Пријава пројеката омладинских организација

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт расписало је данас (6. марта) јавни позив за суфинансирање пројеката омладинских организација, организација за младе из Буџета Града Бања Лука у 2018. години, у износу до 10.000 КМ по пројекту.

Право учешћа на овом Јавном позиву, за суфинансирање пројеката из наведених области имају све организације регистроване, у складу са Законом о омладинском организовању, односно које су уписане у Омладински регистар Града Бања Лука, дјелују и имају сједиште на подручју града Бања Лука.

Организације могу пријавити пројекте до 26. марта, и то из сљедећих области:
– Запошљавање младих;
– Стамбена политика за младе;
– Образовање, култура и физичка култура;
– Здравље и социјална политика за младе;
– Информисање младих;
– Равноправност полова;
– Мобилност, омладински рад и организовање;
– Борба против насиља и криминалитета;
– Кориштење слободног времена и партиципација у друштву;
– Заштита животне средине и млади;
– Особе са инвалидитетом у Бањој Луци;
– Наталитетна политика и останак младих у Бањој Луци.

Све омладинске организације, организације за младе које се пријављују на овај јавни позив дужне су да своје пројекте усмјере у циљу реализације циљева и праваца из „Омладинске политике Града Бања Лука, за период 2018-2022. година“.

Пријаве пристигле на овај јавни позив, разматраће и вредновати Комисија за одабир пројеката омладинских организација, организација за младе по Јавном позиву, коју именује градоначелник.

Пријава пројекта на Јавни позив, са свом потребном документацијом подноси се у два примјерка (једна штампана и једна електронска верзија – ЦД/УСБ – Образац 2. са Прилозима од 1. до 2.) у затвореној коверти лично у Градску управу, канцеларију број 14, током радних дана (понедјељак-петак), у периоду од 8 до 15 часова или препоручено поштом на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, са назнаком: Јавни позив за суфинансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, из Буџета Града Бања Лука у 2018. години, из области (наведете област), позив на број 15-6-131/18, од 06.03.2018. годинe и навод „Не отварати“.

Комплетан јавни позив и пратећу документацију можете преузети овдје.