Активности и задаци Интерне ревизије

Основне активности интерног ревизора су:

 • припрема оперативних упутстава за интерну ревизију и правилника о интерној ревизији, у складу са односним прописима,
 • припрема стратешког (трогодишњег) плана ревизије,
 • припрема годишњег плана ревизије на основу оцјене ризика и стратешког плана, те након његовог одобравања од стране градоначелника, осигурати његову адекватну имплементацију и надзор над његовим извршавањем,
 • тестирање, испитивање и оцјена података и информација,
 • извјештавање градоначелника о резултатима интерних ревизија и давање препорука да би се побољшало пословање,
 • контрола извршавања препорука интерне ревизије,
 • информисање градоначелника, уколико се појави сумња о неправилностима које могу угрозити основне постулате законског пословања,
 • сваки извјештај о извршеној интерној ревизији доставити градоначелнику и руководиоцу организационе јединице на коју се извјештај односи,
 • евидентирати све активности ревизије и чувати документацију везану за интерну ревизију,
 • сарађивати са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске у размјени извјештаја, документације и мишљења,
 • извјештавати Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске о извршеним препорукама из њихових извјештаја,
 • перманентна едукација везана за послове ревизије.

 


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba