Стипендије

Home / Грађани / Образовање / Стипендије

Град додјељује стипендије ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама. Стипендије се додјељују на основу конкурса, који за ученике буде расписан почетком септембра, а за студенте половином октобра.

Постоје три врсте стипендија: стипендије према социјалном статусу, стипендије за дефицитарна занимања и стипендије за успјех у школи, односно студију.
Студенти који конкуришу за стипендију за успјех на студију, могу да остваре право на исту само уколико се не школују за занимање које је утврђено као суфицитарно за ту школску годину.
Потребна средстава за стипендирање ученика и студената, висину стипендија, дефицитарна и суфицитарна занимања, утврђује Скупшина Града Бања Лука Одлуком, најкасије до 30.06. текуће године, за наредну школску годину.
Тако је за школску/академску 2019/2020. годину – утврђен износ средстава за стипендирање у висини до 1.600.000 КМ за стипендирање ученика средњих школа и редовних студената првог циклуса на високошколским установама. Појединачни износи стипендија остали су непромијењени, и износе 80 КМ за ученике и 130 КМ за студенте по основу социјалног статуса и успјеха у школи односно студију, а за дефицитарна занимања утврђени су износи од 160 КМ за ученике и 250 КМ за студенте.

Истом одлуком одређена су дефицитарна занимања за наредну школску/академску годину. Ријеч је о занимањима за ученике средњих школа: бравар, зидар, зидар-молер и месар, те за студенте: дипломирани професор биологије, дипломирани инжењер текстилног инжењерства и дипломирани инжењер електротехнике.

Ученици средњих школа и студенти првог циклуса на високошколским установама, који су у текућој школској години остварили право на стипендију за дефицитарна занимања/струке, а која у наредној школској години нису дефинисана као дефицитарна, имају право на стипендију до завршетка образовања у тим струкама, уколико испуњавају предвиђене услове.

Овом одлуком утврђена су и суфицитарна занимања која се стичу у првом циклусу студирања. То су сљедећа занимања, односно струке: дипломирани економиста (сви смјерови); дипломирани економиста менаџер (сви смјерови); дипломирани менаџер (сви смјерови); дипломирани правник (сви смјерови); дипломирани професор разредне наставе; дипломирани психолог; дипломирани педагог; дипломирани географ; дипломирани  професор српског језика и књижевности; дипломирани професор физичког васпитања; дипломирани тренер (сви смјерови); дипломирани новинар; дипломирани санитарни инжењер; дипломирани инжењер пољопривреде (сви смјерови); дипломирани професор географије; дипломирани професор екологије; дипломирани политиколог; дипломирани еколог, дипломирани васпитач предшколске дјеце и дипломирани социјални радник.

Иначе, Град у школској 2018/2019. години стипендира 1.236 ученика и 361 студента.