• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу трговачког центра „DELTA PLANET“, на земљишту означеном као к.ч. 1619/1 к.о. Бањалука 6, Град Бањалука, укупне корисне површине 63 902 м2

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат за складиштење и физички третман металног отпада и складиштење истрошених акумулатора и батерија, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за кружну раскрсницу на укрштању мигистралног пута М4 и Источног транзита у Бањалуци и реконструкцију Булевара Војводе Степе Степановића до укрштања са Улицом Новака Пивашевића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, која се налази у комплексу некадашње касарне „Крајишких бригада“ у Залужанима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу БТС 20/0,4 Kv, 630/160kVA

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу БТС 20/0,4 Kv, 630/160kVA (2)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу у оквиру комплекса Пословне зоне „Рамићи-Бањалука“, у Бањалуци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу Источног транзита од Ул. Мајке Југовића до Ул. Стевана Булајића, у Бањалуци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни објекат-самоуслужну аутопраоницу у Ул. Карађорђева, у Бањалуци


Јавни позиви

Јавни позив за доставу приједлога и сугестија на Одлуку о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“

Графика 1     Графика 2

 

Јавни позив за доставу приједлога и сугестија на Одлуку о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив: "Старчевица 2"

Графика 1     Графика 2

 

Јавни позив за доставу приједлога и сугестија на Одлуку о изради измјене дијела Регулационог плана „Центар -Исток"

Графика 1  Графика 2

Графика 1  Графика 2


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Просторни план Града Бања Лука
Просторни план Града Бања Лука PDF верзија   Верзија за штампу

На 19. сједници Скупштине Града Бања Лука, одржаној 3. априла 2014. године, усвојена је Одлука о доношењу Просторног плана Града Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 11/14).

На овој страници имате могућност да download-ујете све документе, који су саставни дио Просторног плана. Напомињемо да је, због великих .pdf фајлова (реда величине између 4 и 10 MB), download докумената нешто спорији...

Просторни план Града Бања Лука
(текстуални дио)

1.
Територија и границе
(насељена мјеста и катастарске општине)
Територија и границе
(насељена мјеста и мјесне заједнице)

2.
Извод из Просторног плана Републике Српске до 2015. године

3.
Рељеф и хидрографија Нагиби терена Геолошка карта
Инжењерско-геолошка карта Хидро-геолошка карта Сеизмолошка карта
Карта минералних сировина Карта подземних вода Педологија

4.
Пољопривредно
земљиште
Пољопривредно земљиште
(бонитет)

Пољопривредна
подручја

5.
Шуме и шумско земљиште Вегетациона рејонизација

6.
Број становника (1948-2011) Густина насељености Стамбене зоне
Број стамбених објеката Густина настањености Стамбени суфицит

7.
Мрежа насеља Грађевинско земљиште
и изграђене цјелине
Непривреда
(друштвене дјелатности)
Привредне дјелатности Привредне дјелатности
(урбано подручје)
Природне вриједности и
културно-историјска добра
(уже урбано подручје)
Природне вриједности и
културно-историјска добра
(статус заштите:
Комисија БиХ)
Природне вриједности и
културно-историјска добра
(статус заштите:
Републички завод)

Валоризациона табела
културно-историјског насљеђа
Природне вриједности и
културно-историјска добра
Заштита животне средине

8.
Саобраћајна
инфраструктура
Постојећи и саобраћај
планиран претходном
документацијом
Саобраћај
(јавни превоз)
Хидротехничка
инфраструктура
Хидротехничка инфраструктура
(мјешовити и фекални колектор)
Енергетска
инфраструктура
Телекомуникације
(оптички каблови и
АТЦ централе)
Телекомуникације
(базне станице М:ТЕЛ)
Телекомуникације
(базне станице ЕРОНЕТ,
БХ ТЕЛЕКОМ и КДС)
Комунална
инфраструктура

9.
Намјена површина (синтезна карта стања)

10.
Програм плана (основна концепција развоја простора)

I - XVI
Основна намјена површина
(синтезна карта)
Број становника и густина
насељености по насељеним мјестима
2030. године
Мрежа насеља
Урбана и
рурална подручја
Саобраћај и
саобраћајна инфраструктура
Хидротехничка
инфраструктура
(водовод, хидро-
објекти, висинске зоне и
заштита водоизворишта)
Хидротехничка
инфраструктура
(систем одводње
отпадних вода)
Електроенергетска и
телекомуникациона
инфраструктура
Термоенергетика
(планиране трасе
гасовода)
Термоенергетика
(топлификација)
Пољопривредно земљиште Шуме и шумско земљиште
Непривреда
(друштвене дјелатности)
Привредне дјелатности Туризам и
заштита простора
Природне вриједности Заштита животне средине Спровођење Просторног
плана (документи
нижег реда)

Градска управа града Бањa Лукa © 2008