• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Аерозагађење

Локални еколошки акциони план

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Живот у БЛ / Животна средина
Животна средина PDF верзија   Верзија за штампу

Град Бања Лука наставља тенденцију заштите животне средине на свом подручју, као и тенденцију увођења нових активности из ове области. На 41. сједници Скупштине Града одржаној 29.12.2015. године усвојен је нови Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) за град Бању Луку, и то за период 2016-2021. година. Значај израде ЛЕАП-а манифестује се кроз омогућавање дефинисанијег и дјелотворнијег управљања у области животне средине у локалној заједници. Нови шестогодишњи план је обрадио 12 области дајући смјернице за напредак јединице локалне самоуправе са различитих аспеката заштите животне средине.

И даље се у континуитету прате аерозагађење и бука на подручју града. Покретне еколошке лабораторије за мјерење аерозагађења налазе се на три локације у граду, и то: Центар-код Поште, насеље Борик-код „Топлане“ и насеље Паприковац-код "Електропреноса". Измјерене вриједности концентрација сумпор-диоксида, угљен-моноксида, азотних оксида, олова, бензена, приземног озона, арсена, кадмија, никла, бензо(а)пирена и лебдећих честица на св три локације већим дијелом године припадају првој категорији квалитета ваздуха. Прва категорија, према Закону о заштити ваздуха, подразумијева ваздух који је чист или незнатно загађен, односно ваздух у којем нису прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну загађујућу материју. Дугогодишњим праћењем раста и пада концентрација загађивача у ваздуху дошло се до спознаје да је гријна сезона период када је лошији квалитет ваздуха.
Подизањем свијести грађана о избору енергента за ложење настојаће се, између осталог, поправити слика квалитета ваздуха у зимским мјесецима.
С том намјером урађен је промотивни видео спот, којим се жели упозорити грађане да правилан избор енергента за грејну сезону утиче на квалитет ваздуха у граду, и да је могуће постићи и чист ваздух и топле домове.

Бука се и даље мјери сваки мјесец на пет локација у граду, и то: насеље Борик - раскрсница ул. Гавре Вучковић и Војводе Радомира Путника; насеље Обилићево - ул. Цара Лазара и Булевар војводе Степе Степановића; Кружни ток- раскрсница ул. Крајишких бригада, Карађорђеве и Булевара цара Душана; Раскрсница на Булевару – ул. Краља Петра Првог Карађорђевића и Булевар цара Душана; насеље Росуље-раскрсница ул. Крајишких бригада и Триве Амелице, такође је урађена мапа буке на локацији Хирургија.

Заштита природе на подручју града је сегмент животне средине којим смо се више почели бавити у протеклом периоду. Скупштина града Бања Лука је на 5. сједници одржаној 26. и 27.12.2016. године усвојила Локални план заштите природе за град Бања Луку. Овај план обухвата стање и обиљежја природе на подручју града, природне ресурсе, факторе угрожавања, заштићена подручја, очување биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности, заштићена природна добра, еколошки значајна подручја, еколошке коридоре и мреже, а садржи и акционе плнове за планирање и организацију заштите природе. Циљеви израде овог плана су јачање капацитета система заштите природе на нивоу локалне заједнице, повећање ефикасности заштите природе и заштите животне средине, смањење притисака на природу  и подстицање одрживог кориштења природних добара, те повећање знања и доступност података о природи и природним вриједностима на подручју града.

Сваке године, 22. септембра - Град обиљежава „Дан без аутомобила“, када се обуставом саобраћаја на неколико часова у граду скреће пажња грађанима да кориштење аутомобила сведу на најмању могућу мјеру. Мјерењем аерозагађења када је саобраћај активан и када је заустављен, добијамо јасне резултате као и поруку: чистији ваздух у сатима без аутомобила!

И даље ће се наставити са мјерењем аероалергеног полена, па ће на интернет страници Града бити у функцији „поленски семафор“, путем којег ће грађани моћи пратити аеропалинолошки извјештај, као и прогнозе за концентрације 23 врсте трава у периоду од марта до октобра.

Скупштина Града је на 5. сједници одржаној 26. и 27.12.2016. године донијела Одлуку о проглашењу заштићеног подручја са одрживим кориштењем природних ресурса-категорија VI – објекти обликоване природе, под називом Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“.

 

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008