluka i rješavanju problema ove populacije.

U 2017. godini Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku nastavlja pružati pomoć izbjeglicama, interno  raseljenim licima i povratnicima u ostvarivanju stambenih rješenja.

U skladu sa odredbama Zakona o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 42/05 i 52/12) Odjeljenje je uključeno u rad komisija koje stvaraju uslove i doprinose zaštiti ovih kategorija.

Putem nadležnog Odjeljenja Grad sarađuje sa :

 • Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
 • Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica
 • međunarodnim organizacijama i institucijama
 • organizacijama civilnog društva

Odjeljenje je uključeno u realizaciju Regionalnog stambenog programa koji je višegodišnji program trajnih rješenja za izbjeglice, interno raseljene osobe i povratnike, a realizuje u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Crnoj Gori. Cilj programa je stvaranje trajnih i održivih rješenja kroz dobrovoljni povratak i reintegraciju te lokalnu integraciju. Regionalni stambeni program ima za cilj da pruži trajna i održiva stambena rješenja za oko 74.000 lica ili 27.000 domaćinstava.

Ovim programom izbjeglicama i interno raseljenim osobama biće omogućen izbor između dobrovoljnog povratka i reintegracije u zemlji porjekla ili integracija u mjestu raseljenja.

Pomoć koja će se pružati za stambena rješenja uključuje osiguranje stanova i kuća kroz izgradnju, adaptaciju; obnovu ili kupovinu; osiguranje građevinskog materijala i smještaj u ustanovama socijalne zaštite.

Lica koja imaju pravo na pomoć putem Regionalnog stambenog programa su sve izbjeglice iz 1991-1995. koje su u kolektivnim centrima, privatnom smještaju i svi bivši nosioci stanarskog prava bez trajnog riješenja u zemlji porjekla ili zemlji prijema po UNHCR-ovim kriterijima ugroženosti; povratnici u BiH i Hrvatsku koji nemaju trajno rješenje u zemlji porjekla ili zemlji prihvata; raseljene osobe smještene u kolektivnim centrima i privatno smještene u Hrvatskoj; ugrožene raseljene osobe izvan kolektivnih centara u BiH; ugrožene osobe raseljene u Crnoj Gori iz 1999.

Odjeljenje je putem Prvostepene komisije za odabir korisnika za potrebe realizacije Regionalnog stambenog programa uključeno u realizaciju neprofitnog socijalnog stanovanja. Netržišno, odnosno neprofitno stanovanje za razliku od komercijalnog, tržišnog stanovanja koje je određeno uslovima ponude i potražnje bez intervencije javnog sektora, predstavlja način zadovoljavanja stambenih potreba koji se ostvaruje uz različite oblike podrške javnog sektora, ima različite pojavne oblike, izvore finansiranja, olakšice, forme organizovanja, status vlasništva i način korištenja-održavanja. Socijalno stanovanje obezbjeđuje zadovoljenje stambenih potreba osjetljivih-ranjivih društvenih grupa i siromašnih kategorija stanovništva, podsticanje razvoja nerazvijenih područja stambenom ponudom sa nižom zakupninom u odnosu na tržišnu ponudu a najčešće korisničke grupe su staračka domaćinstva sa niskim primanjima, mladi koji se osamostaljuju i osnivaju svoje porodice, samohrani roditenji, siromašna lica, raseljeni, izbjeglice i imigranti, beskućnici i zlostavljene žene i djeca, ranjive kategorije. Socijalno stanovanje je dio ukupne socijalne politike koje prati planove razvoja lokalne zajednice.

Za potrebe implementacije socijalnog stanovanja usvojena je Strategija socijalnog stanovanja i na 49. sjednici Skupštine Grada Banja Luka donesena Odluka o stanovima u svojini Grada Banja Luka. Poglavljem III obuhvaćeno je Osnivanje, upravljanje, raspolaganje i korištenje stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja neophodnog za realizaciju Pod-projekta BiH3 u sklopu Državnog projekta stambenog zbrinjavanja Regionalnog stambenog programa.

Odjeljenje u toku realizacije/implemenatcije projektnih aktivnosti koordinira sa korisnicima programa, pomaže kod izdavanja neophodnih dozvola i saglasnosti i drugi poslovi koji doprinose socijalnoj zaštiti ovih kategorija.

Crveni krst - Gradska organizacija Banja Luka

je humanitarna organizacija koja okuplja veliki broj volontera.Osnovna djelatnost ove organizacije je pružanje pomoći ugroženim, iznemoglim i nezbrinutim  građanima, organizovanje aktivista CK i drugih građana na dobrovoljnom davanju krvi.
Članovi organizacije crvenog krsta su uključeni u aktivnosti Jedinice civilne zaštite za pružanje prve medicinske pomoći.

Sekretar Gradske organizacije: Željkica Ilić
Adresa: ul.Mladena Stojanovića bb, 78000 Banja Luka
Telefon: 301-065 faks: 301-065
E-mailgock-banjaluka@blic.net
Web: www.crvenikrstbanjaluka.org