• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Сервиси / Легализација бесправно изграђене грађевине - 2008. година
Сервис

Легализација бесправно изграђене грађевине - 2008. година (ГУБЛ-УС-03/08)

Надлежни орган

Одјељење за просторно уређење

Како и гдје

Под легализацијом се подразумјева накнадно издавање рјешења о урбанистичкој сагласности и накнадно издавање одобрења за грађење - грађевина изграђених без одобрења за грађење.

Рок за подношење захтјева за накнадно издавање рјешења о урбанистичкој сагласности истекао је 31.12.2008. године. Истеком овог рока, инвеститор који је претходно прибавио накнадно рјешење о урбанистичкој сагласности може предати захтјев за наставак поступка односно захтјев за накнадно издавање одобрења за грађење.

Након издавања накнадне урбанистичке сагласности, инвеститор ће поднеском затражити наставак поступка позивом на број предмета у року од шест (6) мјесеци.

Неопходни документи

1. Пројекат изведеног објекта - два (2) примјерка;

2. Доказ о праву власништва ( земљишно-књижни извадак, уговор о купопродаји, о поклону, рјешење надлежних државних органа, судова, и други докази који служе као основ за стицање права власништва - само у случају када имовинско-правна питања на предметним некретнинама нису била ријешена у поступку добијања накнадне урбанистичке сагласности), односно сувласништва уз нотарску овјерену писмену сагласност осталих сувласника земљишно-књижног улошка и доказа да је подносилац захтјева у катастру евидентиран као посједник катастарске парцеле са 1/1 дијела;

3. Посебне сагласности за случајеве утврђене другим прописима.

За привремено задржане грађевине инвеститор је дужан доставити доказ о праву кориштења земљишта, или овјерену сагласност земљишно-књижних корисника, односно уговор о закупу земљишта, закључен између Града Бања Лука и бесправног градитеља.

Н А П О М Е Н А: Приликом подношења захтјева за наставак поступка се предају оригинални документи.  

Таксе и накнаде

Након издавања накнадне урбанистичке сагласности потребно је доставити доказ о уплати административне таксе, и то : 

• за изграђени стамбени и помоћни објекат, према тарифном броју 1. и 15., у износу од 50,00 KM

• за изграђени стамбено-пословни објекат, према тарифном броју 1. и 15., у износу од 100,00 KM

• за изведену доградњу и надзиђивање објекта, према тарифном броју 1. и 16., у износу од 70,00 КМ. 

Рок за рјешавање предмета

60 дана

Правни основ формалности

- Закон о уређењу простора члан 155. став 1. (Службени гласник РС, број 84/02-пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07)  

- Одлука о легализацији бесправно изграђених грађевина на подручју града Бањалука члан 6. (Службени гласник града Бањалука, број 18/07)

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008