• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Издавање рјешења за регистрацију предузетника
Сервис

Издавање рјешења за регистрацију предузетника (ГУБЛ-УС-02/02)

Надлежни орган

Одјељење за привреду

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за регистрацију предузетника (код документа ГУБЛ-ОБ-02/02). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1) испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемнoj канцеларији, на шалтерима 1 или 2.

Потребан образац

download Захтјев за регистрацију предузетника (ГУБЛ-ОБ-02/02)

Неопходни документи

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИКА:
1. Овјерена фотокопија личне карте;
2. Овјерена фотокопија пасоша (за стране држављане);
3. Овјерена изјава о испуњености услова за обављање дјелатности  центра за игру и дружење (рођендаонице и простори за игру) – уколико се региструје дјелатност центра за игру и дружење
4. Увјерење Основног суда да није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности – оригинал или овјерена фотокопија;
5. Овјерен уговор о оснивању ортачке радње (ако су оснивачи 2 или више лица) – оригинал или овјерена фотокопија;  

ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ИЗДВОЈЕНОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРОСТОРИЈИ:
1. Овјерена фотокопија личне карте;
2. Овјерена изјава о испуњености услова за обављање дјелатности  Центра за игру и дружење (рођендаонице и простори за игру) – уколико се региструје дјелатност центра за игру и дружење  
3. Фотокопија рјешења којим је одобрена регистрација дјелатности – уколико је сједиште предузетника на подручју Града Бања Лука, односно овјерена фотокопија рјешења којим је одобрено обављање дјелатности – уколико је сједиште предузетника на другој општини.

ЗА ИЗМЈЕНУ ПРАВОСНАЖНОГ РЈЕШЕЊА:
1. Овјерена фотокопија личне карте;
2. Овјерена изјава о испуњености услова за обављање дјелатности  центра за игру и дружење (рођендаонице и простори за игру) – уколико се региструје дјелатност  центра за игру и дружење  
3. Фотокопија рјешење којим је одобрена регистрација дјелатности;

ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДJЕЛАТНОСТИ:
1. Фотокопија рјешења којим је одобрена регистрација дјелатности;
2. Приложити одговарајуће доказе којим се потврђују разлози привременог престанка

ЗА ТРАЈНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДJЕЛАТНОСТИ:
1. Фотокопија рјешења којим је одобрена регистрација дјелатности.

Таксе и накнаде

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИКА:
Градска административна таксa у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од: 
- за угоститељску дјелатност  30,00 КМ
- за трговинску дјелатност     30,00 КМ
- за занатску дјелатност     30,00 КМ
- за остале дјелатности     30,00 КМ
- за обављање пољопривредне дјелатности   10,00 КМ
- за дјелатн. без кориштења посл. простора,  у стамбеном простору и за сезонско обављање дјелатности 30,00 КМ 
- за промјене које настану у току обављању дјелатности (промјена сједишта и др.)   30,00 КМ 
- за дјелатност која се обавља изван угоститељског објекта 10,00 КМ.


ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ИЗДВОЈЕНОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРОСТОРИЈИ:
Градска административна таксa у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од:
- за угоститељску дјелатност    30,00 КМ
- за трговинску дјелатност    30,00 КМ
- за занатску дјелатност     30,00 КМ
- за остале дјелатности      30,00 КМ
- за обављање пољопривредне дјелатности  10,00 КМ.

ЗА ИЗМЈЕНУ ПРАВОСНАЖНОГ РЈЕШЕЊА:
Градска административна такса и узносу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 30,00 КМ.

ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДJЕЛАТНОСТИ:
Градска административна таксa у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 30,00 КМ.

ЗА ТРАЈНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДJЕЛАТНОСТИ:
Градска административна таксa у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 30,00 КМ. 

Рок за рјешавање предмета

2 дана од дана комплетирања захтјева.

Правни основ формалности

- Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (Службени гласник Републике Српске, број 117/11, 121/12 и 67/13) 

- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Градa Бања Лука, број 26/13)
Градска управа града Бањa Лукa © 2008